FLORENCIE a zrození renesance | ARS VIVA cesty za uměním

FLORENCIE a zrození renesance

GIOTTO, DONATELLO, GHIBERTI, MASACCIO, FRA ANGELICO, BRUNELLESCHI, BOTTICELLI, MICHELANGELO, RAFFAEL, LEONARDO, GHIRLANDAIO...

TERMÍN: 5. - 11. září 2020 (7 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 3920

CENA: 20 500 Kč       se slevou 20 300 Kč
cena zahrnuje letištní taxy a poplatky možnost snížené zálohy 4 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka KLM Praha - Florencie - Praha via Amsterdam), transfer z a na letiště (k nádraží S. Maria Novella), 6x ubytování se snídaní-bufet (3* hotel v historickém centru Florencie - vedle Ospedale degli Innocenti, městský palác z 19. st., 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, safe box; příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně nabídka č. 1) FIRENZE CARD umožňuje 1 přednostní vstup do většiny muzeí, galerií a kostelů ve Florencii po dobu 72 hodin = zahrne veškeré vstupy dle programu zájezdu ve dnech 7.-9.9.2020, cena = 2 300 Kč; nabídka č. 2) 6x večeře v hotelu (kvalitní toskánská kuchyně - 4chodový bufet vč. minerální vody) = 3 600 Kč; nabídka č. 3) FIESOLE cena = 600 Kč (zahrnuje jízdenku MHD do Fiesole a zpět, bez vstupného). Cena nezahrnuje osobní městský poplatek (4 € os./noc).


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 5.9.

odlet z Prahy ve 12:00 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze v 10:30 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J), přílet do FLORENCIE v 16:55 hodin; ubytování v historickém centru města, orientační procházka centrem města (tržnice S. Lorenzo)

neděle 6.9.

FLORENCIE Ospedale degli Innocenti - první renesanční světskáí stavba v historii architektury - tzv. nalezinec pro odložené děti (arch. F. Brunelleschi, r. 1419), původní klášter S. Apollonia (zal. r. 1339, rozšířený v pol. 15. st.), v refektáři výjimečně dobře zachovaná freska Poslední večeře (Andrea d. Castagno, r. 1447, nejstarší renesanční „večeřadlo ve Florencii - klášterní jídelna s freskou Poslední večeře na celé čelní stěně), křestní kaple S. Giovanni, troje bronzové dveře – historie vývoje reliéfu od pozdní gotiky k renesanci (A. Pisano, r. 1336, L. Ghiberti 1403-24 a 1425-52); unikátní kostel Orsanmichele (r. 1304, A. di Cambio, slavná sochařská díla v nikách po obvodu: Donatello, Ghiberti, Giambologna, N. di Banco ad., v přízemí dvoulodní kostel s nádherným gotickým oltářem), Piazza della Signoria historické náměstí s dominantními stavbami a pastikami: Loggia della Signoria (14. st., Orcagna, S. Talenti, plastiky Donatello, Cellini, Giambologna), Neptunova fontána (B. Ammannati, r. 1575), jezdecký pomník Cosima I. (Giambologna, r. 1595), radnice - tzv. Palazzo Vecchio (od r. 1314, arch. A. di Cambio, před průčelím kopie Michelangelova Davida), S. Trinitá (11. st., přest. 13.-16. st., goticko-renesanční interiér, výjimečná malířská výzdoba kaple Sassetti - D. Ghirlandaio, výjevy ze života sv. Františka), kostel S. Spirito bývalý augustiniánský klášter (renesanční přestavba kostela F. Brunelleschi); volný program - možnost výstupu ke kostelu S. Miniato al Monte (tzv. proto-románská stavba, zal. r. 1016, jedinečný interiér s románskými, gotickými a renesančními díly), Piazzale Michelangelo podvečerní vyhlídka na Florencii; volný program

pondělí 7.9.

FLORENCIE Piazza del Duomo - Battisterio S. Giovanni (interiér - nádherná mozaiková výzdoba stropu, sarkofág vzdoropapeže Jana XXIII. (arch. Michelozo, plastiky Donatello), florentská katedrála S. Maria del Fiore (na místě původního kostela S. Reparata z 6.-7. st., gotická přestavba v letech 1294-1436, první arch. A. di Cambio, dále Talentini, Brunelleschi), kampanila (1334-59, Giotto, Pisano, Talenti, d. Robia, Donatello), Museo OPA (tj. díla pro katedrálu) unikátní muzeum, založené v místech původních řemeslnických dílen pro výstavbu a výzdobu dómu, v interiéru uložena nejvýznamnější umělecká díla z katedrály, mj. plastiky A. di Cambia, Donatella, L. della Robbia, Michalengela - Pieta; skvěle instalované originály tří bronzových dveří z Baptisteria, historické stavební náčiní, dřevěné makety soutěžních návrhů na dokončení hl. průčelí katedrály ad. (muzeum otevřeno r. 1891, první modernizace muzea v letech 1998-2000, rozšíření výstavní plochy cca o třetinu, arch. L. Zanhgeri a D. Palterer; v letech 2009-15 další rozšíření o přilehlé prostory bývalého divadla "degli Intrepidi", zal. velkovévodou  P. Leopoldem v r. 1779, arch. této rekonstrukce A. Natalini, znovu otevřeno 29.10.2015, obsahuje mj. rekonstrukci hlavní fasády S. Maria d. Fiore podle projektu A. Cambio), Palazzo Medici-Riccardi (15. st., první rezidenční palác rodiny Medici, v int. mj. soukromá kaple Cappella dei Magi s nádhernými freskami B. Gozzoli - průvod Tří králů, 1459-63), Piazza della Repubblica centrální náměstí na místě římského fóra (upravené na konci 19. st.), Palazzo Strozzi (B. da Maiano, r. 1489), karmelitánský klášter S. Maria del Carmine v int. nádherná kaple rodiny Brancacci (rezervovaný vstup) s prvními renesančními freskami (Masaccio - Vyhnání z Ráje a cyklus výjevů ze života sv. Petra, 1426-27), Ponte Vecchio nejstarší kamenný most přes řeku Arno (od r. 1345); volný program, možnost prohlídky interiérů Palazzo Vecchio (historický zasedací sál florentské rady, renesanční reprezentativní i soukromé prostory vévody Cosima I. a jeho manželky Eleonory z Toleda, „studiolo“ vévody Františka I. ad.)

úterý 8.9.

FLORENCIE Gallerie degli Uffizi původně administrativní budova s dílnami (Uffizi = kanceláře) pro úředníky a řemeslníky vévody Cosima I. na nábřeží Arna (arch. G. Vasari, r. 1560), od r. 1737 upravováno pro umístění uměleckých sbírek rodiny Medici, dnes jedna z nejvýznamnějších světových obrazáren - skvělá kolekce italského malířství 14.-18. st. (zastoupeni mj. Cimabue, Giotto, P. d. Francesca, Lippi, Botticelli, Raffael, Mantegna, Leonardo, Tizian, Tintoretto, Caravaggio ad.), dále evropská malba 16.-18. st. (německé, vlámské, španělské malířství), antické plastiky, nově rozšířeno o další výstavní sály, nově instalovaná  jedinečná sbírka Contini Bonacossi - mj. sv. Vavřinec, G.L. Bernini ad., prostory pro termínované výstavy) - výklad v expozici a dostatečný čas na individuální prohlídku; františkánský klášter S. Croce (13.-16. st., v interiéru částečně zachovány původní nástěnné malby Giotta a dalších got. malířů, renes. úprava G. Vasari; náhrobky mnoha slavných Florenťanů - mj. Ghiberti, Michelangelo, Machiavelli ad.), v areálu kláštera Cappella Pazzi (F. Brunelleschi), refektář, muzeum; Bargello - Museo Nazionale mohutný středověký palác zal. v r. 1225 jako sídlo městské vlády, přest. 1325-46 pro soudce, nakonec sídlo policejního velitele; v r. 1865 do interiérů umístěny medicejské sochařské sbírky - vynikající kolekce florentské renesanční plastiky; výklad v expozici (mj. Donatello, Ghiberti, Robbiové, Michelangelo, Giamologna, Cellini ad.); volný program (možnost výstupu na kampanilu nebo kupoli dómu) nebo Archeologické muzeum (bohaté sbírky etruského a antického sochařství a keramiky; otevřeno do 19 hodin)

středa 9.9.

FLORENCIE - Galleria dell´Accademia další významná florentská umělecká sbírka (součást původní výtvarné školy založené vévodou Pietrem Leopoldem v r. 1784); ve speciálním novorenesančním sále navrženém E. de Fabris vystaveny Michelangelovy plastiky (David, sv. Matouš, Pieta z Palestriny a čtyři Otroci), dále expozice florentské renesanční malby 15. a 16. st., unikátní sbírka toskánské gotické deskové malby 13.-15. st.; součástí je samostatné Muzeum hudebních nástrojů), tzv. medicejský kostel San Lorenzo: Biblioteca Medicea Laurenziana  přistavěna ke kostelu pro uložení medicejské sbírky knih (cca 15 tis. rukopisů a tisků; arch. Michelangelo od r. 1524 vestibul se schodištěm, tzv. Ricetto z let 1559-71, v r. 1571 zpřístupněna veřejnosti), interiér kostela (do původní gotické architektury vestavěl r. 1419 tzv. „starou sakristii“ arch. F. Brunelleschi - první renesanční sakrální stavba), potom pověřen i „modernizací“ celého interiéru (r. 1425-46, další vynikající renesanční díla, mj. Donatello, Bronzino, Desiderio da Settignano, F. Lippi), součástí komplexu jsou medicejské pohřební kaple: Cappella dei Principi (17.-19. st.) a Nová sakristie (Michelangelo - architektura i náhrobky Lorenza a Guilia Medici, Madona s dítětem, 1520-34); největší florentský palác Palazzo Pitti (architektura 15.-18. st., základní stavba snad arch. F. Brunelleschi, další přístavby B. Ammannati, B. Buontalenti a Pariggi; největší florentský renesanční palác - zakladatelem bankéř L. Pitti, další majitel Cosimo I. de´ Medici – rezidence pro jeho manželku Eleonoru z Toleda, v letech 1861-70 královský palác), dnes v interiérech několik galerií a muzeí: především významná obrazová sbírka Galleria Palatina (evropská malba 15.-19. st.: mj., Raffael, Botticelli, Tizian, Caravaggio), dále Galerie moderního umění (italské malířství 19. a 20. st.), Galerie kostýmů, Galerie stříbra aj.; součástí areálu Giardino di Boboli (rozlehlá terasovitě upravená zahrada, zal. zahradním arch. N. Tribolo r. 1549, doplněná manýristickými stavbami a vodotrysky, v parku Galerie porcelánu); volný program

čtvrtek 10.9.

FLORENCIE gotický dominikánský klášter S. Maria Novella (renes. průčelí L.B. Alberti - r. 1456, v interiéru vynikající fresková výzdoba, mj. Giotto, Massacio, Ghirlandaio, F. Lippi), Chiostro Verde (původní klášterní křížové chodby, mal. výzdoba P. Ucello, A. da Firenze), dominikánský kostel S. Marco (zal. ve 13. st. pro řád Silvestrinů, přest. v 15. st. pro řád Dominikánů, v interiéru kaple S. Antonio, Gianbologna) a klášter San Marco (15. st., přestavba kláštera „sponzorovaná“ Cosimem Vecchio) - dnes Museo S. Marco (unikátní sbírka deskových obrazů a nástěnných maleb Fra Angelica, dále D. Ghirlandaio - Poslední večeře, Fra Bartolomeo - obrazy a nástěnná malba v klášterním refektáři, v 1. patře cely mnichů s nástěnnými malbami, cela G. Savoranoly a Cosima Vecchia, renesanční sál klášterní knihovny), volný program; fakultativní výlet č. 1:  výjezd autobusem (MHD) do FIESOLE (etruská FELSINA) oblíbené výletní městečko nad Florencií s krásnou vyhlídkou na město: S. Francesco (14.-15. st., klášter s malým misionářským muzeem, v int. zachovány etruské hradby z 6.-5. st. př.Kr.), dóm S. Romolo (vysvěcen v r. 1256, v int. mj. biskup S. Romolo - A. d. Robbia, M. da Fiesole), v centru města archeologický areál se základy etruského chrámového okrsku, římským divadlem, lázněmi a archeologickým muzeem; volný program - možnost prohlídky dominikánského kostela S. Domenico (1406-35, částečně přestavěn v 17. st., první působiště Fra Angelica; v interiéru renesanční a manýristická výzdoba, mj. Fra Angelico, dílna S. Botticelli, L. di Credi ad.); Via Fontanelle - bývalá fiesolská katedrála Badia Fiesolana (nádherné románské průčelí, int. v 15. st. přestavěn pod vedením Cosima Vecchia podle plánů F. Brunelleschi) FLORENCIE

pátek 11.9.

FLORENCIE transfer na letiště, odlet do Prahy ve12:10 hodin, přílet do Prahy v 17:45 hodin

 

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi