ETRUSKOVÉ v Laziu a starý Řím

etruská civilizace a manýristické vily v krajině sopek a jezer

TERMÍN: 12. - 20. květen 2018 (9 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4918

CENA: 23 800 Kč       se slevou 23 600 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 3 330 Kč; možnost snížené zálohy 5 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka ČSA Praha - Řím - Praha), dopravu lux. autobusem dle programu, 8x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel přímo u pláže v Lido di Ostia,  4* hotely u pláže v Civitavechia a u historického centra Viterba, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, free WiFi ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 800 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): č. 1) PALESTRINA, TIVOLI cena = 900 Kč; č. 2) Civita Castellana cena = 1 100 Kč; Č. 3) CASTEL GANDOLFO vstupné do papežských zahrad a rezidence (limitovaná kapacita; objednávku doporučujeme poslat co nejdříve) cena = 800 Kč. Cena nezahrnuje jízdenky na metro; osobní městský poplatek cca 2,50 €/os./noc; částku na spropitné za služby v Itálii 15 € - vybere průvodce ARS VIVA na letišti v Praze.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 12.5.

odlet z Prahy v 15:40 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze ve 14:10 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu J); přílet do ŘÍMA v 17:35 hodin, transfer do hotelu v LIDO DI OSTIA ubytování u písečných pláží jižně od ústí Tibery

neděle 13.5.

LIDO DI OSTIA jízda metrem do centra ŘÍMA, Etruskové ve Věčném městě nádraží Termini v suterénu a těsné blízkosti budovy dobře viditelné pozůstatky nejstaršího městského opevnění Serviova hradba (MURA SERVIANE, podle druhého římského krále Servia Tullia, 6.-4. st. př.Kr.) původ. délka 11 km, výška 10 m, 16 bran; Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano v areálu bývalých lázní císaře Diokleciána (298-306, 350x350 m, jedny z největších v Římě, r. 1561 část lázní přestavěna Michelangelem na kostel S. Maria degli Angeli) a kartuziánského kláštera: nově instalované jedinečné sbírky dokumentující historii Říma (Palatin) a Lazia; vykopávky oblasti etruského osídlení (Lanuvio, Cassaletto), epigrafická sbírka (nejstarší etruské nápisy); kolekce protohistorie; římská antika (plastiky, malba, původní vrata římské kurie ad.); manýristická Villa Giulia (arch. B. Ammannati, G. Vasari, Michelangelo, 1551-03 pro papeže Julia III.) dnes Museo Nazionale Etrusco - nejvýznamnější sbírka etruského umění na světě v nové rozšířené instalaci (archeolog. nálezy ze všech významných lokalit - nápisy, keramika, architekt. fragmenty, kovové předměty, kultovní objekty, slavná sbírka Castellani ad.), v zahradě vily rekonstrukce etruského chrámu z Alatri;  Piazza Augusto Imperatore - Augustovo mauzoleum (28-23 př.Kr., hrobka císaře Augusta, r. 14) podle typu tumulovité etruské hrobky (v souč. době rekonstrukce celého areálu na koncertní sál); vedle Ara Pacis Augustae ceremoniální venkovní Oltář míru z r. 9 př.Kr. (ext., zbytky stavby objeveny již v pol. 16. st., na současné místo přeneseny ve 30. letech 20. st. v souvislosti s novou „mussoliniovskou“ výstavbou okolo Augustova mauzolea - Mussolini se cítil být „znovuzrozeným“ Augustem; nová arch. stavba „schránky“ nad oltářem - arch. R. Meier, 2005-06); vyhlídka na Forum Romanum původně bažinatý prostor mezi pahorky Kapitolem a Palatinem, od konce 6. st. postupná proměna v hlavní shromažďovací místo starověkého Říma; dnes archeologická zóna (dochováno mnoho významných histor. budov, monumentů a architektonických fragmentů), Palatin místo prvního osídlení Říma, od konce 1. st. př.Kr. rezidenční prostor - císařské paláce, zahrady; volný program, možnost návštěvy Monte Capitolino - Piazza del Campidoglio (16. st., urbanismus a arch. koncepce Michelangelo, arch. G. d. Porta, Rainaldi), Palazzo Nuovo a Palazzo dei Conservatori - dnes Musei Capitolini první světové muzeum antického umění a konzervátorské pracoviště (architekt. návrh Michelangelo, realizace Rainaldi, pol. 16. - zač. 17. st.; v int. vynikající sbírka antického sochařství, několik etruských bronzových soch, mj. tzv. Kapitolská vlčice, jezdecká socha císaře M. Aurelia, základy etruského Jovova chrámu, dokumentace osídlení Palatinu a Kapitolu, obrazárna ad.) LIDO DI OSTIA

pondělí 14.5.

LIDO DI OSTIA volný program; fakultativní výlet č. 1: PALESTRINA (ant. PRAENESTE) starobylé významné město a kultovní centrum na příkrých svazích Monti Prenestini spojené již ve starověku s Římem frekventovanou silnicí Via Labicana; vliv etruské civilizace; historické jádro města: Palazzo Colonna Barberini na místě bývalé antické svatyně a středověkého kláštera (přestavba od r. 1640) dnes Museo Nazionale Archeologico di Palestrina v přízemní části vestavěná část kultovního komplexu ant. chrámů (sloupořadí, nápisy, reliéfy), etruské nálezy, ant. plastiky, slavná Nilská Mozaika (cca 100 př.Kr.); archeologický areál kultovního ant. centra - Fortuna Primigenia (tradice od 6. st. př.Kr.; terasy, divadlo, sloupořadí, vyhlídky na město a krajinu); katedrála S. Agapito Martire (od r. 1117 na místě ant. baziliky na fóru - část viditelná v kryptě kostela) TIVOLI (ant. TIBUR) ve starověku velmi významné město kolem vodopádů řeky Aniene a termálních pramenů, kontrolující kontakty s kmeny Sabinů, Volsků, Samnitů ad.; lokalita tradičně spojována s kultem bohyně Vesty, oblíbené místo okázalých vil římských boháčů a císařů (Maecenas, Augustus, Aurelianus); výskyt lomů, kde se těžil travertin na stavby v Římě (doprava po Via Tiburtina); Villa Adriana (Hadriánova vila, na seznamu UNESCO) venkovské letní sídlo císaře Hadriána (nedaleko města Tivoli) postavené podle vzorů různých staveb na tehdejším území Římského impéria, které císař osobně navštívil během svých inspekčních cest (118-34, komplex cca 30 budov na ploše 120 ha), mj., císařský palác, jednotlivá fóra, řecká stoa, troje lázně, nymfea, řecká a latinská knihovna, podzemní chodby, praetorium, impluvia, vodní divadlo Teatro Marittimo, Canopus, nymfeum (Serapeum), Venušin chrám, nástěnné malby, mozai­ky, plastiky ad.; manýristická Villa d´Este (na seznamu UNESCO) na místě bývalého benediktinského kláštera pro kardinála Ippolita d´Este (syn Lucrecie Borgia a Alfonse d´Ete) postavil (včetně krásných zahrad a fontán na prudkém svahu s terasami) neapolský arch. P. Ligorio (od r. 1550, pozdější úpravy G.L. Bernini 1660-70, dále 1851; bohatá fresková výzdoba - L. Agresti, G. Zuccari) LIDO DI OSTIA

úterý 15.5.

LIDO DI OSTIA - COLLI ALBANI: CASTEL GANDOLFO malebné městečko na vulkanických svazích Colli Albani ve vinařském regionu (vyhlášené bílé víno) Castelli Romani 426 m nad okolní krajinou s překrásnými vyhlídkami na Řím a jezero Lago Albano; ve starověku díky příjemnému klimatu zde vybudováno několik císařských rezidencí a vil; Apoštolský papežský palác od r. 1929 exteritoriální součást Vatikánu (s dalšími pozemky Villa del Moro a Villa Cybo, areál celkem 50 ha); 17. st., arch. C. Maderno pro papeže Urbana VIII., od r. 2016 interiéry i zahrada přístupné veřejnosti; prohlídka papežských zahrad (lokálním vatikánským autobusem) na místě teras Domitianovy císařské rezidence (1. st., arch. Rabirius, zachovány části lázní a sloupořadí), aktuální zahradní úpravy podle přání jednotl. papežů; Apoštolský palác (pokrač. prohlídky) nádvoří se sbírkou papežských „papamobilů“ od 60 let. 20. st., interiéry s papež. portréty a soukromé papež. komnaty; farní kostel S. Tomaso (arch. G.L. Bernini, 17. st., fresky P. da Cortona); volný program LAGO DI NEMI (Dianino jezero, ve starověku u jezera posvátný háj bohyně, kde se konaly nábož. slavnosti Nemoralia) vulkanické jezero (316 m; 1,67 km2, hloubka 33 m); oblíbené místo císaře Caliguly - nechal zde postavit vitruviánskou metodou dvě obrovské lodi (70x20, 73x24 m) pro místní radovánky na jezeru (vyzvednuty ze dna jezera v letech 1929-1932 na Mussoliniho příkaz, částečně zničeny spojeneckým bombardováním v r. 1944) a na břehu postaveno muzeum Museo Delle Navi Romane (pozůstatky lodí včetně výbavy a mramor. sloupů; archeolog. nálezy z okolních svatyní) FRASCATI malebné město na svazích Colli Albani pod starov. městem TUSCULUM obklopeným vilami římských boháčů; centrum výroby výborného bílého vína Frascati DOC; slavná manýristická Villa Aldobrandini (arch. G. Della Porta, od r. 1598, dále C. Maderno a G. Fontana; ext.) krásné zahrady a loggie s grottami; katedrála S. Pietro (fasáda arch. G. Fontana, r. 1696); volný program, možnost ochutnávky místního vína a kulinářských specialit LIDO DI OSTIA

středa 16.5.

LIDO DI OSTIA - CERVETERI (etruské CAERE, CISRA, řecké AGYLLE) člen konfederace 12 etruských měst, významné centrum obchodu a těžby železné rudy u Tyrhénského (etruského) moře se třemi přístavy; největší slávu prožilo v 7.-6. st. př.Kr. (cca 25 000 ob.), Řím město vojensky porobil již v r. 353 př.Kr.; pohřebiště Necropoli della Banditacca (na seznamu UNESCO), první výzkumy již v r. 1829 - pokračují dodnes; na ploště 400 ha (10 ha je přístupných) s cca 1 000 hrobkami různého typu (9. st.-3. st. př.Kr., tumulovité hrobky různého průměru); prohlídka areálu: Tomba del Capitelli (4. st. př.Kr., cella tripartita, centrální sloup), Tomba delle Capanna (7. st. př.Kr.), tombe tarde (4.-3. st. př.Kr.), Tomba del Rilievi (4. st. př.Kr., malované reliéfy), Tomba delle Cornice (6. st. př.Kr.), Tumulo Maroi (7. st. př.Kr.), Tumulo Mengerelli ad.; staré (středověké) město: Museo Nazionale Cerite v Castello Ruspoli (13.-15. st.) lokální nálezy z okolních nekropolí (keramika, šperky, kovové votivní předměty; další předměty jsou v muzeích po celém světě - Villa Giulia, Louvre, Metropolitní muzeum NY, Getty Museum v Malibu ad.); volný program, možnost ochutnávky místního vína DOC Cerveteri SANTA SEVERA / Pyrgi na místě jeden ze tří přístavů Cerveteri (původně spojené kvalitní dlážděnou cestou), dnes v lokalitě malá pevnost obklopená plážemi (na jihu vykopávky ant. posvátného okrsku), část římského ant. letoviska na Via Aurelia, v r. 1965 významný nález „tabulek z Pyrgi“ (etruské a fénické písmo), pod vodou zbytky starého přístavu BRACCIANO malebné městečko na hraně kráteru sopečného jezera (ant. CASTRUM BRACHIANI na Via Cassia); dominanta města Castello Orsini-Odescalchi (ext., arch. F. Martini, od r. 1470 na místě starověké a středověké pevnosti, dominantní nárožní bašty s cimbuřím; oblíbené místo slavných svateb - mj. T. Cruise); volný program, vyhlídky na vulkanické jezero Lago Braciano (hloubka až 165 m, významný zdroj pitné vody pro Řím, kolem břehů a pod vodou pozůstatky římských ant. vil) CIVITAVECCHIA ubytování u pláže jižně od města

čtvrtek 17.5.

CIVITAVECCHIA významný přístav u Tyrhénského moře (mj. spojení se Sardinií, Sicílií, Katalánskem) zal. Etrusky již ve starověku, později využit Římem (zač. 2. st., císař Traján jako CENTUM CELLAE), dále významná byzantská pevnost a přístav na záp. pobřeží, ve středověku součást Papežského státu (od r. 728, dále rozšířen za papeže Evžena IV.); historické jádro města: Forte Michelangelo na místě straší byzantské pevnosti chránící rozlehlý přístav; výstavba nové pevnosti za papeže Pavla III. (arch. A. da Sangallo ml., 1508-37), dostavěl Michelangelo (ext., půdorys 100x120 m, čtyři masivní nárožní bašty s dělostřeleckými posty, centrální oktogonální obytná věž), vyhlídka na místo ant. římských doků v severní části přístavu; Museo Nazionale Archeologico v paláci z 18. st. (Clement XIII.), villanovské, etruské a římské nálezy z města a okolí: jedinečná socha Apollóna (1. pol. 1. st.), socha mladého M. Aurelia, epigrafická kolekce, etruská keramika bucchero z Cerveteri (7. st. př.Kr. ad.) BLERA typické vnitrozemské městečko zal. Etrusky v „etruské“ vulkanické krajině Monti dell Tolfa nad hlubokým korytem řeky; skalnaté tufové podloží města „provrtáno“ etruskými hrobkami, v údolí řeky ve skále vytesány zbytky římského kolumbária (3. st. př.Kr.) v etruské nekropoli della lega; zbytky etruského mostu Ponte del Diavolo BARBARO ROMANO volně přístupný areál etruských nekropolí v okolí města S. Giulinao: 7.-5. st. př.Kr., řada hypogeí, skalních hrobek a rozměrných tumulů (mj. Tomba Rosi, Tomba Cima, Cucumella) VITERBO výrazně středověké město s antickou tradicí - od Etrusků po Římany (obchodní centrum na Via Cassia) obklopené pahorky Monti Cimini a Volsini; Rocca Alboronz (arch. D. Bramante, r. 1504) dnes sídlo Museo Nazionale Etrusco jedno z nejvýznamnějších etruských muzeí v Itálii - bohaté kolekce sarkofágů, nápisů, plastik a nálezů z jednotlivých lokalit (mj. Blera, Bisenzio, Montefiasone, Tuscania, Férento, Asquarossa); ubytování, volný program

pátek 18.5.

VITERBO - TUSCANIA krásné etrusko-římské město (etruské TUS-CANA, do 19. st. TOSCANELLA) na kopci S. Pietro, osídlení již od neolitu, později významná role v etruské lize měst; etruské nekropole dele scaette na již. okraji města, zbytky lázní, kostel S. Pietro (8.-12. st., výrazné románské průčelí s dominantní rozetou, sdružená okna, románs­ké plastiky evangelistů, reliéfy, v int. původní, podlaha a ant. těla sloupů s hlavicemi), strážní věže a zbytky opevnění; románský kostel S. Maria Maggiore - nejstarší kostel v Tuscanii, původ. sídlo biskupa (8.-12. st., centrální věž na průčelí, román. plastiky sv. Petra a Pavla, scéna obětování Izáka, bohatá výzdoba, román. hlavice sloupů) Museo Archeologico Nazionale Tuscanese v komplexu bývalého františkánského a karmelitánského kostela a kláštera, jedno z nejstarších etruských muzeí v Itálii: fresková výzdoba býv. kláštera (15.-17. st.), etruské sarkofágy (7.-4. st. př.Kr.), keramika, pohřební výbava ad; volný program ve městě FÉRENTO (řím. FERENTIUM) archeolog. areál kdysi velmi významného města; osídlení od 2. st. př.Kr.-12. st.; zbytky etruského a římského divadla (27 arkád), zbytky antických lázní (od 1. st. př.Kr.), evidence dláždění římské cesty s obchody, hradby ad. BAGNÁIA krásné městečko nedaleko Viterba, od 13. st. oblíbené letní sídlo biskupů; Villa Lante skvost manýristické architektury a urbanismu: (16. st., koncepce arch. J.B da Vignola, ideální propojení kamenických prací s okolní zahradou, terasami, grotami a vodními plochami; vše využívá přírodního svahu kopce a směřuje k městské bráně; nově restaurované nástěnné malby); středověké město s úzkými uličkami, Torre dell Orollogio VITERBO volný program, možnost návštěvy: Palazzo dei Papi (13. st.), S. Lorenzo (12. st.), S. Ma­ria della Veritá (12. st.), S. Sisto (9. st.) ad.   

sobota 19.5.

VITERBO volný program; fakultativní výlet č. 2: CIVITA CASTELLANA typické etruské město na tufovém skalním ostrohu nad hlubokým údolím řeky Tibery obklopené sopečnými pahorky Monti Cimini; ve starověku jedno z center etruské konfederace FALERI VETERE, po dobytí Římany město opuštěno a založeno nové FALERI NOVI; ve středověku znovu vybodováno na etruských ruinách a v 16. st.  postavena významná papežská pevnost Forte Sangallo (1499-1503, arch. G. da Sangallo st. pro papeže Alexandra VI., dále rozšířena Juliem II. - arch. Bramante a G. Da Sangallo ml.), příklad moderní renesanční pevnosti (půdorys pentagonu, mohutné dělostřelecké bašty a oktogonální strážní věž) s pohodlnými obytnými interiéry (renesanční a manýristické nástěnné malby s erby papežů), dnes Museo Nazionale dell´Agro Falisco jedinečná kolekce etruského a římského umění v renesančních interiérech z růžového tufu (pohřební výbava z místních nekropolí - votivní bronzové předměty, bronzový vůz, mnoho zajímavých architekt. fragmentů s původními železnými hřeby ad.); románská katedrála S. Maria Maggiore (od r. 1201, Cosmatiho podlaha, průčelí podle vzoru ant. staveb, požití mnoha ant. spolií) FALERI NOVI volně přístupné torzo opevněného římského města (v r. 241 př.Kr. nahradilo Faleri Vetere), zachovalé antické hradby s baštami, pravidelný půdorys ulic, vykopávky v letech 1969-74 okryly existenci divadla, arény a baziliky; kostel S. Maria di Faleri (ext., vestavěné části ant. a byzantského chrámu) CASTEL S. ELIA basilika S. Elia skalní chrám v tufu nad hlubokým údolím (od r. 520, později mnoho přestaveb), dnes významné a působivé poutní centrum, jedinečné vyhlídky na údolí a okolní krajinu NEPI (ant. NEPET, NEPETE) starobylé pevnostní město v dramatické skalní krajině na starověké Via Amerina; Castello Borgia (Rocca di Nepi) dnes působivá ruina kdysi velmi důležité pevnosti (od 12. st., přestavba Rodrigo Borgia, úpravy pro Lucrezii Borgia); radnice (arch. A. da Sangallo ml. a 18. st.), fontána (arch. G.L. Bernini) VITERBO

neděle 20.5.

VITERBO - BOMARZO (ant. POLIMARZIO) malebné renesanční městečko na sopečné skále s dominantou zámku rodu Orsini (ext., 16. st.), Parco dei Mostri (Bosco Sacro, Park příšer) kamenné plastiky a urbanismus v terasovité zahradě podle představ kondotiéra Pierfrancesca Orsiniho, realizace parku v letech 1553-88 (arch. a sochař P. Ligorio, plocha 2000 m2), mnoho různých staveb a fantaskních plastik (mauzoleum, Fontána Pegase, Fontána Nymf, divadlo, Drak, Slon, Delfíni, Proserpine, chrám, rotunda ad.) CAPRAROLA venkovské papežské renesanční sídlo na svazích vulkanického kráteru Monti Cimini nedaleko sopečného jezera Lago di Vico; jedinečná renesančně-manýristická stavba Palazzo Farnese (15.-16. st., arch. G. da Sangallo ml. a arch. Vignola) v překrásném int. fantastické nástěnné malby s alegorickými a historickými náměty (Zuccari, Panavinio, Orsini), částečně přístupné groty a zahrady SUTRI starobylé etruské město na tufovém kopci oklopeném soutěskami a roklemi, později součást důležité zastávky na Via Cassia; skalní svatyně mithreum (100 př.Kr.-300, později kostel Madonna del Parto - nástěnné reliéfní malby), skalní nekropole (1. st. př.Kr.-2. st.), římská aréna (1. st., kapacita 7 000 diváků); transfer na letiště ŘÍM Fiumicino - odlet do Prahy v 19:20 hod., přílet do Prahy v 21:15 hodin

Zajímavé odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=1akolRC02vw
https://www.youtube.com/watch?v=NWudBCYO8ZE
https://www.youtube.com/watch?v=s7Snh1cySHs
https://www.theguardian.com/world/2007/jun/18/italy.johnhooper
http://www.villagiulia.beniculturali.it/
http://www.arapacis.it/en
http://www.museicapitolini.org/
http://www.palestrina.org/museo.html
http://whc.unesco.org/en/list/907
http://whc.unesco.org/en/list/1025
https://www.youtube.com/watch?v=gFbwfVWHy_A
http://www.museonaviromane.it/
http://www.tarquinia-cerveteri.it/en
http://whc.unesco.org/en/list/1158
http://www.comune.cerveteri.rm.it/turismo-e-cultura/museo-1
https://www.youtube.com/watch?v=zQsilH_N3cM
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/227/museo-archeologico-nazionale-civitavecchia
http://www.visit.viterbo.it/
http://www.bomarzo.net/vl_index.html
http://www.civitacastellana.org/
http://www.caprarola.com/palazzo-farnese.html

předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi