VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH ARS VIVA spol. s r. o.

Vzájemný smluvní vztah mezi cestovní kanceláří ARS VIVA spol. s r.o. (dále jen ARS VIVA) a zákazníkem / účastníkem zájezdu se řídí následujícími Všeobecnými podmínkami: 

I. Objednávka

Za objednávku zájezdu se považuje předání přihlášky (osobně, e-mailem, poštou) s vyplněnými kompletními daty všech přihlášených osob a současné zaplacení zálohy / ceny zájezdu do kanceláře ARS VIVA v Praze 6, Muchova 9. Přihlášky se evidují pouze v této kanceláři. Bezhotovostní platbu je nutné doložit kopií dokladu o provedené platbě (příkaz k úhradě, složenka) bezprostředně s přihláškou. Při platbě, k níž nemá zákazník doklad, zašle o jejím provedení písemnou informaci do kanceláře ARS VIVA. Pokud ARS VIVA neobdrží platbu nebo doklad o úhradě zálohy / ceny zájezdu do 3 pracovních dnů od podání přihlášky, bude automaticky zrušena. Datum přijetí přihlášky je rozhodující pro zařazení do zájezdu a umístění v autobusu. ARS VIVA potvrdí zařazení do zájezdu uzavřením a předáním / zasláním Smlouvy o zájezdu. Pokud nedojde ke změně údajů uvedených pro konkrétní zájezd, ARS VIVA nezasílá zákazníkům další informace před odjezdem zájezdu. Rezervování míst ARS VIVA neprovádí. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. zákazník souhlasí s tím, že ARS VIVA zpracuje jeho osobní údaje uvedené v přihlášce.

II. Úhrada ceny zájezdu

Záloha ve výši 50 % ceny zájezdu se platí současně s podáním přihlášky. Jednodenní zájezdy se hradí jednorázově při podání přihlášky. Hradí-li klient sníženou zálohu (je-li v záhlaví programu zájezdu uvedeno „možnost snížené zálohy“), je nutno 2. zálohu do výše 50 % ceny zájezdu uhradit nejpozději v termínu uvedeném na Smlouvě o zájezdu bez dalšího vyzvání. Doplatek je nutno uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením cesty bez dalšího vyzvání. Za prodlevu úhrady může být účtován příplatek 500 Kč / týden, splatný s doplatkem ceny zájezdu. Doklady o jednotlivých úhradách zájezdu doporučujeme doručit do kanceláře (osobně, e-mailem, poštou). Doklad o zaplacení doplatku je účastník povinen vzít s sebou na zájezd pro případnou kontrolu. Při podání přihlášky v době kratší než jeden měsíc před zahájením zájezdu se cena platí jednorázově. Bezhotovostní platby na více zájezdů nelze slučovat.
Cenu zájezdu lze uhradit: v hotovosti v kanceláři ARS VIVA v Praze 6, bankovním převodem na účet ARS VIVA, 5011022363 / 5500, variabilní symbol = číslo zájezdu (1. platba), nebo rezervační číslo uvedené na Smlouvě o zájezdu; poštovní poukázkou (název majitele účtu: ARS VIVA spol. s r.o., Všehrdova 110, Hradec Králové, č. účtu: 5011022363 / 5500; variabilní symbol = číslo zájezdu). Plátci, který při bezhotovostní platbě neuvede číslo zájezdu, bude k ceně zájezdu přičten poplatek 200 Kč, který uhradí v hotovosti před zahájením zájezdu. O vystavení faktury je nutno požádat vždy při podání přihlášky současně s uvedením potřebných fakturačních dat (název instituce / firmy, fakturační adresa), IČO / DIČ, výši fakturované částky a počtu fakturovaných osob.

III. Cena a vstupné

Cena zájezdu zahrnuje (není-li uvedeno jinak): dopravu, ubytování se snídaní ve 2lůžkovém pokoji, odborného průvodce, úplné pojištění (viz čl. VIII.), u zahraničních zájezdů doprovodné materiály (např. plánky, kopie půdorysů, informace k výstavám), případné další služby (jsou-li uvedeny v záhlaví zájezdu) a DPH. Cena zájezdu, u kterého je uvedeno nejpozdější datum pro podání přihlášky, je garantovaná pouze do tohoto data. Vstupné není zahrnuto do ceny zájezdu (není-li uvedeno jinak); informace o potřebných částkách k jednotlivým zájezdům jsou k dispozici v kanceláři ARS VIVA. 

IV. Smlouva o zájezdu

Smlouvu o zájezdu vystaví ARS VIVA na základě přihlášky a platby zálohy / ceny zájezdu. Zákazník je povinen zkontrolovat správnost zápisu osobních údajů a objednaných služeb. Při dodatečném objednání fakultativních služeb dle nabídky u konkrétního zájezdu (výlety, vstupenky, večeře) vystaví ARS VIVA novou Smlouvu (původní je však potřeba uschovat pro případný nárok na vyplacení pojistného při stornování zájezdu). Součástí Smlouvy jsou Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech ARS VIVA (uvedeny v katalogu zájezdů ARS VIVA a na www.arsviva.cz). Aktuální Smlouvu o zájezdu je účastník je povinen vzít s sebou na zájezd.

V. Slevy

ARS VIVA podporuje slevami: a) pracovníky státních galerií, muzeí, knihoven; b) žáky ZŠ, studenty všech středních a vysokých škol; pedagogy středních a vysokých škol odborného zaměření (výtvarných oborů, dějin umění a architektury, archeologie a historie); členy Luxor - Knižní klub. Žádost o slevu uvede účastník ke svému jménu na přihlášce. ARS VIVA poskytne slevu z ceny zájezdu, pokud je nárok doložen odpovídajícím dokladem nebo jeho kopií (průkazka, potvrzení o studiu, doklad o zaplacení členského příspěvku apod.). Pro přiznání slevy je rozhodující stav (zaměstnání, členství, studium) při podání přihlášky.

VI. Doprava

Autobusová doprava je zajišťována kvalitními autobusy, ve vybavení je klimatizace, DVD, WC, kávovar, lednice (lze zakoupit chlazené i teplé nealkoholické nápoje, pivo, příp. polévky). Klienti ARS VIVA jsou povinni udržovat čistotu a respektovat pokyny vedoucího zájezdu a řidiče. Autobus je přistaven cca 20 minut před odjezdem, sraz účastníků je nejpozději 10 minut před stanoveným odjezdem. Autobusy na zájezdy ARS VIVA odjíždějí z Prahy 6 - stanoviště autobusů MHD u stanice metra A Hradčanská (tř. M. Horákové, směr Petřiny); za čelním sklem je autobus označen nápisem „ARS VIVA“, zasedací pořádek je vyvěšen u vstupních dveří. Případné přistoupení do autobusu na trase zájezdu je nutné dohodnout s kanceláří ARS VIVA písemně v dostatečném předstihu. Letecká doprava je zajišťována pravidelnými (výjimečně i charterovými) linkami (konkrétní letecká společnost je vždy uvedena v záhlaví zájezdu). Pro lety pravidelnými linkami jsou uvedené termíny a časy odletů a příletů stanoveny podle letového řádu platného v době zahájení prodeje zájezdu. Případné změny data a hodiny letu leteckou společností nemůže ARS VIVA ovlivnit a nejsou proto důvodem ke zrušení zájezdu ze strany klienta. O změnách je ARS VIVA povinna klienty informovat nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu, v případě náhlé změny i později. U leteckých zájezdů klient uvede do objednávky celé své jméno tak, jak má uvedeno v cestovním dokladu. Účastníci zájezdu ARS VIVA jsou povinni respektovat pokyny vedoucího zájezdu a letištního personálu. Váhový limit a rozměry odbavených i palubních zavazadel se u jednotlivých leteckých společností liší, bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách leteckých společností nebo v kanceláři ARS VIVA. 

VII. Obsazování zájezdu a míst v autobusu

Obsazování zájezdu se provádí postupně podle data obdržení přihlášky. Hlásí-li se dva účastníci individuálně s požadavkem společného umístění v autobuse, je kritériem datum podání druhé přihlášky. Individuální požadavky na místo v autobusu (v rámci příslušného pořadí) je nutné sdělit písemně při podání přihlášky.

VIII. Ubytování a stravování 

V ceně zájezdu je zahrnuto ubytování se snídaní (pokud není v programu zájezdu uvedeno jinak) ve 2lůžkovém pokoji s příslušenstvím v hotelu uvedené kategorie (zařazení hotelu do příslušné kategorie je vždy dle zvyklostí dané země; ARS VIVA upozorňuje na možné rozdíly v kvalitě stejných kategorií mezi jednotlivými evropskými a mimoevropskými zeměmi). Účastníci zájezdu, kteří cestují sami, jsou pro ubytování automaticky doplňováni do dvojic. Poslední samostatně přihlášený účastník má možnost buď uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj, nebo odstoupit od smlouvy (bez stornopoplatků). ARS VIVA jej o této skutečnosti informuje nejpozději 5 týdnů před konáním zájezdu (v odůvodněných případech i později); v případě souhlasu s jednolůžkovým pokojem musí být příplatek uhrazen před zahájením cesty. Možnost ubytování v jednolůžkovém nebo třílůžkovém pokoji je nutné projednat při podání přihlášky (počet jednolůžkových pokojů může být ze strany hotelu omezen). Rozdělení účastníků do pokojů zájezdu zajišťuje hotel. V odůvodněném případě může cestovní kancelář změnit místo ubytování. Pokud tato změna neovlivní stanovený program zájezdu a ubytování je ve stejné kvalitě, není změna důvodem pro zrušení přihlášky ze strany účastníka. O případných změnách je ARS VIVA povinna informovat účastníky nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu (v odůvodněném případě i později) - bezprostředně po obdržení informace o změně). Jsou-li v nabídce zájezdu večeře, jsou obvykle podávány v jednotném čase.

IX. Pojistné

Cena zahraničních zájezdů zahrnuje úplné pojištění. Tuzemské zájezdy nezahrnují zdravotní pojištění. Pojištění se vztahuje na občany ČR i cizí státní příslušníky. V případě pojistné události podává oznámení pojistné události příslušné pojišťovně sám zákazník - podle pokynů cestovní kanceláře. Podmínkou pro výplatu pojistného při stornu je uhrazení ceny dle podmínek ARS VIVA ke dni stornování zájezdu. Pojistné podmínky jsou součástí Smlouvy o zájezdu, podrobné pojistné podmínky a průkaz pojištěného obdrží účastník před zahájením zájezdu. V souladu s nařízením zákona č. 159/199 Sb. o některých podmínkách v cestovním ruchu je  ARS VIVA spol. s r.o. pojištěna pro případ finančního úpadku cestovní kanceláře.

X. Program

Pro plnohodnotné absolvování programu zájezdu je vhodná pohodlná obuv (na vystřídání), odpovídající oděv (dle lokality a roční doby), deštník, pokrývka hlavy; léky dle osobní potřeby.
Program zájezdu vychází vždy z informací o termínech výstav a otevíracích dobách muzeí, galerií, kostelů a historických lokalit, známých v době sestavování programu. ARS VIVA neručí za jejich případné dodatečné změny. Program není možno měnit podle individuálních požadavků účastníka, v rámci stanoveného místa a času je však možno zvolit vlastní program (po dohodě s průvodcem). Účastník zájezdu je povinen respektovat pokyny průvodce, dodržovat termíny srazů a odjezdů dopravních prostředků. Na pozdě příchozí nelze čekat. Pokud účastník svým jednáním ohrozí program a průběh zájezdu, obtěžuje svým chováním spolucestující, nebo pokud poruší Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech ARS VIVA, právní předpisy ČR, případně navštíveného státu, může být průvodcem ARS VIVA okamžitě vyloučen ze zájezdu, bez nároku na finanční náhradu.
Pro informace o vhodnosti očkování před zájezdem do konkrétní destinace doporučujeme kontaktovat Centrum očkování a cestovní medicíny Fakultní nemocnice v Hradci Králové, tel. 495 834 215. 

XI. Odborné služby

Programy jednotlivých cest připravují na základě mnohaletých zkušeností odborní pracovníci ARS VIVA ve spolupráci s dalšími historiky umění, historiky, archeology, výtvarnými pedagogy a architekty, kteří rovněž zájezdy doprovázejí jako průvodci. U zahraničních zájezdů obdrží účastník při zahájení cesty soubor doprovodných materiálů (plánky, půdorysy, informace k výstavám apod.). 

XII. Cestovní doklady

Účastník zájezdu je povinen mít u sebe platný cestovní doklad s dostatečnou dobou platnosti pro navštívený stát, a to buď cestovní pas, nebo občanský průkaz v zemích EU. Minimální platnost dokladu je 6 měsíců po skončení zájezdu. Číslo cestovního dokladu, se kterým cestuje, je účastník povinen uvést na přihlášce na zájezd. V případě, že se nemůže zúčastnit zájezdu z důvodu neplatného dokladu, postupuje ARS VIVA jako by zájezd stornoval. Cizí státní příslušníci si zajišťují vstupní víza do států dle programu samostatně (pokud je vízum nutné). ARS VIVA doporučuje vzít s sebou na zájezd také kopii svého cestovního dokladu s osobními údaji (tj. kopii OP nebo stránky s fotografií z cestovního pasu).

XIII. Změny podmínek zájezdu

Cestovní kancelář ARS VIVA je oprávněná zrušit zájezd nebo fakultativní výlet z důvodů: a) malého počtu zájemců nebo b) z jiného závažného důvodu. Tuto skutečnost je povinna oznámit zákazníkovi nejpozději 21 dnů před odjezdem a neprodleně mu dohodnutým způsobem vrátit veškeré dosud provedené platby. Ve výjimečných a odůvodněných případech může ARS VIVA upravit program nebo trasu. ARS VIVA může úměrně zvýšit cenu zájezdu i fakultativního výletu, nastanou-li v průběhu roku okolnosti, které nepříznivě ovlivní původně stanovenou cenu (např. navýšení kurzu cizí měny vůči Kč o více než 10% oproti kurzu platnému ke dni stanovení ceny zájezdu, navýšení letištních tax, stanovení městské taxy, zvýšení ceny za pohonné hmoty, změna sazby DPH). O této skutečnosti je cestovní kancelář povinna informovat zákazníky nejpozději 21 dní před odjezdem s uvedením termínu a způsobu úhrady doplatku ceny zájezdu. Nezbytné místní poplatky, které v době přípravy zájezdu nebyly známé a které případně musí uhradit zástupce ARS VIVA v průběhu zájezdu (např. městské taxy, poplatky za vjezd do města, průjezd územím, opuštění země nebo státu atd.), je účastník zájezdu povinen uhradit ve stanovené výši nejpozději do 10 dnů po skončení zájezdu. Nemůže-li být dodržen stanovený program zájezdu následkem místních stávek, povstání, teroristických útoků, nepříznivých povětrnostních podmínek a jejích následků, přírodních katastrof, dopravních kolapsů a čekání na státních hranicích nebo jiných mimořádných událostí, nemá ARS VIVA ve vztahu k zákazníkovi povinnost vracet poměrnou část ceny zájezdu. Pro zrušení zájezdu ze strany cestovní kanceláře z důvodu momentální nepříznivé situace v navštívené zemi (nepokoje, ozbrojené konflikty, teroristické útoky, stávky, přírodní katastrofy apod.) je rozhodující oficiální stanovisko Ministerstva zahraničních věcí ČR, příp. Ministerstva pro místní rozvoj. 

XIV. Odstoupení od Smlouvy o zájezdu

Odstoupení od Smlouvy o zájezdu je nutno písemně doručit do kanceláře ARS VIVA. 

Při odstoupení u leteckého zájezdu:
do 60 dnů před odjezdem činí odstupné 20 % z ceny zájezdu,
59 – 49 dnů před odjezdem činí odstupné 50 % z ceny zájezdu,
48 - 31 dnů před odjezdem činí odstupné 75 % z ceny zájezdu,
30 a méně dnů před odjezdem činí odstupné 100 % ceny zájezdu.

Při odstoupení u autobusového zájezdu:
do 42 dnů před odjezdem činí odstupné 20 % z ceny zájezdu,
41 – 21 dnů před odjezdem činí odstupné 50 % z ceny zájezdu,
20 - 8 dnů před odjezdem činí odstupné 75 % z ceny zájezdu,
7 a méně dnů před odjezdem činí odstupné 100 % ceny zájezdu.

Ve všech případech je zákazník povinen uhradit také již zaplacené služby, pokud převýší částku odstupného

Odstupné se vypočítává:

a) v případě stornování do 30 dní před zájezdem ze základní ceny zájezdu (z objednaných fakultativních služeb pouze v případě, že již byly zaplaceny zahraničnímu partnerovi);

b) v případě stornování méně než 30 dní před zájezdem z celkové ceny za všechny objednané služby. 

V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování. Pro výpočet odstupného platí den, kdy zákazník oznámil odstoupení.

V případě pojistné události podává oznámení příslušné pojišťovně sám zákazník - podle pokynů cestovní kanceláře. Pokud je důvod odstoupení od Smlouvy o zájezdu v souladu s pojistnými podmínkami pojišťovny, vyplatí tato zákazníkovi 80 % z odstupného (po odečtení částky za pojištění). Podmínkou pro výplatu pojistného je uhrazení ceny dle podmínek ARS VIVA ke dni stornování zájezdu klientem.

Odstoupení od objednané fakultativní služby v průběhu zájezdu podléhá odstupnému ve výši 100 % ceny, převod na jiného účastníka zájezdu není možný.

Při zajištění náhradníka samotným zákazníkem (ve stejném typu pokoje) se účtuje pouze manipulační poplatek za změnu účastníka ve výši 100 Kč (pokud náhradník včas předá řádně vyplněnou přihlášku, uhradí doplatek a nastoupí cestu). U leteckých zájezdů však může být zvýšen o poplatek letecké společnosti za změnu jména nebo o cenu letenky, pokud změna jména není povolena.

XV. Náhradníci

Je-li zájezd plně obsazen, eviduje ARS VIVA náhradníky. Náhradník se může přihlásit v kanceláři ARS VIVA osobně, telefonicky, poštou, případně mailem. Náhradníci neplatí zálohu / cenu zájezdu, avšak po oznámení o zařazení do zájezdu uhradí zálohu / cenu zájezdu ihned.

XVI. Reklamace

Případnou reklamaci musí zákazník uplatnit přímo u cestovní kanceláře nebo ji zaslat písemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy byl zájezd ukončen podle Smlouvy o zájezdu, jinak právo zaniká. Došlo-li k nesplnění programu nebo některých služeb vinou cestovní kanceláře, má zákazník právo na náhradu jen do výše nečerpaných služeb.

XVII. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, typ/číslo/platnost cestovního dokladu, státní příslušnost, emailová a doručovací adresa, bankovní spojení. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.
Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK (zejména hotelům, přepravním společnostem, ambasádám, pojišťovně). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne CK na žádost zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že CK je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu arsviva@arsviva.cz. V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu. Výše uvedená ustanovení platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

  1. zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů;
  2. zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;
  3. CK již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků;
  4. zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi