POLSKÉ POMOŘÍ a ŘÁD NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ

Hnězdno, Gdaňsk, Malbork, Pelpin, Świecie, Chełmno, Toruň

TERMÍN: 10. - 14. červenec 2019 (5 dnů) VYPRODÁNO, přijímáme přihlášky náhradníků - bez zálohy ČÍSLO ZÁJEZDU: 3919

CENA: 11 800 Kč       se slevou 11 600 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 4x ubytování se snídaní - bufet (3* hotely v centru Gdaňsku a v Toruni u řeky Visly, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím; free WiFi ad., příplatek za jednolůžkový pokoj je 2 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Cena nezahrnuje osobní městský poplatek - celkem 2 € za osobu.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

středa 10.7.  

odjezd z Prahy v 06:00 hodin (cesta přes Liberec, okolo Zielonej Góry a Poznaně) Hnězdno (Gniezno) sídlo legendárního Lecha a nejstarší polské arcidiecéze (zal. r. 1000); gotická katedrála na místě staršího kostela z 10. st. (uloženy ostatky Doubravky České - manželky Měška I., a v r. 997 také sv. Vojtěcha  - r. 1038 převezeny Břetislavem do Prahy), ve středověku korunovační kostel polských panovníků (bronzové dveře z konce 12. st. s reliéfy ze života a umučení sv. Vojtěcha - jedna z nejvýznamnějších románských památek v Evropě, v presbytáři náhrobek sv. Vojtěcha se stříbrným relikviářem z r. 1662 a náhrobní deskou - Hans Brandt, r. 1480; epitaf arcibiskupa Zbyhněva Olešnického od Veita Stosse z r. 1495; barokní kaple arcib. Teodora Potockého - arch. Pompeo Ferrari, r. 1730); pomník Boleslava Chrabrého (r. 1925, obnov. v r. 1985), Arcidiecézní muzeum s katedrální klenotnicí; volný program, možnost návštěvy Muzeum počátků polského státu (též Piastovské muzeum, expozice Románské umění v Polsku, Malované dějiny Piastů, Hnězdenská keramika a Dějiny Hnězdna) Gdaňsk šesté největší město v Polsku, významný mořský přístav a loděnice; první zmínka z r. 997, centrum slovanského knížectví, od r. 1308 součást řádového panství a od r. 1361 člen Hanzy, v období 1466-1793 nejbohatší polské město a nejdůležitější obchodní přístav; poté připadl Prusku a od r. 1920 svobodné město; 1.9. 1939 zde začala 2. sv. válka; ubytování v centru města

čtvrtek 11.7.

Gdaňsk historické centrum města: Zlatá brána (arch. A. van den Blocke, 1612-14), začátek Královské cesty: velká zbrojnice (ve stylu nizozem. manýrismu, arch. A. van Opbergen, 1600-09), ulice Długa reprezentativní ulice měšťanského a obchodnického Gdaňsku mezi Zlatou a Zelenou branou, Uphagenův dům (příklad vzácně dochovaného měšťanského rokokového interiéru), Długi Targ hlavní náměstí starého města - Neptunova fontána, Radnice (goticko-renesanční, přístupná věž z konce 15. st.; bohatá výzdoba interiéru, 1593-1608), nástropní malba Apoteóza Gdaňsku od I. v. d. Blocke, dále díla H.V. de Vries ad.; dnes sídlo městského muzea), Artušův dvůr (místo schůzí kupecké gildy a měšť. Bratrstev, r. 1481 a 1616), kostel Panny Marie největší středověký cihlový kostel v Evropě (vystavěn 1343-1529; v int. orloj - H. Düringer z Toruně, 1464-70; v presbytáři pozdně-got. sanktuář, deskové obrazy Deseti přikázání z let 1480-90, Rodokmen Krista - A. Möller, r. 1607; mnoho hodnotných renes. a manýristických epitafů a náhrobků, na hl. oltáři polyptych s Korunováním Panny Marie - Michal z Augsburku, 1511-17; Madona Gdaňská 1410-30, Pieta - cca 1390), Královská kaple (katolický kostel v převážně protestantském městě, arch. T. von Gameren, 1678-81); ulice Mariacka nejkrásnější ulice v městě, domy s typickými vstupními terasami; Muzeum Narodowe (v int. mj. slavný obraz Poslední soud od Hanse Memlinga, dále staří nizozemští a vlámští mistři - J. van Cleve, B. van Orley, F. Floris, A. van Dyck, J. Jordaens, J. Brueghel, J. Beuckelaer), holandskská malba „zlatého století” - F. Bol, G. Dou, P. de Hooch, J. van Goyen, A. van Ostade aj.); kostel Nejsvětější Trojice (pozdně-got., 1422–33, po předání protestantům při něm zal. akad. gymnázium, bohatě členěný ext. se štítovými věžičkami, loď s hvězdovou klenbou, presbytář oddělený chórovou přepážkou, kaple sv. Anny z r. 1480, síťová klenba, bohatě vyřezávané chórové lavice, 1507-11), starý přístav a nábřeží Motlavy, Starý jeřáb (1442-44, zároveň městská brána); nové Muzeum druhé světové války (otevřeno v březnu r. 2017, arch. studio Kwadrat)

pátek 12.7.

Gdaňsk - Malbork (na seznamu UNESCO) největší hradní stavba v Evropě na ploše 250 tisíc m2, první hrad vznikl po vyhlášení státu něm. rytířů v r. 1309, sídlo velmistra, dnešní stavba z let 1382-99, stavebník K. Zöllner von Rotenstein; jádrem 4-podlažní palác velmistra s letním refektářem sklenutým na střední sloup, arkádové nádvoří se Zlatou branou ze 13. st., hradní kostel P. Marie - 13. st., renovace r. 2016; pod chórem kaple sv. Anny - pohřební kaple velmistrů) Oliwa cisterciácký kostel z 2. pol. 14. st. na místě románské stavby (107 m dlouhý, v int.  slavné varhany z let 1763-88, J.W. Wulff, manýristické chórové lavice s reliéfy apoštolů - r.1614, hl. oltář od A. Schlütera - nejvýzn. barok. památka v Gdaňsku, náhrobek rodiny Kosů - W. van den Blocke, v presbytáři malovaná kruchta s postavami pomořských knížat a polských králů, náhrobek pomořských knížat - H. Hahn) hrad Gdaňsk WESTERPLATTE místo prvního polsko-německého boje na začátku 2. sv. války; gdaňská loděnice - památník dělníků zabitých r. 1970 (tři 42 m vysoké kříže), Evropské centrum Solidarity (otevřeno v březnu r. 2015, vynikající multimediální expozice o polských dějinách a protikomunistických protestech v zemích východní Evropy v letech 1956-89; pokračování prohlídky historického centra města: dominikánský kostel sv. Mikuláše (1348-1487, trojlodní hala, v r. 1587 zde uvítán švédský král Zikmund Wasa; bohatě vyřezávaný hl. oltář - A. Ranisch, r. 1647), kanál Raduni, Staroměstská radnice ve stylu holandského manýrismu (arch. Ant. van Opbergen, 1587-95), kostel sv. Kateřiny (nejstarší ve Starém Městě 1227-39, přest. ve 14. st., vyhořel v r. 2006, fundace pomořských knížat, v int. náhrobek astronoma Joh. Hevelia, r. 1659, intarzované baptisterium, r. 1585); Muzeum věžních hodin, Velký mlýn (r. 1350, dnes nákupní centrum), kostel sv. Brigity (v r. 1374 zde byly vystaveny ostatky sv. Birgitty Švédské převážené z Říma do Vadsteny, od r. 1394 klášter birgitinek, kostel na místě starší kaple, dokončen r. 1514, v r. 1980 kostel Solidarity, bronzové dveře se 152 výjevy z dějin Solidarity)

sobota 13.7.

Gdaňsk - Pelplin konkatedrála (původ. cisterciácká bazilika ze 14. st., řezané pozdně-got. chórové lavice, manýristicko-barokní hl. oltář s obrazem Korunování P. Marie - H. Hahn, kazatelna se sochou Samsona, r.1682); v přilehlém ambitu nástěnné malby z 15. st., v klášteře diecézní muzeum Grudziądz nad řekou Vislou komplex 26 špýcharů (ze 14.-17. st.), Vodní brána, got. kostel sv. Mikuláše (13.-15. st.) Świecie zřícenina vodního hradu německých rytířů (34 m vysoká věž) Chełmno 1230–50 hl. město vznikajícího křižáckého státu, měst. práva z r. 1233 vzorem pro města v Prusku, Mazovsku a vých. Pomořanech; renes. radnice (1567-72), kostel Nanebevzetí P. Marie (1280-1320, trojúhelné štíty nad bočními kaplemi, renes. chórové lavice), kostel sv. Jana Křtitele (dvoupodlažní, původ. cisterciaček, dnes milosrdných sester, manýristické chórové lavice a kazatelna); městské hradby (park miniatur křižáckých hradů) Toruń historické centrum města (na seznamu UNESCO): Staroměstské náměstí s cennými měšť. domy - dům U hvězdy se štukovou fasádou (r. 1697, v int. expozice orient. umění), goticko-renes. radnice (z r. 1391, v r. 1605 dostavba - gdaňský arch. A. van Opbergen, v 19. st. novogotické úpravy), Regionální muzeum s královským sálem a radní síní, expozice gotického umění, polského malířství od 18. st., uměleckého řemesla ad.), gotický dvoj-dům rodiny Mikuláše Koperníka (snad rodný) s novou interaktivní expozicí (znovu otevřena v r. 2018), kostel Nanebevzetí Panny Marie (původ. františkánský, trojlodní hala ze 14. st. s bohatě zdobeným východním štítem, chórové lavice z 15. st., manýristická varhanní kruchta z r. 1609, sarkofág sestry krále Zikmunda III. - Anny Vasovny z r. 1636, cenné renes. a barok. epitafy); katedrála sv. Jana - hlavní kostel Starého města (presbytář ze 14. st., do konce 15. st. dobudována hlavní loď s kaplemi a věž, nást. malba Ukřižování z let 1380-90, krásná Madona s poprsím Mojžíše pod konzolou - cca r. 1390, got. „Koperníkova“ křtitelnice a Koperníkův epitaf - cca r. 1580, plastika Maří Magdaleny nesené anděly z poč. 15. st.), palác kujavských biskupů (r. 1693, sídlo Akademie výtvarných umění); městské opevnění podél Visly se Šikmou věží (14. st.); ubytování v centru města

neděle 14.7.

Toruň pokračování prohlídky historického centra města: dům rodiny Eskenů (měšťanský dům s renes. portálem, přest. v 19. st. na skladiště, dnes Městské muzeum), zřícenina hradu německých rytířů (před dokončením Malborku sídlo velmistra, dnes kult. centrum); procházka Novým městem: Novoměstské náměstí s tržištěm, uprostřed původně protestantský kostel (arch. K.F. Schinkel, r. 1824), cenné barokní domy (např. hostinec U modré zástěry), kostel sv. Jakuba (1309-1455, jedna z nejvýznamnějších cihlových staveb v Pobaltí, na západě zdvojená věž, v int. mystický krucifix ve formě Stromu života z konce 14. st., „černý krucifix“ z 15. st., Madona s děťátkem, okolo r. 1500, Pašijový obraz z let 1480-90, Ukřižování -  B. Strobel); volný program, možnost návštěvy: Muzeum tradičního toruňského perníku ve staré pekárně, Centrum současného umění (arch. E. Lach, r. 2008) Strzelno románská bazilika Nejsvětější Trojice (přelom 12. a 13. st., unikátní románské sloupy s reliéfní výzdobou na téma Ctností a Neřestí, barokní západní průčelí); emporová rotunda sv. Prokopa (zmiňována r. 1133, originální kropenka); návrat do Prahy v cca 23 hod.

Zajímavé odkazy:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci/206562211000001-svaty-vojtech/
https://whc.unesco.org/en/list/847
http://whc.unesco.org/en/list/835
https://www.youtube.com/watch?v=aNel9b5F03g
https://www.youtube.com/watch?v=8d0ioLYPj6Q
https://www.youtube.com/watch?v=kOZAXVvhYcQ
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/201323232400014-polsko-duse-ktera-zpiva/
http://www.zamek.malbork.pl/en
https://www.youtube.com/watch?v=wk018GxvUuU
https://www.youtube.com/watch?v=S4YYJadb9Pg
https://www.youtube.com/watch?v=UC2UBZLNxQ4
http://www.converter.cz/fyzici/kopernik.htm

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi