SLEZSKO II: cihlové gotické městské a venkovské kostely a kláštery | ARS VIVA cesty za uměním

SLEZSKO II: cihlové gotické městské a venkovské kostely a kláštery

ZĄBKOWICE SLĄSKIE, KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, ZIĘBICE, HENRYKÓW, STRZELIN, ŻORAWINA, TRZEBNICA, OLEŚNICA, BRZEG

TERMÍN: 11. - 13. září 2020 (3 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 3220

CENA: 6 400 Kč       se slevou 6 300 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 2x ubytování se snídaní (3* hotel ve Wroclawi, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, free WiFi ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 2 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pátek 11.9.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin, možnost přistoupení na trase ZĄBKOWICE SLĄSKIE staré město s hradbami a pravoúhlým rynkem, pozdně gotický kostel sv. Anny (1428-53, částečná regotizace 1893-95; samostatná zvonice tzv. „šikmá věž“),  zřícenina raně renesančního zámku (1516-31) KAMIENIEC ZĄBKOWICKI - klášter cisterciáků s kostelem Nanebevzetí P. Marie (rozlehlá kamenná stavba, od r. 1317 do 2. pol. 14. st.; bohatá barokní výbava, mj. Michael Willman, Jan Kryštof Liška) ZIĘBICE město s částečně zachovalými středověkými hradbami (mj. Kladská brána), cihlový raně gotický kostel sv. Jiří (dvoulodí ze druhé pol. 13. st., chórová část kolem r. 1400, samostatná kamenná zvonice z pol. 15. st., barokní výbava, zachováno gotické pastoforium, pozdně got. sanktuář a renesanční kazatelna) HENRYKÓW - cisterciácké opatství (rozlehlý areál se dvěma branami a klášterním dvorem se sloupem Nejsvětější Trojice z r. 1698), převážně raně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie (1241-70, skvělá raně barokní výbava po r. 1700, mj. oltáře s obrazy M. Willmannna a J.K. Lišky, bohatě zdobené chórové lavice, kazatelna, varhany) STRZELIN románská rotunda sv. Gotharda (jedna ze tří slezských rotund, patrně 12. st., přístavba lodi na přelomu 13. a 14. st., úprava ve dvoulodí kolem r. 1470) ŻORAWINA manýristický kostel Nejsvětější Trojice (kolem r. 1600 se starším jádrem) WROCŁAW (VRATISLAV) ubytování v centru města; volný program

sobota 12.9.

WROCŁAW - TRZEBNICA klášter cisterciaček s kostelem P. Marie, sv. Hedviky a sv. Bartoloměje (poutní místo spojené se sv. Hedvikou, patronkou Slezska) - klášterní kostel (honosná pozdně románská stavba budovaná 1203-41, chórová část z r.1290 doplněna o kapli sv. Hedviky s impozantním barokním náhrobkem světice; barokní přestavba 1741-89, barokní výbava - mj. malby M. Willmanna) OLEŚNICA historické město s radnicí uprostřed rynku, poničeno válkou, zachovány podstatné části cihlových hradeb a jedna z věží; cihlový gotický kostel sv. Jana (2. pol. 14. st., zaklenutí lodi v r. 1469); renesanční zámek (z gotického hradu přestavěný v 16. st. Janem a Karlem II. z Poděbrad), kostel P. Marie a sv. Jiří (cihlová gotika, nástavba věže z r. 1799 podle kostela P. Marie v Berlíně) NAMYSŁÓW historické město poničeno v období socialismu, částečně obnoveny cihlové gotické hradby, cihlový kostel sv. Petra a Pavla (trojlodní hala po r. 1370, chór a klenba kol. r. 1400), františkánský kostel (ext., cihlová gotika, pol. 14. st. - r. 1420) BRZEG kostel sv. Mikuláše (mohutná cihlová bazilika, 1367-1417), knížecí zámek (jeden z nejvýznamnějších renesančních zámků ve Slezsku, 1532-95 postupnou přestavbou gotického hradu, z něhož zůstala palácová kaple sv. Hedviky z doby kol. r. 1360; vstupní brána zámku s renesančním dekorem, tři strany nádvoří zámku zdobí obnovená renesanční arkáda); vrcholně barokní jezuitský kostel Povýšení sv. Kříže (1734-39), bývalý františkánský kostel sv. Petra a Pavla (ext., cihlová gotika převážně z 14. st.), renesanční radnice na náměstí; v okolí skupina venkovských kostelů s pozoruhodnými gotickými nástěnnými malbami: STRZELNIKY kostel sv. Antonína Paduánského (cihlová raně gotická stavba s dvěma vrstvami nástěnných maleb z 2. pol. 14. st. a 1. pol. 15. st.) POGORZELA cihlový gotický kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova (kolem r. 1300, uvnitř souvrství nástěnných maleb od 1. pol. 14. st. do počátku 16. st.) KRZYŻOWICE kostel Nanebevzetí P. Marie (cihlový gotický chór 1418-28, hrázděná loď a dřevěná věž z r. 1580) MAŁUJOWICE rozlehlý cihlový gotický kostel sv. Jakuba st. (kol. r. 1300, bohatý gotický západní portál, interiér takřka kompletně pokryt gotickou výmalbou, nejstarší vrstva kol. 1360-70 zřejmě ovlivněna mistrem Theodorichem) WROCŁAW

neděle 13.9.

WROCŁAW katedrála sv. Jana Křtitele na Tumském ostrově - cihlová gotická bazilika (chórová část 1244-72, trojlodí 1.-3. čt. 14. st., západní věže a portikus převážně 15. st.), v pokračování chóru mariánská kaple (1354-61 s dobovou hrobkou biskupa Pzręclawa z Pogozrely, podle návrhu J.B. Fischera z Erlachu přistavěny barokní Kurfiřtská kaple a kaple sv. Alžběty); hlavní oltář - polyptych se Smrtí P. Marie (r. 1522), oltář sv. Vincenta s bronzovým reliéfem A. de Vries (r. 1614), náhrobky a epitafy vratislavských biskupů (od 15. st.), pozdně románský cihlový kostelík sv. Jiljí (kolem r. 1220), kostel sv. Kříže (dvoupatrový kostel křížového půdorysu založil vévoda Jindřich IV. Probus jako rodovou hrobku, významná stavba slezské cihlové gotiky, přelom 13. a 14. st.), kostel P. Marie na Písku (mohutné cihlové halové trojlodí z průběhu 14. st., pozoruhodné hvězdové a skákavé klenby, interiér využit k prezentaci gotických oltářů a uměleckých děl z různých částí Slezska); levý břeh Odry: tržnice (pozoruhodná konstruktivistická stavba z let 1906-08), univerzita (zal. r. 1702 při jezuitské koleji, v 19. st. zde působili mj. J.E. Purkyně a F.L. Čelakovský), Aula Leopoldina - jeden z nejkrásnějších barokních interiérů ve Slezsku (freska K. Handtke), univerzitní kostel Jména Ježíšova (od 1689-98, bohatý barokní interiér s nástropní malbou J.M. Rottmayera); na náměstí v centru Starého Města radnice (14. stol., rozšířena a přestavěna 1470-1510, bohatá sochařská výzdoba exteriéru, cenné dobové interiéry, dnes Městské historické muzeum) a honosné měšťanské domy z doby renesance a baroka; bazilika sv. Alžběty (hlavní chrám Starého Města, got. cihlové trojlodí převážně ze 14. st., uvnitř mj. got. pastoforium, chórové lavice z konce 15. a 16. st., velký soubor převážně renesančních epitafů); kostel Maří Magdaleny (bazilikální trojlodí s bočními kaplemi převážně z let 1330-59, pozoruhodný dekor a výbava, mj. gotické pastoforium, v jižní fasádě osazen bohatý románský portál ze zrušeného kláštera na vratislavském předměstí Ołbin); volný program (v případě čas. možností), možnost individuální prohlídky: Národní muzeum (Muzeum narodowe), vynikající expozice gotiky, manýrismu, baroka a soudobého umění; Muzeum architektury v bývalém klášteře františkánů observantů s cihlovým gotickým kostelem sv. Bernarda, Panorama Racławicka (pavilon postavený r. 1967 pro obraz J. Styky a W. Kossaka z r. 1894, zobrazující bitvu mezi Poláky a Rusy v r. 1794); odjezd do Prahy, příjezd v cca 23:00 hod

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi