ITÁLIE města umění VII. - SLAVNÉ VÉVODSKÉ DVORY | ARS VIVA cesty za uměním

ITÁLIE města umění VII. - SLAVNÉ VÉVODSKÉ DVORY

Mantova - Parma - Piacenza - Cremona - Modena - Verona

TERMÍN: 4. - 10. květen 2020 (7 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 3820

CENA: 16 400 Kč       se slevou 16 200 Kč
možnost snížené zálohy 3 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 6x ubytování se snídaní - bufet (3* hotely - v centru Mantovy a ve Veroně; 2lůžkové pokoje s příslušenstvím; příplatek za jednolůžkový pokoj je 5 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) PIACENZA, CREMONA = 900 Kč. Cena nezahrnuje osobní městské poplatky 15 € (vybere průvodce ARS VIVA během zájezdu).


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pondělí 4.5.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin, jízda přes Německo, Rakousko, Brennerský průsmyk; příjezd do MANTOVY, ubytování

úterý 5.5.

MANTOVA město na řece Mincio; zal. Etrusky, rodiště básníka Vergilia (70 př.Kr.), 1328-1707 signorie a vévodství rodu Gonzagů, historické jádro města na listině památek UNESCO; Palazzo del Te „venkovská“ vila Federica II. Gonzagy (jedinečný příklad manýristické architektury pro volný čas a odpočinek vévody, arch. G. Romano, 1524-34, interiéry bohatě zdobeny nástěnnými malbami – podle návrhu G. Romana provedli místní malíři B. Pagni a R. Mantovano)), kostel San Sebastiano (arch. L. B. Alberti, r. 1460), Casa di Mantegna (r. 1476, muzeum), Justiční palác (kol. 1620), Casa di Giulio Romano (r. 1540), S. Francesco (konec 13. st.), bazilika Sant’Andrea (podle plánů L. B. Albertiho, 1472-95, kupole - F. Juvara 1732-65, fresky A. Mantegna, Correggio, Mantegnův hrob), rotunda S. Lorenzo (r. 1082), Broletto, Piazza delle Erbe, Palazzo della Ragione (hodinová věž), Piazza Sordello Vergiliův pomník (r. 1927); gotické paláce Acerbi a Castiglioni, Torre della Gabbia, biskupský palác (18. st.), katedrála S. Pietro (přestavěna po r. 1545 dle návrhu G. Romana, klasicistní průčelí, románská zvonice), Palazzo Ducale rezidence Gonzagů, jeden z nejkrásnějších renesančních zámků v Itálii (mnoho pokojů a apartmánů v původní podobě, např. Appartamento degli Arazzi - bruselské tapiserie podle Raffaelových návrhů, Sál lučištníků s obrazy P.P. Rubense, Trojské pokoje - fresky G. Romano), Castello di San Giorgio (nejstarší část vévodské rezidence, arch. Bartolino da Novara, 14. st., v int. mj. proslulá Camera degli Sposi - fresky A. Mantegna, 1465-74, kostel S. Barbara, obrazárna); volný program

středa 6.5.

MANTOVA - PARMA pravděpodobně zal. Etrusky, od. r. 183 př.Kr. římská kolonie, přestavěna za Augusta, později sídlo rodu Farnese, vyhledávané centrum gastronomických specialit; historické jádro města: Piazza Duomo: S. Maria Assunta  velkolepá románská katedrála (zal. v 11. st., architektonicky členěné průčelí s loggiemi a plastikami ze 13. st. - Giambono da Bissone, gotická kampanila, v interiéru mj. Correggio - Snímání z Kříže, B. Antelami ad.), románská křestní kaple (12. st., oktogonální stavba, fresky ze 13. st. - byzantský vliv, plastiky - B. Antelami), renesanční kostel S. Giovanni Evangelista (v int. freska Correggio, 1520-24, dále Parmigianino), klášter S. Paolo (refektář Camera di S. Paolo, freska Correggio, 1519-20), Palazzo d. Pilotta monumentální cihelný palácový komplex rodiny Farnese (arch. F. Paciotto, 1583-1622), v interiérech umístěno Teatro Farnese (r. 1619, arch. Aleotti, podle Teatro Olimpico ve Vicenze) a několik institucí: knihovna Palatina, Archeologické muzeum (exponáty od starověkého Egypta do středověku), Galleria Nazionale (zastoupena díla malířských škol z Benátska, Toskánska a oblasti Emilia-Romagna 14.-16. st., mj. Leonardo da Vinci, Fra Angelico, D. Dossi, A. Canaletto, Parmigianino, Correggio); Piazza Garibaldi - kostel Santa Maria della Steccata  (mohutná centrála s kupolí, arch. B. Zaccagni, F. d´Agrate a A. da Sangalo ml., 1521-39, v kryptě hrobka rodiny Farnese); volný program, možnost procházky přes most Ponte Verdi do krásného městského parku Parco Ducale (součástí je Palazzo Ducale del Giardino ze 2. pol. 16. st.) MANTOVA

čtvrtek 7.5.

MANTOVA volný program; fakultativní výlet č. 1: PIACENZA hl. město provincie Emilia-Romagna, na řece Pád, od r. 218 př.Kr. římská kolonie Placentia, významné středověké a renes. centrum; Piazza d. Cavalli: Palazzo d. Comune (zv. Il Gotico, 13. st.), jezdecký pomník A. Farnese a R. Farnese (17. st.), katedrála (1122-1233, arch. Sambuceto, rom. rozeta a loggie, v interiéru fresky - mj. Guercino a Caracci, krypta - 100 sloupků s řím., byzant. a rom. hlavicemi), kostel S. Antonio (4.-11. st., oktogonální věž nad křížením), Palazzo Farnese (arch. F. Paciotto, r. 1558, od r. 1564 arch. Vignola, v části interiérů dnes Museo Civico - archeologie, zbrojnice, obrazárna - mj. Botticelli, Veronese, Pordenone aj.), S. Maria d. Campagna (arch. Tramello, 1522-28, fresky Pordenone) CREMONA jako římská kolonie zal. r. 218 př.Kr., od r. 1334 ovládána Milánskými vévody; historické jádro města: Palazzo d. Comune (od 13. st.), Torrazzo nejvyšší zvonice v Itálii (v. 112 m, 13.-14. st.), katedrála S. Maria Assunta (románsko-lombardská architektura, od r. 1109 do 15. st., rozeta, plastiky G. da Siena, v interiéru  Pordenone, Boccaccino, Meloni), křestní kaple (románský oktogon, od r. 1167, arkády, galerie matron), radnice (pův. Palazzo Ghibellini, 13.-16. st.), Palazzo Stanga a Palazzo Raimondi (renesanční paláce 15.-16. st.), S. Agostino (1339-1568, oltářní obraz Perugino, bohatá mal. výzdoba, portrét Fr. Sforzy), S. Lucca (14.-15. st., malby G. Guerrini, 18. st.), Palazzo Affaitati největší měst. palác (16.-18. st., v int. Museo Civico „Ala Ponzone“: archeologická část, sbírka slonovinových řezeb, cremonská malířská škola - mj. Boccaccino, Campi, Pordenone, Gatti), volný program, možnost návštěvy Fondazione Stradivari - Museo del Violino (jedinečná sbírka houslí 17.-20. st., Amatti, Stradivarius, Guarneri aj.) MANTOVA

pátek 8.5.

MANTOVA - MODENA pův. galské sídliště, etruská „Mutina“, v 1. st. př.Kr. římská kolonie na silnici Via Aemilia, r. 1175 zal. universita, význ. sídlo císaře Fridricha II., v letech 1288 - 1796 pod vládou rodu d´Este, v r. 1671 poškozeno silným zemětřesením - následné novostavby barokních paláců významných modenských rodin; dnes město spojené s výrobou automobilů Ferrari a Maserati (továrny na předměstích Modeny), ale také výtečného octa (aceto balsamico); Muzeum Enzo Ferrari (arch. J. Kaplický, otevřeno v r. 2012), Palazzo Ducale (vévodský palác rodu d´Este, arch. B. Avanzini, 1. pol. 17. st., dnes sídlo university, ext.), Palazzo Comunale renesanční radnice s arkádovým podloubím a věží, katedrála S. Geminiano jedna z nejkrásnějších románských katedrál v Itálii (zal. v 11. st. hraběnkou Matyldou Toskánskou, stavitel Lanfranco, 1099-1184, na hlavním průčelí, postranních portálech a v interiéru pozoruhodné románské plastiky a reliéfy ze 12.-13. st. - sochaři Wiligelmus a B. Antelami), Torre Ghirlandina (nakloněná zvonice, 11.-13. st., 5 pater, v. 88 m), Arcibickupský palác (v int. dnes Dómské muzeum a klenotnice), Palazzo dei Musei pův. vévodská zbrojnice, pak chudobinec, dnes rozsáhlý komplex muzeí, mj. Archeologické muzeum (keltské, etruské a římské nálezy), Galleria Estense (vynikající umělecká sbírka rodiny d´Este, jedna z nejvýznamnějších italských uměleckých kolekcí - mj. Coreggio, Q. Reni, bratři Carraciové, Tintorettto, P. Veronese, El Grecco, Guercino, G.L.Bernini, D. Velázques ad.) volný program MANTOVA

sobota 9.5.

MANTOVA - VERONA druhé největší město v Benátsku, ve středověku signorie rodu Scaligeri, později v područí Milána, Benátek, Francie a Rakouska (do r. 1866), historické jádro města - památka UNESCO; bazilika San Zeno (po r. 1117, bronzová vrata, v int. „usmívající se“ socha žehnajícího sv. Zenona, 13. st., A. Mantegna - olt. triptych), levý břeh Adige (tzv. Veronetta): kostel S. Giorgio in Braida (kupole Sanmicheli, 16. st., v int. P. Veronese, Tintoretto), Teatro Romano (1. st.) a konvent sv. Jeronýma (dnes archeologické muzeum - plastiky, mince, sarkofágy, model divadla), pův. římský most Ponte della Pietra (upraven v 16. st.), dóm (od. r. 1187 na starších základech, romáský portál s reliéfy mistra Nicoly, sochy paladinů Karla Velkého z r. 1139, apsida ze 12. st.; v int. Tizianovo Nanebevzetí z r. 1530; baptisterium S. Giovanni in Fonte, r. 1123; kostelík sv. Heleny, 9. st., románská křížová chodba), S. Anastasia (1290-1481, v int. obrazy veronské školy, kaple Pellegrini - sv. Jiří, A. Pisanello), Arche Scaligere - got. náhrobky Scaligerů (1277-1375); Piazza dei Signori - socha Danta Alighieri, radnice (12.-16. st.), Loggia d. Consiglio (r. 1492), Palazzo d. Governo (portál arch. Sanmicheli r. 1533), Piazza delle Erbe (bývalé řím. fórum, sloup ze 16. st., fontána ze 14. st.), Casa di Giulietta (tzv. dům Julie Kapuletové, její náhrobek v kryptě kostela San Francesco al Corso), aréna (z Augustovy doby, kapacita cca 25 000 div.), S. Lorenzo (fresky ze 13. st.), řím. oblouk Arco dei Gavi (1. st.) a most Scaligerů (r. 1376), Castelvecchio (hrad ze 13. st., dnes obrazárna se sbírkou veronské a benátské malby); volný program, možnost návštěvy Museo Lapidario Maffeiano (muzeum kamenných objektů, jedno z nejstarších evropských veřejných muzeí, zal. r. 1745, impozantní sbírka řeckých, etruských, římských, arabských a benátských plastik); ubytování

neděle 10.5.

VERONA odjezd do Prahy, návrat ve večerních hodinách

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi