LOUNY, ŽATEC, KADAŇ | ARS VIVA cesty za uměním

LOUNY, ŽATEC, KADAŇ

architektura královských měst na řece Ohři

TERMÍN: 17. září 2022 (1 den) POSLEDNÍCH 7 MÍST ČÍSLO ZÁJEZDU: 3922

CENA: 850 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 17.9.

odjezd z Prahy v 07:30 hodin - LOUNY („perla na Ohři“) královské město, založené r. 1253 Přemyslem Otakarem II. na místě starší osady a brodu přes řeku, tradiční centrum pěstování kvalitního chmele; na předměstí Kolonie dělnických domů (arch. Jan Kotěra, 20. léta 20. st., projekt 1909); funkcionalistický kostel Čs. církve českobratrské evangelické (arch. P. Bareš, r. 1932, skeletová železobetonová konstrukce); funkcionalistický Sbor dr. K. Farského (arch. J. Polák, r. 1932); trojlodní pozdně gotický chrám sv. Mikuláše (zal. ve 14. st., přestavěn 1519-38, arch. Benedikt Rejt, v 19. st. úpravy arch. J. Mocker a K. Hilbert); gotický kostel Matky boží (1491-93); budova Spořitelny (arch. F.A. Libra, purismus, travertinový obklad, r. 1926, sochařská výzdoba O. Švec); Galerie Benedikta Rejta (ext., rekonstrukce bývalého pivovaru z r. 1993-98, arch. E. Přikryl); gotický dům Sokolů z Mor, Žatecká brána (r. 1500) a část středověkého opevnění ŽATEC královské město od r. 1265 založené na místě staršího halštatského osídlení a hradiště z 10. st., tradiční centrum zpracování českého chmele; trojlodní kostel Nanebevzetí Panny Marie (zmiňovaný již r. 1004, goticky přestavěný, v 18. st. barokní úpravy); kaple sv. Jana Nepomuckého (1724-28); náměstí Svobody s cennými měšťanskými domy od gotiky po funkcionalismus: renesanční radnice (r. 1559, v r. 1777 přestavěna a doplněna o věž); barokní kašna; barokní sloup Nejsvětější Trojice (F. Tollinger a J.K. Vetter, 1707-13); druhá největší synagoga v ČR (arch. Johan Staněk, 1870-73, maurský sloh); Kněžská brána (jeden ze dvou vstupů středověkého opevnění, r. 1360), městské hradby (13.-15. st., vyhlídky); Chrám chmele a piva - nový areál vybudovaný z historických sušáren chmele (2009-12), chmelový maják (vyhlídková věž), chmelový orloj ad.; pod hradbami gotický kostel sv. Václava (14. st., gotický, hrázděná hlavní loď, ve střeše cibulovitě zakončená zvonice); kulturní dům (1967, arch. Vratislav Štelzig, ukázkový brutalismus v architektuře) KADAŇ město na levém břehu Ohře založené údajně již Kelty, ve 12. st. sídlo komendy rytířského řádu sv. Jana, povýšena na královské město r. 1260; nová vyhlídka u mostu přes Ohři na vedutu města; zcela nově opravené historické centrum města: renesanční radnice (původně 14. st., v 16. st. přestavěna do dnešní podoby, ojedinělá dominantní věž); gotický Šlikovský dům (jeden z nejstarších ve městě - 1498 přestavěn, od r. 1400, výrazný arkýř, renesanční přestavba); děkanský kostel Povýšení sv. Kříže (původně gotický ze 13. st., r. 1755 přestavěn barokně, dominantní dvojvěží na západ, průčelí); barokní Sloup Nejsvětější Trojice (1753-55, soch. výzdoba J. Weitzmann); Šlikova kašna; středověká Katova ulička (od 14. st., spojnice města s parkánem a s katovým domem, nejužší ulička v ČR); středověké městské opevnění (od 13. st.); Žatecká a Mikulovická brána, nově vybudovaná zahrada na parkáně - vyhlídky na předměstí a řeku; vyhlídka na kostel Stětí sv. Jana Křtitele (12. st., barokně upraven v 18. st.) a františkánský klášter s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků (vrcholná gotika, založen r. 1474); hrad (raně got. královský kastel) na vysoké rulové skále nad řekou (od 13. st., přestavby od 15.-18. st.); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099
qrico

Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek