RÝNSKÁ CESTA I. - HORNÍ RÝN

rezidence falckých kurfiřtů a bádenských markrabat, románské katedrály, barokní zámky…

TERMÍN: 30. srpen - 3. září 2017 (5 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 5217

CENA: 11 800 Kč       se slevou 11 600 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 4x ubytování se snídaní - americký bufet (4* hotel v centru Mannheimu, 2lůžkové prostorné pokoje s příslušenstvím - minibar, varná konvice, safe, WiFi; příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) SPEYER, HEIDELBERG cena = 800 Kč.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

středa 30.8. 

odjezd z Prahy v 06.00 hodin, cesta přes Rozvadov a okolo Norimberka  MANNHEIM barokní rezidenční město falckých kurfiřtů (od r. 1720) na soutoku Rýna a Neckaru, jeden z největších evropských říčních přístavů; kurfiřt Johann Wilhelm vybudoval město na pravidelném půdorysu s pravoúhlým křížením ulic; za kurfiřta Karla Theodora 1743-78 významná hudeb. Škola (zal. český komponista J.V. Stamic); pozdně barokní zámek (1720-60, jeden z největších v Evropě - 400 místností), dnes v int. významná něm. univerzita (přístupný Rytířský sál s rekonstruovanou nástropní freskou C.D. Asama - zničena za 2. sv. války, cenné tapisérie, sbírky kurf. Karla Theodora, rokok. kabinet kurf. Elisabeth Augusty), jezuitský kostel sv. Ignáce a Fr. Xaverského (od r. 1733-60, arch. A. Galli da Bibiena a F.W. Rabaliatti; nást. malby E.Q. Asam), Reiss-Engelhorn-Museum komplex muzeí v býv. raně klasicistní Zbrojnici (1777-9) kulturně historické expozice, aktuální výstava „Papežové a jednota latinského světa“ (ve spolupráci s Vatikánskými muzei v Římě), Muzeum kultur světa; Paradeplatz: střed pevnosti, barokní kašna na téma Alegorie knížecích ctností; Stadthaus (r. 1991), Marktplatz náměstí se Starou radnicí a kostelem sv. Šebestiána, pěší zóna Planken - osa města, FriedrichsplatzVodárenskou věží (1886-89, symbol města) a secesní zástavbou; Růžová zahrada, Národní divadlo (r. 1957), Luisin park jeden z nejkrásnějších v Německu); ubytování

čtvrtek 31.8.

MANNHEIM - RASTATT pevnost a rezidence bádenského markraběte Ludwiga Wilhelma („Türkenlouis“), v r. 1714 zde podepsán rastattský mír (ukončil války o dědictví španělské); barok. urbanismu s pravoúhlou sítí ulic; zámek (arch. D.E. Rossi, r. 1705; Sál předků, Čínský lakový kabinet, kaple s nástropní freskou J. Hiebela), zámeček Favorite nedaleko Rastattu (arch. J.M. Rohrer, 1710-30, v int. velká sbírka porcelánu), zámecký park s oranžériemi, bazény a eremitáží; kostel Sv. Alexandra (J.P. Rohrer, 1756-64), radnice (1716-21) BADEN BADEN (římský Civitas Aurelia Aquensis) světoznámé lázeňské město a kulturní centrum; historické centrum: radnice (arch. F. Weinbrenner, r. 1809 přestav. z  jezuit. koleje), kolegiátní kostel (pozdně got., v int. kamenný krucifix od N. Gerhaerta z Leydenu, r. 1467, náhrobky bádenských markrabat), římské lázně (vojenské lázně ze 2. st., objev. r. 1847, dnes Muzeum starověkých lázní); současné lázeňské objekty - Friedrichsbad (r. 1877) a Caracalla-Therme (r. 1985); Nový zámek (16. st., pův. příležitostná rezidence bádenských markr., dnes luxusní hotel); termální Volavčí kašna (K. Albiker, r. 1912, symbol města), Muzeum Fabergé (dílo šperkaře a designéra Carla Fabergé, proslulého zlatými vejci pro carskou rodinu), kolonáda na levém břehu říčky Oosbach (1839-42, malby na téma bádenských pověstí), Lázeňský dům (Kurhaus, F. Weinbrenner, 1821-24, nejstarší a největší kasino v Německu), rozsáhlý lázeňský park Lichtentaler Allee; volný program, možnost návštěvy některého z muzeí: Kulturní dům LA8 (v bývalém paláci švéd. král. Friederiky z r. 1820, v souč. přístavbě z r. 2009 Muzeum umění a techniky 19. st.), Muzeum Frieder Burda (arch. R. Meier,  z r. 2004, vynikající sbírka klas. moderny a souč. umění), býv. cisterciácký klášter Lichtental (zal. r. 1245), dům J. Brahmse (letní sídlo skladatele v l. 1865-74); v  případě čas. možností výjezd lanovkou na vrch Merkur (panoramatická vyhlídka na údolí Horního Rýna) MANNHEIM

pátek 1.9.

MANNHEIM - MAULBRONN cisterciácké opatství zal. v r. 1138 (památka UNESCO), středověký charakter:  předsíň kostela, tzv. Paradies (styl rané fr. gotiky, 1200-20), klášter. bazilika (1147-78, románský letner, románské dveře ze 12.st. - nejstarší v Německu), prostorný laický refektář (kol. r.1200), mnišský refektář (1220-25), kapitulní síň (13. st.), klenba hlavní lodi kostela a studniční kaple (14. st.) KARLSRUHE zal. r. 1715 markr. Karlem Wilhelmem von Baden-Durlach jako nová rezidence - barok. urbanismus s vějířovitě se rozbíhající sítí ulic, dnes sídlo Nejvyššího spolkového soudu, Německého ústavného soudu a několika vysokých škol; zámek (1752-85), v int. Bádenské zemské muzeum (nejdůl. sbírka v Bádenské části spolkové země Baden-Württemberg, mj. „turecká kořist“ markr. Ludwiga Wilhelma, zámecký park se Státní manufakturou na majoliku, Marktplatz (pyramidální náhrobek zakl. města, r. 1825), Rondellplatz (obelisk na počest bádenské ústavy z r. 1818), Friedrichsplatz, kostel sv. Štěpána (arch. F. Weinbrenner ve stylu řím. Pantheonu, r. 1814), Prinz-Max-Palais (1818-30, v int. Městské muzeum), Stephanienstrasse (klasicistní arch.), Staatliche Kunsthalle (1837-46, jedno z nejst. a nejvýzn. muzeí v Německu, důl. díla německé školy, mj. A. Dürer, M. Grünewald, diptych od Vyšebrodského mistra; nizozemská malba 16.-17.st., např. P. Coecke van Aelst, J.v. Hemessen, Rembrandt, G. Dou;  franc. malba 17.-18. st., mj. N. Poussin, C. Lorrain, H. Robert; něm. a fr. um. 19. st.), aktuální výstava „POD ŠIRÝM NEBEM. VIDĚT, ČÍST A SLYŠET KRAJINU“ (50 krajinomaleb, mj. C. Lorrain, C.D. Friedrich, G. Courbet, P. Cézanne, F. Marc, P. Klee, R. Magritte, M. Ernst) BRUCHSAL zámek (1720-36 za biskupa Damiana H. Ph. Schönborna) jedna z nejpůsobivějších realizací něm. rokoka, rezidence špýrských biskupů, rozsáhlý komplex - cca 50 objektů; schodiště zámku - vrcholné dílo B. Neumanna (slavnostní sály se štukaturou a malbami, freska v kupoli); kostel sv. Petra (1742-44, podle plánů B. Neumanna) MANNHEIM

sobota 2.9.

MANNHEIM volný program; fakultativní výlet č. 1: SPEYER (ŠPÝR) od 7. st. sídlo biskupa, od r. 1294 svob. říšské město (50 říš. sněmů, po špýrském sněmu r. 1529 se definitivně rozštěpila západ. církev), rodiště malíře A. Feuerbacha (1829-80); románský dóm P. Marie a sv. Štěpána (památka UNESCO, 1024-1125) jedna z nejvýzn. něm. katedrál; v době prvního vysvěcení 1061 největší sakrální stavba křesť. Západu, zaklenutí lodi z r. 1106 jedno z nejstarších v Evropě, v intaktně dochované kryptě pohřbeno osm císařů sálské dyn., kamenná „Dómská mísa“ (r. 1490), Maximilianstrasse hlavní městská osa, Altpörtel (v. 55 m, měst. Brána, 13.-16. st.); barokní kostel Nejsv. Trojice (1701-07, ext.), kostel sv. Ducha (1700-02), Židovský dvůr - rituální lázeň (před r. 1128), části synagogy (r. 1104) a ženské modlitebny HEIDELBERG historické hl. město Porýnské Falce a sídlo nejstarší univerzity v Německu (zal. r. 1386); zámek - po dobu pěti století sídlo rýnských falckrabat, ve 14. st. zal. Ruprecht I., 1557-66 přest. Ottheinrich (nejvýzn. stavba německé rané renesance) a 1601-07 Friedrichem, 1689 a 1693 vypáleno franc. vojskem - působivá ruina (na valech slavná zahrada Hortus Palatinus, Alžbětina brána); Marktplatz: radnice (r. 1703), dům U rytíře (r. 1592), kostel sv. Ducha (1400-41, halový, pohřebiště falc. kurfiřtů); most Karla Theodora (1786-88, s dvouvěžovou bránou), stará univerzita (student. vězení-karcer, užívané v l. 1712-1914, a stará aula, r. 1885), jezuitský kostel (r. 1711, s býv. Gymnáziem, součást univerzity); na protějším břehu Neckaru Cesta filozofů; v případě čas. možností SCHWETZINGEN letní rezidence falckých kurfiřtů, zámek na místě vodního hrádku (za Johanna Wilhelma na konci 17. st., interiéry z konce 18. st.; pozoruhodné rokokové divadlo - N.de Pigag, 1752-53, první divadlo v Evropě s obíhajícími balkony), krásný zámecký park (fr. část navrhl J.L. Petri, r. 1753, park v angl. stylu F.L.v. Sckell, drobná architektura od N.de Pigage - letohrádek Lázeň, postav. jako studiolo pro Carla Theodora 1768-75, dále drobná mešita, oranžerie) MANNHEIM

neděle 3.9.

MANNHEIM - WORMS (keltský, pak římský Borbetomagus) v době stěhování národů středisko kmene Burgundů (zde děj podstatné části Písně o Nibelunzích); románský dóm sv. Petra a Pavla (11.-12. st., biskupství od 4. st., pozdně got. pískovcové reliéfy z býv. kříž. chodby, barokní oltář - B. Neumann, 1738-42), kostel sv. Pavla (románský, zal. biskup Burchard r. 1016 na místě hradu císařů sálské dynastie, chór ze 13. st.), bazilika sv. Martina (ottonská, přestav. v 13. st.); největší pomník něm. reformaci na světě (M. Luther  se svými předchůdci vč. J. Husa, sochař E. Rietschel, r. 1868, připomínka říš. sněmu ve Wormsu v r. 1521, na kterém Luther obhajoval své teze proti císaři), na rýnském nábřeží socha Hagena, jak vhazuje do řeky zlatý poklad Nibelungů (r. 1906), židovský hřbitov (nejstarší v Evropě, náhrobky 11.-12. st.) LORSCH (seznam UNESCO) býv. benediktinské opatství s Královskou halou, jedinečná památka karolinského stavitelství (Královská hala je zbytkem rozsáhlého benedikt. kláštera zal. r. 764), pohřebiště panovníků karlovské dyn.; v areálu kláštera muzejní centrum, rekonstruovaná bylinková zahrada (připomíná rukopis Lorscher Arzneibuch z doby kolem r. 1200); návrat do Prahy v cca 22:30 hodin

Zajímavé odkazy:

https://www.mannheim.de/tourismus-entdecken/tourismusentdecken
https://www.youtube.com/watch?v=s0fE495rmiU&t=47s
http://www.rem-mannheim.de/en/exhibitions/
https://www.la8.de/de/home.html
http://www.baden-baden.de/en/tourist-information/historical-sights
http://www.kloster-maulbronn.de/start/
http://www.landesmuseum.de/website/
http://www.kunsthalle-karlsruhe.de/
http://www.heidelberg-marketing.de/en
http://www.schloss-bruchsal.de/en/home/
http://www.dom-zu-speyer.de/
http://www.worms.de/de-wAssets/docs/tourismus/broschueren/englisch/flyer_DomRomanik_e.pdf
http://www.kloster-lorsch.de/

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi