umění a historie jihozápadní FRANCIE IV údolí řek DORDOGNE, VÉZERE a LOT | ARS VIVA cesty za uměním

umění a historie jihozápadní FRANCIE IV údolí řek DORDOGNE, VÉZERE a LOT

prehistorické jeskyně, galořímská města, románské baziliky a středověká opevněná bastide

TERMÍN: 3. - 11. červenec 2022 (9 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4922

CENA: 29 780 Kč       se slevou 29 580 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 410 Kč; možnost snížené zálohy 6 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka společnosti Lufthansa Praha - Frankfurt - Bordeaux, Toulouse - Frankfurt - Praha), dopravu lux. autokarem dle programu, 8x ubytování se snídaní (3* hotely, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, free WiFi ad.), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): č. 1) LASCAUX cena = 1 200 Kč; č. 2) 1x večeře 3.7. v Bergeracu = 500 Kč; č. 3) úplné pojištění včetně Pandemic = 630 Kč. Cena nezahrnuje částku na spropitné ve Francii 20 € a osobní městské poplatky 12 € (vybere průvodce ARS VIVA na letišti v Praze).


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Pestrá krajina jihozápadní Francie je stále modelována třemi údolími nádherných řek s průzračnou vodou - Dordogne, Vézère a Lot. Už v prehistorických dobách nabídly jedinečné podmínky pro člověka, který zde v podobě nástěnných maleb a rytin zanechal „otisk“ své doby v jeskyních Lascaux, Cromagnon nebo v Cougnac. Mimořádná pohostinnost celého regionu předznamenala další rozvoj kultury také ve starověku, středověku i v současnosti. Společně s jedinečnými víny a gastronomií vítají regiony kolem těchto řek i milovníky klidné turistiky…

neděle 3.7.

odlet z Prahy v 10:25 hodin (via Frankfurt), sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze v 08:00 hodin (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu J), přílet na letiště BORDEAUX Merignac v 17:50 hod.; transfer do města BERGERAC ubytování

pondělí 4.7.

BERGERAC - MONBAZILLAC vinařské městečko; nová radnice (z otevřené terasy na střeše vyhlídka na krajinu v údolí řek Dordogne a na Bergerac), otevřená tržnice; Château de Monbazillac jednoduchý zámek a protestantská pevnost vévody de Sully (2. pol. 16. st., střídmé modernizované interiéry - expozice truhlářství a vinařství), částečně zachované dobové interiéry s dovezeným mobiliářem (grafiky, obrazy připomínající hugenotské války a významné hugenoty), ve sklepě uložena archivní bílá a růžová vína z okolních vinohradů (cca 3 000 ha, možnost ochutnávky a nákup jedinečného Château Pion) BERGERAC hl. město historického regionu Périgord Pourpre a významný historický přístav na obou březích řeky Dordogne; zal. na místě římského kastra, od 12. st. rozkvět a rozsáhlá výstavba, dnes mj. centrum vinařství a pěstování tabáku; pozůstatky středověkých hradeb, úzké uličky historického centra (mnoho příkladů hrázděné architektury na Rude St-Clar a Place Pélissiére), poutní kostel St-Jacques (12.-14. st., int. přestavěn v 19. st.), pomník Cyrana z Bergeracu (soch. Dorillac a Varoqueaux), zajímavé okolí nové tržnice; starý most s přístavem, Maison de Vins de Bergerac v areálu bývalého kláštera (možnost ochutnávky a nákupu jedinečných vín) LANQUAIS zachována původní atmosféra renesančního sídla na středověkých základech (14.-16. st.), interiéry slouží dodnes majitelům, většina modernizována v 19. a na začátku 20. st. (pozdně gotické schodiště propojuje všechna poschodí a je zakončené samostatným sloupem s klenbou, krby, sklepní prostory, autentická kuchyně); středověká sýpka, poutní kostel na svatojakubské cestě LALINDE opevněné město (bastide) u řeky Dordogne na důležité obchodní cestě mezi La Rochelle a Montpellier, propojené 15 km dlouhým kanálem (1838-43), kostel St-Pierre (11.-12. st., částečně přestav. v 19. st.), vyhlídka na řeku, most a zámek (19. st.) CADOUIN areál klášterního města a slavného poutního místa; zal. cisterciáky z Pontigny (1118-54); pozdně gotická brána, jednoduché románské průčelí klášterního kostela (12. st., zlatavý pískovec, čtyři horizontální plány - mělký ústupkový portál, románský obloučkový vlys), trojlodní interiér kostela - výjimečný příklad přechodu románského umění v gotické (románská kopule, křížení), románské apsidy v závěru obloučkové vlysy s konzolemi (zvířecí motivy s lidskými hlavami a bestiářem), jedinečné zakončení věže s otevřeným patrovým krovem, křížová chodba (doklad vývoje architektury a sochařství 12.-16. st.: hlavice sloupů, visuté svorníky, flamboyantní kružby, nástěnné malby); otevřená stará tržnice podepřená kamennými sloupy (15. st., pseudodórské hlavice podepírající mistrovský dřevěný krov) LIMEUIL farní kostel a hřbitov St-Martin (pozdně románská architektura, 1194-1230, mělký ústupkový portál ozdobený na vrcholu reliéfem s vlysem, v závěru výrazná románská apsida se čtvercovou zvonicí nad křížením, v int. valená dřevěná klenba, nově odkryté fragmenty nástěnných maleb a moderní vitráže (A. Manessier); podle čas. možností procházka po nábřeží bastide na soutoku řek Vézère a Dordogne; volný program, možnost prohlídky zahrady (19. st.) Sarlat-La-CanÉda ubytování

úterý 5.7.

SARLAT-LA-CanÉda - COUGNAC pozoruhodný jeskynní systém Grottes de Cougnac objevený v letech 1949-52, první přístupná část - jedinečná krápníková jeskyně; výše položená prehistorická jeskyně: vstupní vila (různé archeologické artefakty - mj. víko sarkofágu), aktuální podoba jeskyně odlišná od prehistorické (část nástěnných maleb a kreseb zničily časem vytvořené krápníky a vodní eroze); na menší části (celková délka 200 m) uchovány nástěnné kresby a lineární malby (cca 30 000 let staré, na stěnách jsou dnes viditelná pouze zvířata, ale původně zde byli zobrazeni i lidé - celkem 713 motivů z toho 49 znaků, 26 zvířat, 5 lidských postav ad.) GOURDON velmi dobře zachovalé středověké město na vysokém kopci s tradicí bohatých klášterů a obchodní křižovatky; histor. centrum: kostel St-Pierre (13.-18.st., na západním průčelí dvě masivní věže, na jižní straně sluneční hodiny v podobě lidské postavy, prostorný a mohutný interiér dokumentující dávné bohatství města), místo starého hradu - mimořádné vyhlídky na celou oblast jižně od údolí Dordogne a samotné město; radnice, řada dobře zachovalých měšťanských domů (13.-16. st.), Les Jardins de la Butte nově opravené terasovité zahrady (Cour du Senéchal, Jardins Zig-zag); u hradeb malá kaple Notre-Dame du Majou (na místě starší got. kaple, přestavba 17.-19. st.) SARLAT-LA-CanÉda hl. město historického regionu Périgord Noir (dnes Dordogne), zal. ve 12. st. kolem slavného benediktinského opatství a prosperující v době vrcholného středověku, od 17. st. postupný úpadek; historické centrum: jedno z nejlépe dochovaných měst celé oblasti, mnoho domů z místního kamene typické medové barvy bylo opraveno do původní středověké podoby; Place de la Liberté (řada domů z 16.-18. st.), nová radnice (18. st.), Hôtel de Maleville (16. st., z tří původních středověkých domů), Maison de la Boétie (r. 1525, raná francouzská regionální renesance), starý biskupský palác (13. st.), románský kostel St-Sacerdos (kdysi klášterní kostel benedikt. opatství, na karolínských základech od 8. st., souč. stav 12.-17. st.; třípatrová románská věž se slepými oblouky) - z východní části kostela je dnes katedrála St-Sauveur (14. st. na půdorysu řeckého kříže); Cour des Fontaines (zbytky starého kláštera), kaple St-Benoît (románský interiér), Lanterne des Morts („lucerna mrtvých“, r. 1147); Présidial (17. st., původní soudní dvůr), Ste-Marie (1368-1507), Hôtel de Gisson (okna kolem r. 1200, věž 16. st.), Hôtel de Vassal (15. st.), Hôtel Selve de Plamon (13.-17. st., gotická okna), část středověkých hradeb s věží Tour du Bourreau; volný program

středa 6.7.

Sarlat-La-CanÉda cesta údolím řeky La Petite Beune kolem jeskyně Grotte de Font-de-Gaume GRAND ROC malebné místo se skalními stěnami nad řekou Vézère; vyhlídka na jeskyni (památka UNESCO, jediná geologická jeskyně v oblasti, objevena v r. 1924) a polotroglodytní obydlí pod skalním převisem LES-EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL trojlodní opevněný kostel St-Martin (1194-14. st., dřevěný plochý strop, neobvyklé umístění Krista v závěru, použití ant. korintských sloupů), románská apsida a opevněná věž s vysokými obloukovitými gotickými vlysy, Abri Cro-Magnon (památka UNESCO) místo prvního nálezu pozůstatků kromaňonského člověka - prvního homo sapiens (stáří cca 30 000 let) objevili náhodou v r. 1868 dělníci při stavbě železniční tratě (výzkumy L. Lartet); muzeum (dokumentace historie nálezu - repliky lebek, kostí, časové tabulky proměnlivosti lidské výšky člověka od kromaňonce po současného člověka), skalní převis s replikami kostí původního nálezu in situ, komponovaná „cesta časem“ kolem jeskyně; Musée National de Préhistoire nová stavba z lokálního kamene (arch. J.P. Buffin, r. 2004), rozsáhlá expozice umožňující sledovat 400 000 let historie (místní nálezy ze všech okolních jeskyní a skalních měst, vynikající instalace cca 18 000 předmětů - pazourky z různých dob a lokalit, pěstní klíny, harpuny z kostí zvířat, kostry a rekonstrukce pravěkých zvířat, šperky, kamenné sex. symboly, repliky kromaňonských lebek ad.), ze 2. podlaží výstup na terasu - vyhlídky na město a vstup do prostor pod skalními převisy s ruinami středověkého hradu baronů z Beynacu (13.-16. st.) TURSAC (krátká zastávka) husí farma a obchod Des Granges Earl s místními typickými farmářskými výrobky (husí játra, paštiky ad.) Site troglodytique de la Madeleine  prehistorická lokalita a troglodytní městečko pod skalním převisem, nad malebným údolím řeky Vézère (8.-14. st., archeologický výzkum od r. 1863 - E. Lartet); prohlídka rozdělena do 12 sektorů: vyhlídka do prehistorické krajiny s místy významných nálezů (tzv. „magdalénien“, od 17 000 př.Kr.), skalní příbytky se skladišti a chlévy, kaple St-Madeleine (12.-15. st.), ruiny středověké tvrze (1400-16. st.); vyhlídka na Maison Forte de Reignac (středověké romantické opevněné sídlo na troglodytním útesu nad údolím Vézèry, dvě terasy, průčelí tvrze Sarlat-La-CanÉda volný program

čtvrtek 7.7.

Sarlat-La-CanÉda volný program; fakultativní výlet č. 1: JESKYNĚ LASCAUX (památka UNESCO) jeden z nejvýznamnějších jeskynních komplexů na světě (pravděpodobně rituální místo původních obyvatel), mimořádně dobře zachovalé nástěnné malby a rytiny prehistorických zvířat z období magdalénienu (cca 15 000-13 000 př.Kr., koně, býci, bizoni, jeleni, cca 150 maleb a více než 15 000 rytin; jeskyně náhodně objeveny dětmi v r. 1940, systematický archeolog. průzkum v letech 1940-1948, H. Breuil - charakterizoval styl maleb tzv. périgordienem); velký zájem návštěvníků vedl k rozšíření vstupu do jeskyně a nakonec k jejímu kompletnímu uzavření a konzervaci; v r. 1983 byla nedaleko otevřena první replika jeskyně - Lascaux II (dodnes přístupná s limitovaným počtem návštěvníků); díky nedostatečné kapacitě a potřebě zapojení nových moderních technologií vznikl v r. 2016 nový projekt repliky Mezinárodního centra jeskynního umění - Lascaux IV s využitím nápadů a podnětů archeologů (arch. Studio Snøhetta, SRA Architects, scénograf Casson Mann) - budova evokuje transparentní krajinou trhlinu z betonu a skla a dobře využívá denního světla pro emotivní vstup do „prehistorického světa“ MONTIGNAC malebné městečko u Lascaux; v okolí mnoho prehistorických nálezů (proto dnes také oficiální hl. město „kantonu Údolí člověka“), později galořímská a středověká pevnost u řeky Vézère; historické jádro města: starý most (vyhlídky na ruiny hradu a obě nábřeží s mnoha hospůdkami), kostel St-Pierre (novogotický na starých základech), hrázděné domy kolem náměstí (kavárny, lahůdkářství s regionálními produkty); volný program ST-AMAND-DE-COLY dnes malé městečko pojmenované podle poustevníka Amanda; ve 12. st. stejnojmenné augustiniánské opatství podléhající přímo papeži; opevněný klášter (1047-18. st., celý areál nově opraven): hlavní gotická hradební brána; opatský kostel - západní průčelí ve formě pevnostní věže a zvonice s plastickými reliéfy na konzolách (1200-20), podlaha v int. stoupá mírně do kopce, valená románsko-gotická klenba, kopule nad křížením, křížová klenba nad chorem (r. 1150), fragmenty gotických nástěnných maleb, atypický čtvercový závěr; starý klášterní špitál a holubník ST-GENIÉS malé kamenné středověké městečko; torzo donjonu (14.-15. st., poničen r. 1789), středověké domy s masivní kamennou krytinou (Les lauzes) na střechách, kostel Notre-Dame (12.-16. st., v závěru obloučkový vlys se zdobenými konzolemi), kaple du Cheylard (zal. r. 1329, bohatá got. výzdoba interiéru) EYRIGNAC (podle čas. možností) elegantní venkovské sídlo (17. st.) obklopené jednou z nevyhledávanějších francouzských barokních zahrad s původními fontánami zásobovanými vodou ze sedmi místních pramenů, sochami a terasami (obnovena v r. 1960) Sarlat-La-CanÉda

pátek 8.7.

Sarlat-La-CanÉda - LA-ROQUE-GAGEAC jedno z nejmalebnějších městeček ve Francii (podle oficiální klasifikace) a v údolí Dordogne; nábřeží s tržnicí - vyhlídka na město s typicky okrově zbarvenými troglodytními domy nalepenými na strmý kamenný útes; Château de la Malartrie soukromé sídlo nad meandrem řeky (ext., 12.-19. st., dominantní renesanční vzhled s kruhovými a čtvercovými věžemi); procházka po úzké uličce mezi středověkými domy (z terasy vyhlídky na Domme, hrad Castelnaud, terasy Marqueyssac), troglodytní pevnost (12.-18. st.), got. kaple (původně raně gotická, modernizovaný interiér), volně přístupné tropické zahrady; podle možností hodinová vyhlídková plavba po řece Dordogne (není v ceně zájezdu) MARQUEYSSAC (Belvedere Dordogne) rozlehlý zámecký areál s nádhernými komponovanými barokními zahradami (zal. baron M. Vernet) na skalním návrší (mimořádné vyhlídky do krajiny Dordogne - hrad Beynac, hrad Castelnaud, hrad Fayrac ad.) s řadou moderních prvků (tzv. kubistické zahrady, různé sochařské a designérské objekty - mj. Atelier Yok Yok); interiéry zámečku (19.-20. st.), v zahradě také kostra Allosaura (objevena v r. 2013 v USA, sem přivezena v r. 2016) a stylové kavárničky s možnosti občerstvení BEYNAC-ET-CAZENAC romantický hrad Château de Beynac na vysokém vápencovém útesu v soukromém vlastnictví rodiny Grosso - od r. 1961 probíhá oprava do původní středověké podoby - jeden z nejautentičtějších hradů oblasti Périgord; zal ve 12. st., dobyt Richardem Lví srdce a poté ve vlastnictví baronů z Beynacu; gotická hradní kaple - nad průčelím římsa s konzolemi; centrální románský donjon -12. st., napojený na gotická křídla hradu; procházka po cimbuří (kamenné tašky střech) , v int. zachována původní středověká dispozice; z cimbuří a z věže donjonu fantastické vyhlídky na okolní krajinu s mnoha hrady CASTELNAUD-LA-CHAPELLE vyhlídka na Château de Castelnaud (zal. ve 13. st. na levém břehu Dordogne jako protipól hradu Beynac a jedno z katarských sídel - B. de Casnac  později královská država; příklad typického masivního středověkého hradu) DOMME velmi dobře zachovalé opevněné město typu královské bastide na vysokém kopci nad údolím Dordogne (zal. ve 12. st., od 13. st. rozvoj a rozšíření); historické centrum: Port des Tours součást středov. opevnění, zachovalé templářské graffiti na zdech (templáři zde vězněni v l. 1307-18), pravidelná síť starých ulic (Grand Rue), pevnostní kostel Notre-Dame (původní got. stavba zničena v r. 1589, barokní přestavba od r. 1622), jedinečná vyhlídka z hradeb na údolí Dordogne, středověké opevnění a v půdorysech částečně zachovalé staré město (12. st.); volný program, možnost prohlídky místního muzea nebo jeskyní pod městem MONTFORT vyhlídka na romantický Château de Montfort na skalním útesu nad meandrem Dordogne (zal. ve 12. st., přestavby od 14. st.), procházka kolem hradeb uličkami starého města SARLAT-LA-CanÉda volný program

sobota 9.7.

SARLAT-LA-CanÉda - SOUILLAC (SOUIHL, SOLHAC) slavné benediktinské opatství Ste-Marie u řeky Dordogne (založeno v 9.-10. st. mnichy z Aurillacu, součást odbočky poutní cesty do Santiaga z Rocamadouru); dobře zachovalý opatský kostel z 10.-12. st. (částečná přestavba ve 13.-15. st.) ovlivněn byzantskou architekturou, masivní ranně románský závěr s věncem pěti kaplí, na vnitřní straně západního průčelí zachovalý románský reliéf (jeden z nejvýznamnějších příkladů románského sochařství ve Francii - účast mistrů z Moissacu, mj. vyobrazení Isaiáše, Abraháma, Theophila), jednolodní int. s kopulemi na pendantivech, zdobené hlavice románských polosloupů, částečně zachovalá románsko-gotická fresková výzdoba; kostel St-Martin (12.-17. st., nad portálem reliéf trůnícího Krista); krátká zastávka u řeky Dordogne s vyhlídkou na romantický zámeček La Treyne (od r. 1342, dnes luxusní hotel a restaurace) ROCAMADOUR (RUPIS AMATORIS) jedno z nejromantičtějších míst Francie pod vysokým skalním útesem (150 m nad hlubokým údolím řeky Alzou) nedaleko jeskyní Grotte des Merveilles (doklady prehistorického osídlení) a Grotte de Linbars (osídlení až do doby bronzové), později místo keltského oppida, r. 1166 objeveny ostatky sv. Amadoura, silný kult Černé Madony, dodnes významná zastávka na poutní cestě do Santiaga; vyhlídková terasa hradu (od 14. st., město, svatyně a celé prehistorické údolí z ptačí perspektivy); křížová cesta Via Sancta - jednotlivá zastavení včetně jeskyně uložení Krista, basilika St-Sauveur (11.-12. st., významné poutní místo, v hlavní lodi masivní křížové gotické klenby), kaple Notre-Dame (místo uložení Černé Madony); historické centrum s mnoha kamennými domy a obchody; městská brána; volný program (možnost návratu výtahem) L´HOSPITALET vyhlídka na Rocamadour z místa založeného johanity v 11.-12. st. RUDELLE románsko-gotický opevněný patrový kostel St-Martial (1250-1470, plochá střecha s cimbuřím a střílnami, jednoduchý opěrný systém, socha P. Marie na konzoli, got. okna, nad klenbou interiéru další podlaží s obytnou místností) FIGEAC původ. galo-římské město u řeky Célé, klášter zal. v r. 753 za Pipina Krátkého, později zastávka na Svatojakubské cestě (La Route du Puy); překvapivě velmi dobře zachovalé a udržované středověké jádro města: staré hrázděné domy ze 13.-17. st., Hôtel de la Monnaie (od 13. st.); opatství a kostel St-Sauveur (od konce 13. st., trojlodní int. s vysokou klenbou, osvětlené oblouky, kapitulní síň), románsko-gotická kaple Notre-Dame-de-Pitié  (románská křtitelnice a kropenka s římskou hlavicí na podstavci); protestantský kostel Notre-Dame-du-Puy (od 13. st., dominantní gotické průčelí s kampanilou a rozetou, v int. románské hlavice), z terasy vyhlídky na město; Musée Champollion vybudováno ve starém paláci na centrálním historickém náměstí na počest místního rodáka (muzeum písma a světového písemnictví); původní krytá tržnice přeměněná na restauraci; volný program VILLENEUVE typické opevněné kamenné vnitrozemské město na kopci - bastide s jedinečnou atmosférou; zachovalé opevnění, Porte Haute, kostel St-Sepulcre (12.-15. st.), původně templářská kaple St-Pierre et St-Paul (11.-13. st., centrální půdorys) VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ubytování

neděle 10.7.

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE jedinečný příklad opevněného města u řeky Aveyron - bastide (13. st., pravidelný půdorys úzkých ulic) s tradičními trhy; gotický kamenný most Le Pont des Consuls (od r. 1321 na místě starší konstrukce); klášter St-Famille a kaple Ste-Emilie-de-Rodat - zajímavý příklad architektury 50. let 20. st. na místě bývalého františkánského kostela z r. 1290 (arch. Bosser a Hitier, fresková výzdoba int., výrazné vitráže, 1952-58); gotická Fontaine du Griffoul (r. 1336, úpravy v 15. a 17. st.; stále funkční), hl. náměstí Notre Dame obklopené středověkými arkádami a řadou gotických kamenných a hrázděných domů (až 6 podlaží), jednolodní kostel Notre-Dame (1260-1560, masivní opevněná zvonice před průčelím s radiálními podpěrami na čtyřech stranách, flamboyantní gotický portál a vrcholně gotický interiér z 2. pol. 13.-15. st., na severní straně náměstí terasa s železným křížem; Chapelle des Pénitents noir (kaple černých kajícníků) mistrovské dílo barokního umění (17.- 18. st.), zdobený masivně zlacený retábl (r. 1709), šest velkých obrazů (legenda Pravého kříže), malovaný dřevěný strop (17. st.); Městská knihovna dlouhé boční gotické průčelí (Palais de la Sénéchaussée), Městské empírové divadlo na nábřeží; kartuziánský klášter St-Sauveur (1451-1528, jeden z mála zachovalých ve Francii) zachovalá kaple s křížovou chodbou (pozdně gotická výzdoba arkád, refektář), vrcholně got. klášterní nádvoří, kolem zachováno několik mnišských cel (zač. 16. st.) ABBAYE DE-LOC-DIEU jedno z nejstarších cisterciáckých opatství ve Francii (ext.) zal. na přelomu 11. a 12. st. na místě vysušených bažin, dnes soukromý majetek, velká část konventu přestavěna v 19. st. na soukromou rezidenci (v r. 1940 zde byl na krátkou dobu ukryt Leonardův obraz Mona Lisa), podle možnosti vstupu - parková úprava z 19. st. s jezírkem, got. kostel (jednoduchá cisterciácká arch., pozdně románská věž nad křížením) MARTIEL na relativně malé ploše 300 m tři přístupné dolmeny (2 500-1 800 př. Kr., nálezy od r. 1885) z celkového množství 44 v regionu (některé odvezeny do Washingtonu, D.C.) ST-CIRQ-LAPOPIE jedno z nejvyhledávanějších romantických míst na 100 m vysokém útesu nad řekou Lot, místo pobytu řady impresionistů a A. Bretona; historické sídlo mnoha šlechtických rodů (Lapopie, Gourdon, Cardaillac a Castelnau); volný program, možnost procházky úzkými uličkami s mnoha kamennými dony z 12.-16. st., jedinečné vyhlídky do údolí řeky Lot CAHORS (ant. DIVONA, CIVITAS CADUCORUM) starobylé historické a poutní město na řece Lot vyplňující meandr řeky, centrum bývalé provincie Quercy; historické jádro leží na galo-římských a franckých základech (na 1/3 celkové rozlohy, zbytek moderní metropole 20. a 21. st.): gotický kostel St-Urcisse (13.-14. st.), budova staré tržnice, katedrála St-Etiénne (1109-12, 18. st.), masivní západní věžové gotické průčelí s rosetou, jedinečný románský severní portál (1140-50, mj. Kristus v mandorle), v interiér. románská kopulovitá klenba s gotickými nástěnnými malbami, křížová chodba (mimořádná flamboyantní gotika, množství původních reliéfů); středověké ulice s městskými paláci; opevněný středověký most Pont-Valentré (1308-1345, tři 40 m vysoké věže, 6 oblouků); cesta krajinou slavných vinic oblasti Cahors (celkem 4 200 ha, tradice od 1. st. př.Kr., dnes hlavně velmi vyhledávané víno AOC Cahors Malbec) AGEN ubytování      

pondělí 11.7.

AGEN (řím. CIVITAS AGENNENSIUM, AGINNUM) od antiky významné obchodní centrum u řeky Garonne na hl. trase mezi Bordeaux a Toulouse; historické centrum: románsko-gotická katedrála St-Caprais na místě původ. kaple s ostatky světce z 6. st. (od 12. st., masivní románský závěr s věncem kaplí, obloučkovým vlysem a konsolemi), věž Tour du Chapelet na římských základech (11. st., součást středověkého opevnění), Maison du Sénéchal (14. st.), gotická podloubí a středověká architektura městských hrázděných domů (14.-16. st.), zbytky římského zdiva, Notre-Dame du Bourg (13. st.), Musée des Beaux Arts v budovách městských paláců z 16.-17. st.: Archeolog. sbírka (mj. galořímské a raně středověké nálezy z oblasti kolem Garonny, vynikající kolekce objektů z oblasti Syropalestiny), Obrazárna (mj. Goya, Millet, Corot, Boudin, Sisley, Picabia, Bissière aj.), Pont Canal (lodní most - jedinečná dopravní stavba; r. 1843, délka 580 m, 23 oblouků); transfer na letiště TOULOUSE Blagnac, odlet do Prahy (via Frankfurt) v 18:35 hodin, přílet do Prahy ve 23:05 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi