ostrovy MALTA, Gozo a Comino | ARS VIVA cesty za uměním

ostrovy MALTA, Gozo a Comino

prehistorické jeskyně, megalitické chrámy a svatyně, pevnosti a přístavy johanitů...

TERMÍN: 10. - 17. září 2022 (8 dnů) POSLEDNÍCH 7 MÍST ČÍSLO ZÁJEZDU: 6122

CENA: 19 900 Kč       se slevou 19 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 1 600 Kč; možnost snížené zálohy 4 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka Air Malta), dopravu lux. klimatizovaným autobusem podle programu, 7x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel u nábřežní promenády a zátoky Balluta s pláží města Saint Julians, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, dále klimatizace, safe ad.; free WiFi; příplatek za jednolůžkový pokoj je 6 700 Kč; příplatek za jednolůžkový pokoj economy 4 600 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, jízda lodí (ferry) do La Valetty, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného, s povinným místním průvodcem): č. 1) COTTONERA cena = 900 Kč; 2) LOĎ KOLEM MALTY a ostrov COMINO cena = 1 450 Kč (v ceně jízdenky je studený obědový bufet: místní víno, džus, voda); č. 3) MOSTA, MDINA cena = 1 200 Kč; č. 4) PAOLA cena = 1 200 Kč; č. 5) GOZO cena = 1 400 Kč; č. 6) úplné pojištění včetně Pandemic = 560 Kč. Cena nezahrnuje: částku na spropitné za služby na Maltě (20 €) a osobní městský poplatek (celkem 3,50 € za osobu) vybere průvodce ARS VIVA.  


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Maltská republika (Repubblika ta' Malta) je souostroví vzdálené 93 km od Sicílie a 288 km od sev. Afriky, tvořené třemi největšími ostrovy Malta (27x14 km), Gozo (14x7 km), Comino (2,6 km²) a řadou menších ostrůvků o celkové rozloze 315,6 km² a se 425 000 obyvateli; významnou geografickou polohou (na tradiční trase námořních cest), příjemným klimatem (9 měsíců slunečního svitu, průměrná roční teplota 19º C), historickou izolovaností a strategickou důležitostí se stala velmi zajímavým dokladem setkávání mnoha civilizací a kultur (od prehistorie až po řád maltézských rytířů v 16. st.) a místem příjemného odpočinku.

sobota 10.9.

odlet z Prahy v 19:20 hodin, sraz účastníků v 17:20 hod. na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu J); přílet na Maltu ve 21:50 hod. SAINT JULIANS ubytování v hotelu

neděle 11.9.

SAINT JULIANS volný program; fakultativní výlet č. 1: COTTONERA: historické „trojměstí“ SENGLEA, COSPICUA, VITTORIOSA; SENGLEA (L´ISLA) leží na úzkém výběžku mezi zálivy French a Dockyard Creek; mohutně opevněna po tureckém obléhání (velmistr Claude de la Sengle v r. 1554); původní pevnost Fort St. Michael; věž Vedette hlídající pohyb lodí ve Velkém přístavu se symboly oka a ucha (překrásný pohled na La Valettu a Vittoriosu), kostel sv. Filipa Neri, procházka po nábřežní promenádě s výhledy na Vittoriosu, kostel Panny Marie Vítězné (17. st.), opevněná vstupní brána do města a bývalé pevnosti COSPICUA (BORMALA) opevněné městečko s několika mohutnými bastiony a branami v ústí zálivu; farní kostel (17. st.), staré doky, kostel sv. Terezy z Ávily VITTORIOSA „vítězné město“ (BIRGU) osídleno již v době bronzové; místo původní pevnosti, kterou v r. 1565 hrdinně bránila vojska velmistra J.P. de la Valette (proti Turkům; monumentální trojitá vstupní brána (Stará brána, Couvre Gate a Vittoriosa Gate), brána sv. Jana, kostel Zvěstování, Inkvizitorský palác (od r. 1535, dále 17. st.), procházka malebnými uličkami středověkého charakteru s množstvím květin a paláců ubikací řádových rytířů (Francie, Provence, Kastilie, Portugalska, Anglie ad.), vyhlídka na městečko a dnes rybářský přístav KALKARA; kostel sv. Vavřince (od 11. st., r. 1532 vyhořel, později obnoven), Námořní muzeum v budově vojenské námořní pekárny (dokumentace mořeplavby na Maltě od nejstarších dob - archeolog. nálezy punských a římských kotev a závaží, lodě rytířů sv. Jana a britské nadvlády ad.), pevnost Fort St. Angelo (ext., na místě fénického chrámu bohyně Astarte a starého hradu, jedinečný doklad fortifikace 16.-17. st.); volný program, možnost prohlídky zajímavé expozice „Malta ve válce“ (skalní kryty vybudované a rozšířené během 2. svět. války); jízda kolem mohutných hradeb velmistra Cotonera (celkem 4 752 m) - pevnost a baterie Rinella dělostřelecký post chránící ze severu Velký přístav (od r. 1882, 100 tunové dělo, dělostřelecké kasematy ad.) SAINT JULIANS

pondělí 12.9.

SAINT JULIANS volný program; fakultativní výlet č. 2: OKRUŽNÍ PLAVBA LODÍ KOLEM OSTROVŮ MALTA A COMINO La Valletta, ústí Grand Harbour, Marsascala Bay, St. Thomas Bay, Island Bay, St. Peter's Pool, plavba kolem Delimara Point, Marsaxlokk Bay, kolem Blue Grotto, útesy Dingli Cliffs, vyhlídka na ostrov Filfla, kolem písečných pláží, Anchor Bay, Mellieha Bay, St. Paul's Island, Salina Bay, St. Andrews, St. Julian's Bay; zastávka na ostrově COMINO Blue Lagoon - možnost koupání v křišťálově čisté vodě, návštěvy jeskyně na ostrově, procházky ke strážní pevnosti (nádherné vyhlídky na ostrovy Malta a Gozo); během plavby je na lodi stále k dispozici bar; v ceně je oběd na lodi, trasa je vždy podmíněna aktuálním počasím

úterý 13.9.

SAINT JULIANS volný program; fakultativní výlet č. 3: MOSTA poutní chrám Mosta Dome čtvrtý největší chrám v Evropě, post. podle vzoru Pantheonu v Římě (arch. G. de Vassé, r. 1833, průměr kopule 53 m, kap. 12000 věřících) SKORBA zachovalý chrámový areál (2 chrámy - jedno a tří apsidový, období Traxienu = cca 3000 př.Kr., zkoumaný v 60. letech 20. st.) MGARR zachovalý chrámový komplex Ta Hagrat (dva vedle sebe stojící chrámy a základy třetího; cca 4.-3. tisíciletí př.Kr.), malebný záliv s písečnými plážemi Gnejma Bay (v r. 1971 odkryty základy prehistorických staveb) MDINA (řím. MELITA) starobylé město dominující celému ostrovu (213 m n.m.), zal. Féničany poč. 1. tisíciletí př.Kr., dále hl. město za Římanů, v dobách arabské nadvlády MDINA; městské hradby (původ. arabské, uzavírající tři pevnosti), Hlavní městská brána (dok. r. 1724, sochy patronů města), Torre dello Standardo (r. 1750), kaple sv. Agáty (1417-1625, v int. M. Preti), šlecht. palác Casa Inguanez (ext., od r. 1370), Casa Testaferrata (od r. 1716), Palazzo S. Sophia (sikulsko-normanský styl, od r. 1110-1530), katedrála (na místě domu prvního maltského biskupa; arch. Gafà 1687-1702, biskupské náhrobní desky v podlaze, tabernákl - Cellini ad.), normanský Palazzo Falzon, severní bastion (pol. 16. st.) RABAT „podhradí“ Mdiny - novější část dnešního souměstí; Domus Romana část římské vily (odkrytá v r. 1881) - dnes muzeum (nádherně zachovalé ant. mozaiky, nástěnné malby, plastiky, archeolog. areál), kostel sv. Pavla a Grotto (od r. 1572-17. st.), katakomby sv. Pavla (jedinečné raně křesťanské pohřebiště, 4.-8. a 12. st., různé typy hrobek, nástěnné malby) DINGLI malebné místo na nejvyšším bodě Malty (253 m n.m. a na strmých útesech, vyhlídka po celém ostrově), Clapham Junction záhadami protknuté místo s množstvím kolejí na skalnatém podloží (datované cca do konce 2. tisíciletí př.Kr.), cesta kolem Wignacourt Aqueduct (1610-14, pův. 15 km dlouhý - zásobování La Valetty) BALZAN palác San Anton a zahrady (podle čas. možností; ext., r. 1625, původ. guvernérská a souč. prezidentská rezidence, nádherný park a botanická zahrada) SAINT JULIANS

středa 14.9.

SAINT JULIANS jízda lodí kolem ostrova Manoel Island do hl. města Maltské republiky a přístavu LA VALETTA město vybudováno ve 2. pol. 16. st. velmistrem johanitů po tureckém útoku a obléhání ostrova (r. 1565) na místě původní strážní věže (dnes pevnost Sant Elmo) na skalnatém mysu, který rozděluje záliv na Grand Harbour a Marsamxett Harbour (projekt a urbanismus opevněného města - arch. F. Laparelli, pravoúhlé ulice, mohutné hradby a bastiony, další pevnosti Fort St. Angelo a Fort St. Thomas); fontána Tritonů (V. Apap, r. 1950), městská brána (Kingsgate, 16. st.) mezi baštami sv. Jana a Jakuba, Hastings Gardens (nádherné vyhlídky na severní přístav), Freedom Square (náměstí odkud vybíhá hl. ulice k pevnosti S. Elmo), Národní muzeum krásných umění (budova z r. 1571 postavena pro řád johanitů; obrazárna (italské, vlámské, holandské, francouzské mal. 14.-18. st.; expozice plastiky a souč. umění), Upper Barracca Gardens (od r. 1775, pomníky a náhrobní desky význ. britských osobností), Kastilský palác; Národní archeologické muzeum - arch. Cassar, r. 1575, původně Dům provensálských rytířů; jedinečná kolekce archeolog. nálezů z oblasti maltského souostroví: prehistorie (architekt. fragmenty, kultovní a votivní sošky z hypogeií a chrámových okrsků v Tarxien, Hagar Qim, Ggantija ad.), doba bronzová (objekty z lokalit Bahrija, Borg in-Nadur ad.), punské a římské artefakty; katedrála sv. Jana (arch. G. Cassar, 1573-77, v int. více než 300 náhrobních desek rytířů, admirálů, velmistrů ad., fresky M. Preti, národní kaple s bohatou výzdobou, katedrální muzeum - mj. Caravaggio „Stětí J. Křtitele“ a „Sv. Jeroným“), Velmistrovský palác (arch. G. Cassar, 1598-74, prohlídka interiérů a zbrojnice), Old Main Guard, divadlo Manoel (ext., r. 1731), anglikánská St. Paul´s Cathedral (r. 1844), Dům německých rytířů (ext., arch. G. Cassar, r. 1571), Dům anglických a bavorských rytířů (ext., r. 1696), Fort S. Elmo (ext., od r. 1488), Victoria Gate; volný program

čtvrtek 15.9.

SAINT JULIANS volný program; fakultativní výlet č. 4: PAOLA město zal. velmistrem A. de Paule v r. 1626; Tarxien jedinečný archeologický komplex chrámů z 2. pol. 3. tisíciletí př.Kr. na základech prehistorických megalitických staveb: 3 chrámy; 1. chrám - dvorana, podlahy v původním stavu, trilit (stavba ve tvaru brány), oltářní kameny s množstvím reliéfů (spirály, vlnovky ad.), torzo sochy Magna Mater, centrální síň; 2. chrám (nejzachovalejší, průměr 23 m) - téměř kompletní dvorana, hl. vchod (tři 2m vysoké balvany), kamenné ohniště, monumentální trilit, zvířecí reliéf (obrazy býků, prasnice se selaty); 3. chrám - zbytky podlahových kamenných desek, kamenné prahy; jeskyně a muzeum Ghar Dalam největší a nejvýznamnější naleziště pozůstatků prehistorických zvířat - 144 m dlouhá přírodní krápníková jeskyně odhalena v r. 1865 (několik historických vrstev od r. cca 360 000 př.Kr. - 800 př.Kr.), muzeum (expozice všech předmětů z jeskyně - kostry zvířat, rituální předměty), Borg in-Nadur pozůstatky venkovského osídlení a chrámů z doby bronzové nad mořským zálivem St. George´s Bay BIRZEBBUGA místo prehistorického osídlení s mnoha archeolog. doklady (i pod mořskou hladinou), dnes rybářský přístav a oblíbené výletní místo; volný program na pobřežní promenádě - možnost koupání u písečné pláže QRENDI Hagar Qim v r. 2008 opravený a zpřístupněný významný archeologický areál z období paleolitu - komplex šesti navzájem propojených a propletených chrámů a svatyní: megalitické kamenné bloky, vstupní brány (trility), komorovité boční výklenky, obětní oltáře Mnajdra nedaleký (cca 500 m vzdálený) chrámový komplex na vrcholku dramatických mořských útesů - tři chrámy kolem oválného nádvoří (opracované kamenné oltáře, torza rytin), zbytky starých lomů a vodních nádrží; Modrá jeskyně zastávka s vyhlídkou na zátoku a jeskyni (podle čas. možností i plavba k jeskyni - loď není v ceně výletu) SAINT JULIANS

pátek 16.9.

SAINT JULIANS volný program; fakultativní výlet č. 5: ostrov GOZO; autobusem - CIRKEWWA plavba trajektem (v ceně výletu) na ostrov GOZO, cestou vyhlídka na jižní pobřeží ostrova Comino (KEMMUNA); průjezd rybářským městečkem MGARR s dominantou pevnosti Fort Chambray (podle plánů rytíře de Tigny, r. 1723) a kostelem Panny Marie Lurdské (novogotika); vyhlídka na záliv Ramla hezké písečné pláže, ruiny římské vily (z velké části pod mořskou hladinou, vyhlídka na jeskyni nymfy Kalypsó XAGHRA chrámový komplex Ggantija - chrámy (jižní a severní) z megalitických bloků (poč. 4. tisíciletí př.Kr., funkční až do římského období), monumentální průčelí jižního chrámu (27 m, původ. výška cca 16 m), obětní místo, průčelí sev. chrámu (cca 20 m), monumentální vstupy z megalitických bloků VICTORIA (RABAT) hl. město ostrova na vysokém pahorku dominujícím celému ostrovu (na úpatí nedávno odkryty punské hrobky a arabské nekropole); Citadela (Il-Kastell) zbytky desky s římským nápisem, katedrála (arch. L. Gafà, 1697-1711, nástěnné malby - A. Manuel, vzácné oltářní obrazy, alabastrové a mramorové náhrobní desky v podlaze), Archeologoické muzeum - jedinečné sbírky dokumentující dlouhou a pestrou historii ostrova (podmořská archeologie, nálezy z Ggantije a Xaghry, fénicko-punské urny, punské sarkofágy, arabské náhrobní stély ad.), procházka archeolog. parkem Citadely a po hradbách (nádherné vyhlídky na ostrovní krajinu); volný program ve městě (možnost prohlídky kostelů sv. Jakuba, sv. Jiří, sv. Sabiny ad.); jízda kolem akvaduktu, překrásné skalní útesy Dawra na západním výběžku ostrova (Inland Sea - jezero se slanou vodou, bývalé Azurové okno - malebná přírodní skalní brána do moře, Fungus Rock - mohutný skalní blok ad.) XLENDI krátká zastávka v malebném mořském zálivu na jihozápadě ostrova; plavba lodí zpět na MALTU cesta kolem tzv. Červené věže (strážní věž); cesta kolem zálivu St. Paul´s Bay - QAWRA (podle možností prohlídka fragmentů neolitického chrámu v zahradě hotelu) SAINT JULIANS

sobota 17.9.

SAINT JULIANS volný program; PAOLA možnost individuální prohlídky: HAL SAFLIENI HYPOGEUM a svatyně - hypogeum zpřístupněno až v r. 1998, kdy bylo archeology prozkoumáno a architekty zafixováno (po objevu v r. 1902) do hloubky cca 12 m; několik pater v jednotlivých historických a kulturních vrstvách: nejstarší kolem r. 3000 př.Kr., 2500-1800 př.Kr.; komorové hrobky (původní polychromie), otevřené hroby, spirálovité reliéfy (vzhledem k značně omezené kapacitě vstupu - nutnost min. 3 měsíce předem individuálně rezervovat a zaplatit prostřednictvím webové stránky www.heritagemalta.org); nebo okružní jízda lodí po třech přístavech: La Valetta, Marsamxett Harbour a Grand Harbour s vyhlídkami na La Valettu, čtvrti Pietá, Gzira, Sliema, a tzv. Cottoneru (Cospicua, Senglea, Vittoriosa); transfer na letiště, odlet do Prahy v 16:00 hodin, přílet do Prahy v 18:30 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099
qrico

Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek