KORUTANY architektura a umění mezi horskými štíty | ARS VIVA cesty za uměním

KORUTANY architektura a umění mezi horskými štíty

krajinou jezer, údolími Karnských Alp a Vysokých Taur

TERMÍN: 9. - 13. srpen 2023 (5 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4123

CENA: 13 900 Kč       se slevou 13 700 Kč
možnost snížené zálohy 3 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 4x ubytování se snídaní - bufet (2* hotel Kolpinghaus na kraji historického centra Klagenfurtu, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím; příplatek za jednolůžkový pokoj je 3 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) KOLEM ŠTÝRSKÝCH JEZER cena = 800 Kč; č. 2) úplné pojištění včetně Pandemic = 350 Kč. Cena nezahrnuje osobní městský poplatek ve výši 2,70 € za osobu a noc.středa 9.8.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin jízda přes České Budějovice (možnost přistoupení na trase) Bad St. Leonhard iM Lavanttal vyhlídka na gotický kostel St. Leonhard (trojlodí ze 14. st., opěrný systém, jižní portál s bohatým rostlinným dekorem, cenný cyklus vitráží ze 2. pol. 14. st. v chóru, bočních lodích a v západním okně, řezané oltáře - poč. 15. st., L. Schweiger, hl. oltář J. Seitlinger, r. 1638) a na ruiny hradu Gomarn St. Paul iM Lavanttal původně zde stál jeden z hradů karantánských vévodů (Sponheimů), v r. 1091 založen benediktinský klášter („pokladnice Korutan“) – jeden z nejvýznamnějších a nejmalebnějších románských kostelů v Rakousku; klášterní bazilika s dvěma západními věžemi (okolo r. 1200), jižní a západní románský portál, pozdně románské hlavice sloupů (jedinečný řezaný šachovnicový dekor), klenba lodi (F. Pacher, kolem r. 1470), cenné pozdně gotické fresky v příčné lodi (Tomáš z Villachu), deskový oltář (r. 1460); v 17. st. barokní přestavba klášterních budov; v areálu knihovna s rukopisy od 5. st., obrazárna, nově obnovená komponovaná barokní zahrada s altánkem NEUHAUS Muzeum současného umění - sbírka průmyslníka Herberta Liauniga (arch. O. Decq, 2004-09), pozoruhodná současná architektura „protínající“ kopec nad silnicí; sbírka současného, především rakouského, umění po r. 1945, vyhlídka na čtyřkřídlý renesanční zámek (ext.) a románsko-gotický farní kostel sv. Jakuba Klagenfurt ubytování

čtvrtek 10.8.

Klagenfurt - VIKTRING malé městečko východně od jezera Wörthersee, první zmínka již v r. 890 (Vitrino); nově opravený cisterciácký klášterní areál (1142-1411, od pol. 15. st.-1786), kostel v burgundsko-lombardském stylu (r. 1202, tři chórová okna s vitrážemi z r. 1400, sklípková klenba s pozdně got. freskami), renesanční arkádové nádvoří; zachovány hradby s baštami a příkopy Klagenfurt zemské hlavní město, zal. koncem 12. st. hrabětem Heřmanem ze Sponheimu, nová renesanční výstavba po požáru v r. 1514, zemským centrem v r. 1518, na konci 18. st. i sídlem biskupa; historické jádro města: Zemský dům na místě vévodského hradu (r. 1574, nádvoří s dvoupatrovými arkádami a dvěma věžemi, velký znakový sál - fresky J.F. Fromiller z r. 1740 s 665 erby korutanské šlechty, zasedací sál zemského sněmu), kostel sv. Petra a Pavla první kostel se vtaženými pilíři v Rakousku (1581-91, presbytář z r. 1665, od r. 1604 jezuitský, barokní výzdoba po r. 1727 - bohaté štuky), kostel sv. Jiljí (od r. 1697, 92 m vysoká věž z r. 1733, v chóru vynikající freska - J.F. Fromiller); městské domy a paláce - typická arkádová nádvoří (stará radnice neboli palác Rosenbergů, r. 1600), dům U Zlaté husy (15. st.), radnice (od r. 1592), Dračí fontána (r. 1593 - symbol města), pomník Marie Terezie (r. 1873); Zemské muzeum - bohaté regionální sbírky: archeologie, římské památky, umělecké řemeslo, obrazárna (mj. deska Oplakávání, Tomáš z Villachu, řezbářské oltáře ze St. Veit, svatební truhlice P. Gonzagy, busta J. Khevenhüllera od J. da Trezzo); volný program

pátek 11.8.

Klagenfurt - Maria Saal jeden z nejmohutnějších opevněných kostelů a nejstarší svatyně v Korutanech; doložen už v předkarolinské době (oltář zakladatele biskupa Modesta z 8. st.), od 11. st. poutní kostel (Madona z r. 1425), současná podoba po přestavbě (1. pol. 15. st., freska s průvodem Tří králů - r. 1435, Arndorfský křídlový oltář z r. 1520, renesanční epitaf Keutschachů, v jižní stěně zazděno mnoho římských reliéfů), románský osmiboký karner, opevnění se vstupní branou a mostem, hradební příkopy; Muzeum vesnické architektury Korutan (skanzen, přibližně 40 staveb všech typů z celého regionu) VIRUNUM římská aréna se svatyní (kolem r. 100, cca 4 000 diváků, kdysi součást velkého římského města) Magdalensberg poutní místo, pozdně got. kaple sv. Magdaleny na vrcholu hory (zal. v r. 1462 na místě keltské a římské svatyně; hl. oltář sv. Heleny z r. 1502), vyhlídky do alpské krajiny; Archeologický park Magdalensberg na místě římského chrámu a staveb z 1. st. (muzeum římských nástěnných maleb, obytná čtvrť, řemeslnické dílny, chrámový okrsek, praetorium, lapidárium ad.); vyhlídka na romantický hrad Hochosterwitz poprvé zmíněn r. 860, vystavěn rodem Osterwitzů, od r. 1570 patřil Khevenhüllerům - protiturecká pevnost (unikátní systém čtrnácti bran, hradní kaple s renes. nástěnnými malbami, historické sbírky a zbrojnice) St. Veit an der Glan stará rezidence korutanských vévodů (1174-1518), kostel Nejsvětější Trojice s karnerem, radnice (třípatrové arkády, sgrafita z 16. st.); malebné Horní náměstí - morový sloup (r. 1715), kašny, část středověkých městských hradeb; jízda dramatickou horskou krajinou kopírující starou poutní cestu Gurk významná románská památka (od r. 1072, dále 1140-1220, reliéf lva s baziliškem nad oknem střední apsidy, jižní portál - r. 1150 a západní portál s dveřmi - r. 1200, biskupská kaple s freskami mistra Heinricha z r. 1230; v románské kryptě mauzoleum zakladatelky a patronky Korutan hraběnky Hemmy - r. 1174, olověný oltář sv. Kříže a kazatelna od G.R. Donnera z r. 1740, hl. oltář ve stylu španělského baroka - M. Hönel, 1626-1632, největší postní plátno v Rakousku - od Konrada z Friesachu, r. 1458) Klagenfurt

sobota 12.8.

Klagenfurt volný program; fakultativní výlet č. 1: vyhlídková jízda kolem jižního břehu Wörthersee (Vrbské jezero) největší jezero v Korutanech (19,4 km2) lemované malebnými zátokami a mnoha významnými památkami, vyhledávané celý rok především pro ideální klimatické podmínky v závětří Alpských hřebenů a také díky teplým pramenům Maria Wörth poutní kostel a městečko na romantickém poloostrově vybíhajícím do Wörthersee, ve 12. st. centrum christianizace Korutan patřil biskupovi z Freisingu), got. kostel (románská krypta a jižní portál, hlavní oltář z r. 1658, Madona - r. 1420), válcovitý karner (r. 1278), románský růžencový kostel (fresky z 11. st.); vyhlídky na severní břeh jezera Villach založen jako obch. sídliště při přechodu přes Drávu na cestě z akvilejského patriarchátu do Salcburku, 1007-59 v držení bamberských biskupů, rozkvět 15.-16. st. (významné řezbářské dílny); halový kostel sv. Jakuba (1370-1460, od r. 1526 první protestantský kostel v rak. zemích; vynikající hvězdicová klenba z kroucených žeber - po r. 1524, expresivní krucifix na hl. oltáři - r. 1502, náhrobky z 15.-16. st., kazatelna - G. Seliger, pol. 16. st.), měšťanské domy s arkádovými dvory a podloubími (mj. Paracelsův dvůr; Mörtenegg - městské sídlo Khevenhüllerů, r. 1546); vyhlídková jízda kolem jižního břehu jezera Ossiacher See třetí největší jezero v Korutanech (plocha 10,4 km2, max. hloubka 52,6 m), lemované horskými masivy Ossiach významné benediktinské opatství na jižním břehu Ossiacher See; klášterní kostel (původně románská bazilika - tři chórové apsidy; přestavba v r. 1744 - rokokové štuky a fresky J.F. Fromiller, křídlový oltář ze St. Veit - okolo r. 1510; epitaf polského krále Boleslava II. Smělého - zemřel zde r. 1081); klášterní budovy přestavěny v první pol. 17. st.; volný program u jezera Klagenfurt

neděle 13.8.

Klagenfurt - vyhlídková jízda kolem jezera Millstatter See (13 km², ohraničeno horami národních parků Nockberge a Vysoké Taury) Millstatt významné benediktinské opatství (2. pol. 12. st., románská křížová chodba s tvarově rozmanitými hlavicemi sloupků - zvířecí motivy), románský kostel (od r. 1170, bohatá ornamentální výzdoba záp. průčelí, západní portál s postavou prvního opata Jindřicha v tympanonu, náhrobek vévody Domitiana - 2. pol. 15. st., náhrobky velmistrů, freska Posledního soudu - U. Görtschacher, r. 1515), arkádové nádvoří, pozdně got. fresky na hřbitovní bráně Spittal an der Drau historické město zal. hrabětem z Ortenburgu ve 12. st., r. 1191 první zmínka o špitálu, který dal místu jméno; zámek Porcia (ext., vystavěl finančník a diplomat Ferdinanda I. Gabriel ze Salamanky v letech 1524-90; renes. nádvoří se třemi patry arkád - zaalpská renesance, kazetový strop, cenné štuky z 16. st.), rodný dům renesančního diplomata Hanse Khevenhüllera (do r. 1537 sloužil jako radnice), dvorský špitál (16. st.) St. Peter im Holz (Teurnia) keltské a pak římské sídliště, za císaře Claudia provinční město Teurnia, na konci 4. st. již sídlo biskupa; rozlehlý archeologický areál: raně křesťanský biskupský kostel (kolem r. 400), římské muzeum (architekt. fragmenty, náhrobky, keramika, šperky, plastiky, mince ad.), raně křesťanský hřbitovní kostel (odkryty jedinečné mozaiky ze 6. st.); odjezd do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi