TURECKO VIII. - stará KILÍKIE, chetitská KIZZUWATNA, oblast ANTIOCHIE | ARS VIVA cesty za uměním

TURECKO VIII. - stará KILÍKIE, chetitská KIZZUWATNA, oblast ANTIOCHIE

arménské hrady, chetitská města, řecké kolonie, římské přístavy…

TERMÍN: 20. - 28. září 2020 (9 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 3620

CENA: 27 900 Kč       se slevou 27 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 4 750 Kč; možnost snížené zálohy 6 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Istanbul - Adana; Gaziantep - Istanbul - Praha (pravidelná linka Turkish Airlines), lux. klimatizovaný autobus, 8x ubytování s polopenzí - snídaně bufet, večeře menu (3* a 4* hotely, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, některé hotely s bazény, tureckými lázněmi ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 5 600 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, místní technický doprovod, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Cena nezahrnuje: částku na spropitné za služby v Turecku (20 €) - vybere průvodce před odletem. Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) SELEUCEIA PIEREIA = 800 Kč.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Kilíkie byl ve starověku zemědělsky bohatý region kolem pobřeží Středozemního moře. Byl tradičně tranzitním místem obchodních tras mezi Pamfýlií a Sýrií, vzdálenějšími západními regiony, Syropalestinou i Kappadokií. Strabón Kilíkie dále rozděloval na Kilíkii Tracheu (drsnou = hornatou) a Kilíkii Pedias (rovnou = nížinatou)…

neděle 20.9.

odlet z Prahy v 09:35 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze v 08:00 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do Istanbulu na nové mezinárodní letiště ve 13:15 hod. m.č.; v 15:50 odlet do ADANY, přílet v 17:35; transfer autobusem z letiště do oblasti SILIFIKE ubytování u moře

pondělí 21.9.

SILIFIKE (ant. SELEUCIA - podle zakladatele diadocha Seleuca I. Nicatora, KALYCANDUS) důležité staré město zal. již řeckými kolonisty v 7. st. př.Kr. na místě starší chetitské pevnosti v široké deltě ústí řeky Göksu (původně SALEPH, nyní součást jedinečné přírodní chráněné oblasti s nádhernými písečnými plážemi) - mj. místo vylodění vojska 3. křížové výpravy v r. 1190 vedení císařem Fridrichem Barbarossou (utopil se v této řece), ve středověku místo významných církevních koncilů; Jupiterův chrám (2. st., původ. 8x14 korintských sloupů), Ulu Camii (14. st., seldžucký styl, využití antických sloupů, zajímavý mihráb), pod hradem mohutná byzantská cisterna (Tekirambari, 46x23, v. 12 m, zachovalé klenby); citadela 180 m nad městem (na místě starší chetitské pevnosti, akt. podoba z 15. st., 345x95m, dvojitá hradba s baštami, kasematy, cisterny, vyhlídky na město, řeku a původ. římský most), Archeologické muzeum (jedinečné sbírky z lokálních nálezů - starov. mince, šperky, architekt. fragmenty, sarkofágy; raně křesťanský kostel AYA TEKLA nad městem na staré poutnické cestě (cisterna, zbytek apsidy monumentální byzantské baziliky) ISIKKALE kdysi významné sídlo na staré cestě do vnitrozemí zal. pravděpodobně Římany; torzo byzantského kostely obklopeného sloupořadími (zdobené hlavice) a cisternami DEMIRCICICI římské hrobky (2.-3. st., některé patrové, zdobené sarkofády, plastiky lvů) kolem původní antické silnice UZUNCABURC /OLBIA DIOCAESAREAREA významné město zal. diadochy ve 3. st., př.Kr. s kultem Dia Olbia; později přestavěno na byzantské město klášterů a kostelů: helénistické strážní věž (3. st. př.Kr.), decumanus maximus (sloupořadí s konzolemi a nápisy), monumentální oblouk, římské divadlo (2. st., kapacita 2500 diváků), Diův chrám (3. st. př.Kr., 6x12 sloupů korintských sloupů) SILIFIKE

úterý 22.9.

SILIFIKE - PASLI dobře zachovalá římská „chrámová“ hrobka na staré cestě do vnitrozemí (2. st., ve tvaru archaického chrámu, architráv s konzolemi, torzo dedikačního nápisu) NARLIKUYU malý rybářské městečko v zátoce na místě římského přístavu PORTUS CALAMIE, dnes příjemné letovisko plné kaváren a vyhlášených restaurací; Muzeum mozaiky na místě malých římských lázní (objeveny v r. 1974) a pozdější byzant. křestní kaple (od 4. st., jedinečná mozaika Tří Grácií s nápisy vítající návštěvníky ant. lázní) KIZKALESI („Panneský hrad“) dnes příjemné mořské letovisko; původ. antický přístav KORYKUS (využívalo ho mnoho měst z nedalekého vnitrozemí), později významný strateg. opevněný bod všech vládců (Římané, Byzantinci, Seldžukové, Osmané, kočovní Turkméni ad.); pevninský hrad vybudovaný na místě římské pevnosti a „poskládaný“ z mnoha architekt. fragmentů do podoby středověké pevnosti (římská brána, byzantský kostel, Křižácké hradby ad., vyhlídky na písečné pláže a další hrad); vyhlídka na mořský hrad na ostrově Crambusa (postavený během křížových výprav ve 12.-13. st., cca 200 m dlouhé zachovalé hradby s baštami a strážní věží), kolem silnice ant. hrobky CENNET romantický horský jeskynní systém kolem dvou roklí . tzv. Nebeská a pekelná jeskyně (podle některých ant. autorů vstup do podzemního světa): byzantský kostel v jeskyni (5. st., masivní arkády), Diův chrám s byzantským kostelem (3. st. př. Kr.-5. st.) AYAS (ant. ELAIUSSA SEBASTE) významné historické město (původně na ostrově) zmiňované již v chetitských pramenech, dnes jedinečný archeolog. areál: antický chrám (6x12 sloupů, jeden z nejvýznamnější v Kilíkii), zbytky byzantské baziliky, ulice starého města, opevnění u pláže KANLIDIVANE (ant. KANYTELI, NEAPOLIS) byzantsko-římské město na starších základech: helénistická hradební věž (17 m, cca 200 př. Kr.), byzantské kostely, cisterny, „chrámové“ hrobky ad.; oblast VIRASEHIR / SOLI ubytování u moře

středa 23.9.

VIRASEHIR (ant. SOLI, POMPEIOPOLIS) archeologický areál (vykopávky stále probíhají od r. 2011) velkého antického přístavu a města (předpokládá se až 250 000 ob. ve starověku) na západním okraji Mersinu (kdysi hraniční město provincie Cilicia Pedias); město původ. zal. jako rhodská kolonie, mj. místo filosofické školy: cardo maximus (2.-3. st., 450x10 m, 37 kompozitních sloupů - z původních cca 200 - s rostlinnými a figurálními motivy, konzoly pro bronzové plastiky), půdorysy ant. budov ad. MERSIN dnes největší přístav na tureckém pobřeží Středozemního moře (23 mol na ploše 78 ha) postavený na místě chetitské osady a malého ant. přístavu ZEPHYRION a řím. HADRIANOPOLIS, později úpadek a jen rybářské městečko; Archeologické a historické muzeum nálezy (včetně podmořské archeologie) z okolí města a provincie v původní instalaci (od neolitu, doba bronzová, antika, osmanské období - plastiky, mince, šperky,  architekt. fragmenty; etnografická sbírka - koberce, kilimy, kroje ad.) TARSUS (ant. TARSOS) významná křižovatka starých obchodních cest (mezi Syropalestinou a Egyptem) již od 3. tisíciletí př. Kr., dále argolidská kolonie (13. st. př.Kr.) a později strategická asyrská država; v antice centrum provincie Cilicia; r. 41 př.Kr. místo setkání královny Kleopatry s Antoniem, rodiště apoštola Pavla (Saul, Šavel), faktického zakladatele křesťanství; historické centrum: tzv. Kleopatřina brána (římská hradební brána, asi od 1. st.), Studna sv. Pavla (antický pramen, zbytek mozaikové podlahy), torzo římských lázní, procházka uličkami starého města, Ulu Camii (16. st., na místě katedrály sv. Pavla, v int. ant. sloupy, hrobky význam. muslimů), Archeologické muzeum (nová instalace místních nálezů - mj. sarkofágy, plastiky, mince) ADANA dnes páté největší turecké město zal. již Chetity u krásné řeky Seyhan (ant. SARUS) na karavanní trase do Syropalestiny; starý most (od 2. st., několik pozdějších přestaveb a oprav), Ulu Camii (16. st.), Archeologické muzeum a Muzeum mozaiky (chetitské reliéfy a plastiky, jedinečné ant. sarkofágy, mozaiky ad.); ubytování v centru města

čtvrtek 24.9.

ADANA mešita Sabanci Merkez Camii jedna z největších mešit světa financovaných nadací bank. domu Sabanci (kapacita 28 500 osob, v. elegantních kleneb 55 m, průměr kupole 32 m, 6 minaretů v 99 m, jedinečný akustický efekt), přilehlý nádherný park u řeky YAKAPINAR / MISIS (ant. MOPSUESTIA - zal. legendárním argonautem Mopsem, řím. HADRIANOPOLIS, křižácká MAMISTRA), mj. významné sídlo chetitského krále Muvatališe II. (viz bitva u Kadeše); římský most přes řeku Pyramus / Ceyhan (nápisy připomínají XVI. Legii a její působení v Kylikii, Lýkii a Palestině), vyhlídka starý tel; malé Muzeum mozaiek (na místě byzantského kostela - Noemova archa, zvířata, na zahradě ant. plastiky ad.) YILANKALE („Hadí hrad“, kurdsky  SHAH MERAN) nádherný impozantní hrad na vysokém kopci nad majestátnými meandry řeky Pyramus / Ceyhan; zal. arménským korunním princem Leem (později král Leo III.) na konci 13. st.; vnější hradba se vstupní branou (navazuje na okolní skálu), vnitřní brána s reliéfy, rozlehlé nádvoří obklopené hradbami s baštami, zbytky hradní kaple; vyhlídky na řeku a pohoří Taurus na severu ANAVARZA / ANAZARBUS kdysi rozlehlé město a pevnost na skále  zal. již v 7. st. př.Kr. proti asyrským nájezdům, později římské město a byzantská pevnost JUSTINIANOPOLIS; římský a byzantský akvadukt (od 1. st.), malé lapidárium (ant. plastiky a reliéfy), stadion (částečně vytesaný ve skále, 410x64 m, zbytky spiny), zbytky arény (60x80 m), podle možnosti prohlídka pevnosti (triumfální oblouk, antické lázně, byzantský kostel ad.) KOZAN (starov. SIS) středověký arménský hrad nad městem a okolní krajinou (od 12. st., hl. město kilikijských Arménů do r. 1374): vnější a vnitřní hradby, cisterny, zbytky bašt (původně 44), jedinečné vyhlídky do krajiny KARATEPE významné místo chetitského města (od 13. st. př.Kr.), dále novochetitská osada: rekonstruované hradby s branami (období krále Asitawady), ortostaty (8. st. př.Kr.) - novochetitské reliéfy s dvoujazyčnými nápisy OSMANIYE ubytování

pátek 25.9.

OSMANIYE - HIEROPOLIS KASTABALA (AD PYRANUM) akropole a město kolem skály nad údolím řeky Pyramus; nejstarší osídlení luvijského původu, dále novochetitské město, zastávka Alexandra Makedonského před bitvou u Issu, za Římanů rozkvět a lázeňské centrum; decumanus maximus (200x11 m, dobře zachovalé sloupořadí s korintskými hlavicemi), byzantský kostel, ant. lázně, římské divadlo (zachovalých 15 řad sedadel), ruiny chrámu Artemidy Perasie; akropole -v ant. místo hl. chrámového okrsku, dnes ruiny středověkého hradu a několika byzant. kostelů na svahu ISSOS oblast nedaleko mořského zálivu Issos, kde v zimních měsících r. 333 proběhla první přímá bitva mezi Alexandrem Makedonským a perským králem Dareiem III. (známá scéna z pompejské mozaiky); v oblasti ústí několika řek do moře dodnes stojí římský akvadukt a zbytky lázní YAKACIK (ant. BAYAS) významné město na pobřeží Středozemního moře, v minulosti nárazníková oblast mezi Byzantinci a Seldžuky; dobře zachovalá středověká pevnost (Ibrahim Khan-Zadek na křižáckých základech, bašty, vodní příkop), mešita Selima II. (r. 1574), bedesten a lázeňský komplex (nechal postavit v r. 1574 Vezír Sokolulu Mehmed Paša) ISKENDERUN / ALEXANDRETTA po vítězné bitvě u Issu zde nechal Alexandr Makedonský postavit tři chrámy; dnes příjemné přímořské letovisko; krátká zastávka u moře ANTAKYA / HATAY / ANTIOCHIE jedno z nejslavnějších a největších měst starověku zal. kolem r. 300 př. Kr. Seleukem I. Nikátorem na dolním toku řeky Orontés nedaleko Syrského zálivu; dějiště mnoha významných dějinných událostí; vyjížďka ke pozůstatkům starých hradeb a citadele nad městem na kopci Sipylus (konec 4. st., původ. délka kolem citadely 10 km, vyhlídky na město); historické centrum: Ulu Camii (r. 1268, antické žulové sloupy), tržnice, jedna z nejstarších mešit v Turecku Habibi Neccar Camii (od konce 7. st., přestavby 16.-19. st.); ubytování v centru města, volný program

sobota 26.9.

ANTAKYA / HATAY pokračování prohlídky: na okraji města skalní kostel sv. Petra (podle tradice zde v letech 47-54 světec žil a modlil se, souč. podoba z období křížových válek 11.-12. st., fragment mozaikové podlahy z byzant. doby 4.-5. st.), nové Archeologické muzeum jedno z nejvýznamnějších tureckých muzeí a největších muzeí na světě s kolekcí římské a byzantské mozaiky - většina z 300 mozaikových podlah (1.-6. st, mnoho různých stylů výjimečné kvality ovlivněných římských císařským dvorem i uměním z Konstantinopole) z různých veřejných staveb a soukromých římských a byzantských vil ve městě a blízkém okolí (další jsou dnes v mnoha muzeích světa, mj. Philadelphia, Baltimore, Princeton) odkryta během rozsáhlých vykopávek, podporovaných americkými institucemi,  v letech 1932-39; dále kolekce novochetitských plastik a ortostatů, ant. sarkofágů, plastik a architekt. článků; volný program, fakultativní výlet č. 1: MONS ADMIRABILIS (800 m n.m.) klášterní komplex sv. Simeona stylity mladšího (narodil se r. 521 v Antiochii, zemřel v 75 letech, po vzoru sv. Simeona strávil část života na sloupu; místo se stalo dějištěm mnoha zázraků a bylo součástí četných poutí s prosebníky); rozsáhlý areál s centrální svatyní (cca 541-51, uprostřed oktogonálního křížení sloup pro světce, další tři kostely, vstupní brána, hospic ad.); cesta kolem města SAMANDAG a nedaleko ústí řeky Orontés CEVLIK / SELEUCEIA PIEREIA (řec. SUEDIA) ve starověku jeden z přístavů Antiochie, zal. Seleukovci kolem r. 300 př.Kr., dále Římané a království Kommagene, zničeno zemětřesením r. 526; archeologický areál (podle dostupnosti, většina staveb z období římské nadvlády - Vespasian, Titus, Anton. Pius): kolem ant. města rozsáhlé skalní nekropole, fragmenty budov, hradeb; plocha divadla, dedikační desky s římskými nápisy, jedinečný římský vodní tunel vysekaný částečně do skály (800 m), ant. regulační hráze ad. ANTAKYA / HATAY

neděle 27.9.

ANTAKYA / HATAY jízda náhorními planinami s mnoha tely YESEMEK (památka UNESCO od r. 2002) jeden z nejstarších a nejrozlehlejších (10 ha) kamenolomů a starověkých chetitských sochařských dílen v Anatolii; zal. král Šupiluliumaš I. (1344-1322), dále aramejský a asyrský vliv; místo podrobně prozkoumáno v r. 1870 (F. von Luschan), 1989-91 (prof. I. Temizsoy) a upraveno na otevřené muzeum chetitské plastiky: kolem 300 plastik, reliéfů a nedokončených soch (určené k pozdějšímu transportu do některého neznámého chetit. města) na několika terasách v areálu lomu; několik typů plastik (monumentální lvi, okřídlení lvi, sfingy, horští bohové, mytologické postavy ad.) TILMEN HöYüK jedinečná archeolog. lokalita na místě jednoho z nejstarších sídel (první zemědělské kultury již od 12 000 př.Kr.) nad údolím Islahiye a řekou Karasu; starý tel nad údolím (od 3. tisíclitetí př. Kr., nálezy dokazují kontakty se všemi civilizacemi tzv. Úrodného půlměsíce - mj. Ugartit, Ebla, Urartu ad.): vstupní brána (podobná, jako v Eble), dominantní čedičové schodiště, plastiky lvů (pravděpodob. z Yesemeku), strážní dům, rezidenční čtvrť, královský palác (kolem 1 800 př.Kr., trůnní sál), chrámový okrsek, pevnost s kasematovým zdivem, strážní věže ad. GAZIANTEP (ANTEP) starobylé město osídlené již Chetity ve 2. tisíciletí př.Kr., dále Peršané, Řekové, Římané, Seldžukové, Byzantinci, křižáci, Arabové; Archeologické muzeum nově otevřené po dlouhé rekonstrukci, dokumentuje historii města a celé oblasti; mj. nálezy ze:  Sharaga, Sakçagözü, Gedikli, Tilmen, Zincirli, Karchemiš, chetitské ortostaty, plastiky, pečeti, nálezy z města Dülük a období království Commagene ad.; volný program, možnost procházky po starém městě: většinou otomanská architektura 16.-19. st.; Naib Hammami, Zeutin Han, Tarihi Han, Tahtani Cami, Millet Han, Zincirli Bedesten, ad., vyhlídka na starou pevnost Kale (nově opraveno v r. 2015, základem je starý tel, 36 seldžuckých hradebních věží); ubytování

pondělí 28.9.

GAZIANTEP transfer na letiště; odlet do Istanbulu v 11:25 hod., přílet v 13:25 hod. odlet do Prahy v 16:50 hod., přílet do Prahy v 18:25 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi