ITÁLIE města umění VIII - jižní Kampánie | ARS VIVA cesty za uměním

ITÁLIE města umění VIII - jižní Kampánie

Sorrentský poloostrov - Salernský záliv - Amalfské pobřeží a Castellammare di Stabia, Pompeje, Paestum

TERMÍN: 17. - 25. červen 2023 (9 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 3123

CENA: 25 900 Kč       se slevou 25 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 220 Kč; možnost snížené zálohy 7 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Neapol - Praha (pravidelná linka Austrian Airlines, via Vídeň), transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět, z Castellammare di Stabia do Maiori, dopravu lodí dle programu, 8x ubytování se snídaní - bufet, 4* hotely (4x v Castellamare di Stabia a 4x v Maiori, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, dva odborné průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně: č. 1) SORRENTO = 700 Kč (vlakem, bez vstupného); č. 2) POMPEJE = 900 Kč (vlakem, včetně poplatku za místního průvodce, bez vstupného; č. 3) SALERNO = 900 Kč (lodí, bez vstupného); č. 4) PAESTUM = 1 200 Kč (lodí a vlakem, bez vstupného); č. 5) ČASOVÁ VSTUPENKA do Archeologického muzea v Positanu = 450 Kč (objednávka nutná s přihláškou, rezervace podle volné kapacity muzea), č. 6) úplné pojištění včetně Pandemic = 630 Kč. Cena nezahrnuje částku za spropitné 17 € a osobní městský poplatek 3 € za osobu a noc (vybere průvodce před odletem na letišti v Praze).sobota 17.6.

odlet z Prahy v 11:15 hodin, sraz na letišti V. Havla v Praze v 09:15 hodin (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do Neapole v 17:55 hodin, transfer do CASTELLAMMARE DI STABIA ubytování; volný program

neděle 18.6.

CASTELLAMMARE DI STABIA (řím. STABIAE) přístavní město pod horou Monte Faito (v. 1131 m), díky termálním pramenům Římany oblíbené místo, dodnes lázeňské město, zničené při erupci Vesuvu v r. 79, postupně znovu vybudováno nad římskými ruinami; vyhlídka na dominantu nad městem Castello (ext., hrad, zal. v 9 st., současná podoba z přestavby ve druhé pol. 15. st., v 17. st. opuštěn, po 2. sv. válce v dezolátním stavu, ale pečlivě zrestaurován do podoby z 15. st.), Reggia di Quisisana (původ. středověký statek, zmiňovaný v Boccacciově Decameronu, od konce 13. st. královský palác; ve 14. st. přestavěn za Anjouovců, pak rod Farnese a nakonec rod Bourbonů, kteří po r. 1758 provedli druhou přestavbu a rozšíření; během 19. a 20. st. časté střídání uživatelů, v r. 1980 poškozen zemětřesením, v letech 2002-09 restaurován), v r. 2020 v paláci otevřeno Archeologické muzeum (nová expozice si klade za cíl ukázat návštěvníkům celkový obraz římského města Stabiae a Ager Stabianus - od archaického období až po erupci v r. 79; vystaveno je množství unikátních starověkých exponátů přenesených z místních vil a lázeňských komplexů - nástěnné malby, podlahy, vybavení domácností, unikátní předměty - mj. bronzový vůz z Hadrianovy vily ad.), Piazza Quartuccio - tzv. konkaterdrála S. Maria Assunta e S. Catello (zal. r. 1587, dokončena až v závěru 19. st., v bohatém interiéru množství postranních kaplí věnovaných jednotlivými šlechtickými rodinami, malby a plastiky z 16.-20. st.); obchodní a turistický přístav, pobřežní promenáda s městskou pláží; volný program - možnost návštěvy archeologického areálu na místě římských vil - Hadrianovy a tzv. vily San Marco a lázní (vstup zdarma, otevřeno do 19:30 hodin) nebo návštěva diecézního muzea MUDISS nedaleko přístavu nebo výjezd lanovkou na Monte Faito

pondělí 19.6.

CASTELLAMMARE DI STABIA volný program; fakultativní výlet č. 1: vlakem - SORRENTO město, proslulé výrobou likéru z místních citronů se silnou kůrou Limoncello; na cca 50 m vysoké terase nad mořem a přístavem, původní osada Surrentum založená Řeky v 8. st. př.Kr., ceněná pro strategicky výhodnou polohu, posléze oblíbené letní sídlo římských patriciů, na zač. 5. st. arcibiskupství, od r. 1137 součást Sicilského království; další stavební rozvoj na přelomu 19. a 20. st. (honosné vily a luxusní hotely); Valle dei Mulini, Via d. Aranci, dóm SS. Filippo e Giacomo (románský, průčelí z poč. 20. st., v interiéru intarzie z místní produkce), hlavní náměstí Piazza Torquato Tasso (pojmenováno po zdejším rodákovi - významném italském renesančním básníkovi, nar.  r. 1544, zemřel v Římě r. 1595), kostel S. Maria d. Carmine, Piazza S. Antonio - kostel S. Antonio (zal. v 11. st., barokizován), procházka podél tří přístavů pod městem: Marina Piccola, Marina S. Francesco, Marina Grande, Piazza Vittoria, Sedile Dominiva (zasedací sál městské rad, 16. st.), Museo Correale (v patricijské vile posledních majitelů - Pompea a Alfreda Correale, obklopená citrusovým hájem s terasou Belvedere - výhled na Neapolský záliv; 24 sálů: archeologická a keramická sbírka,  obrazárna 17.-18. st, historický nábytek, sbírka hodin, památník T.Tassa); volný program - CASTELLAMMARE DI STABIA

úterý 20.6.

CASTELLAMMARE DI STABIA volný program; fakultativní výlet č. 2) vlakem - POMPEJE celodenní prohlídka archeologického areálu starověkého města - společná procházka areálem s výkladem ARS VIVA (a povinným doprovodem místního průvodce) a dostatečný čas na individuální prohlídku; původní osada byla založena pravděpodobně Osky v 7. st. př.Kr., od konce 5. st. př.Kr. pod vlivem Řeků, pak dobyta Samnity a ve 3. st. Římany - rychlý rozvoj v prosperující přístavní město s cca 20 tis. obyvateli a rozloze více než 60 ha; v r. 62 poničeno zemětřesením a po erupci Vesuvu 24. srpna (nebo 24. října) r. 79 „pohřbeno“ pod několika metrovou vrstvou pemzy, lávy a popela, která byla zvýšena dalšími velkými erupcemi v 5. století; město znovu objeveno v r. 1599 (arch. D. Fontana), ale systematický odkryv započal až od r. 1748 - do současnosti jsou odhaleny cca 2/3 města; Porta Marina (městská brána původně u přístavu - díky postupným nánosům písku je dnes vzdálenost k moři cca 2 km), Antiquarium (malé muzeum s místními archeologickými nálezy, sádrové odlitky obětí), bazilika (soudní a obchodní budova, konec 2. st. př.Kr., 3 lodě, 55 x 24m), forum hlavní náměstí a centrum veřejného života Pompejí - tři chrámy: Apollonův (největší svatyně ve městě - 48 iónských sloupů), Jupiterův (2. st. př.Kr, v době erupce přestavován na Kapitol) a Vespasiánův;, hlavní obchodní ulice Via dell´Abondanza (Decumaius Maior), Velké divadlo (kapacita 5 tis. diváků, zachovaná čestná tribuna pro významné návštěvy), odeon (malé divadlo pro menší představení, kapacita 1 tis.), amfiteátr (nejstarší v rámci říše z r. 80 př.Kr., 135 x 104m, kapacita 20 tis. diváků), v sousedství tréninková palestra, největší městské lázně Terme Stabiane (cca z r. 80 př.Kr.), pouliční vývařovna a prodejna občerstvení Termopolio di Asellina, nevěstinec lupanare, několikapatrové nájemné bytové domy (vč. balkonů a lodžií), luxusní městské rezidence s nádherně zachovanými nástěnnými malbami a mozaikovými podlahami - Casa del Fauno (jeden z nejstarších domů v Pompejích, ze 2. st. př.Kr., nazvaný podle nalezené sošky; slavná podlahová mozaika z tohoto domu, zobrazující bitvu Alexandra Velikého s perským králem Dareiem, byla přenesena do Archeologického muzea v Neapoli), další jsou pojmenovány podle konkrétních majitelů: Casa dei Vettii, Casa di Trebius Valens, Casa di L.C. Secundus, Casa di Loreius Tiburtinus ad., nebo podle námětů nástěnných maleb: Casa del Citarista, Casa degli Amorini Dorati, Casa della Venere ad., nebo stavebních zajímavostí: Casa del Labirinto, Casa del Criptoportico, Casa della Fontana Grande ad., několik honosných vilových komplexů: Villa Diomeda, Villa Giulia Felice; mimo areál města Villa dei Misteri (s jedinečnými nástěnnými malbami - mj. Dionýsova mystéria); po uzavření areálu návrat vlakem do CASTELLAMMARE DI STABIA

středa 21.6.

CASTELLAMMARE DI STABIA po snídani odjezd - přejezd přes Sorrentský poloostrov (krásnou krajinou s mnoha citrusovými a olivovými háji) RAVELLO starobylé městečko s jedinečnou polohou na kopci nad mořem (v. 365 m; dnes cca 2 300 obyvatel); zal. Normany v 11. st., největší rozkvět za vlády Anjuovců ve 13. st. (cca 36 tis. obyvatel), v r. 1880 zde pobýval Richard Wagner (městu se přezdívá „la città della musica“ a v letních měsících se zde od r. 1953 koná světoznámý hudební festival); románská katedrála S. Maria Assunta e S. Pantaleone (zal. r. 1086, bronzové dveře z r. 1179 - sochař Barisano da Trani, mozaikou zdobený pulpit a kazatelna - Niccolo da Foggia, r. 1272; zvonice ze 13. st.), kostel San Giovanni del Toro (12. st., mozaiková kazatelna, v kryptě fresky ze 13. st.), jedinečný koncertní sál a umělecké centrum Auditorio Niemeyer (O. Niemeyer, r. 2010; kapacita 406 posluchačů, hlediště s unikátním výhledem na mořskou hladinu) MAIORI (řím. Rheginna Maior) příjemné letovisko na proslulém pobřeží „Costiera Amalfitana“ (v r. 1997 oblast zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO; lemuje jej cca 40 km dlouhá pobřežní vyhlídková silnice, která prochází ve středověku založenými osadami mořeplavců a rybářů), ubytování v hotelu nedaleko městské pláže MINORI nejstarší osídlené místo na amalfském pobřeží, původ. římská Rheginna Minor (podle řeky La Rheginna) - místo oblíbené římskou aristokracií; „Mořská vila“ (z 1. st., patrová, odkryta část přízemí - rozlehlé atrium obklopené chodbami a obytnými místnostmi, částečně zachována mozaiková podlaha, štuková nástropní dekorace a fresky, malé muzeum s místními nálezy), katedrála S. Trofimena (původně románská z 11. st., současná barokní podoba po přestavbě z r. 1747, v kryptě alabastrový sarkofág s ostatky světice, která je patronkou amalfského pobřeží); volný program

čtvrtek 22.6.

MAIORI plavba výletní lodí podél západního amalfského pobřeží: POSITANO malebné pobřežní městečko (cca 4 tis. obyvatel), vystavěné na vápencových úbočích prudce se svažujících do moře; osídleno již Římany v 1. st., ve středověku rybářská osada, ve 13. st. benediktýnský klášter, od šedesátých let 20. st. vyhledávané letovisko (spisovatelé, malíři, skladatelé, herci, režiséři, módní tvůrci); u přístavu kostel S. Maria Assunta (zal. ve 13. st., přestavba 1777-83, další úpravy ve 20. letech 19. st., dominantní kupole s glazovanými barevnými taškami; na hl. oltáři Panna Marie Positánská - byzantská ikona ze 13. st.), pod kostelem unikátní Archeologické muzeum - pozůstatky luxusní římské vily (postavena ve 20. letech 1. st., poprvé poškozena zemětřesením v r. 62, obnovena, po výbuchu Vesuvu v r. 79 definitivně „pohřbena“; místo známé již v 16. st. - doložen nález a prodej několika předmětů z interiérového vybavení, poprvé odborně zkoumáno v r. 1758 z iniciativy K. Webera; v letech 2004-15 restaurováno archeology a v r. 2016 zpřístupněno: zachována část interiéru s nádhernými nástěnnými malbami ve 4. pompejském stylu; vstupenka - viz fakultativní nabídka č. 5), na náměstí před kostelem na podlaze mozaikové obrazy a objekty Mimma Paladina (významný současný italský umělec, pocházející z Kampánie, nar. 1948); procházka úzkými uličkami s krásnými výhledy; volný program - možnost koupání ve smaragdovém moři (písčitá městská pláž se sprchou) AMALFI centrum pobřeží Costiera Amalfitana (cca 6 tis. obyvatel), podle legendy založeno císařem Konstantinem Velikým, v roce 839 založena námořní republika Amalfi (vrcholná moc v 11. st., cca 50 tis. obyvatel), díky kontaktům s arabským světem zde vznikla významná výrobna papíru (nejstarší v Evropě) a produkce dodnes proslulých sladkostí, r. 1073 dobylo Normany a připojeno k Sicilskému království; pobřežní promenáda Lungomare dei Cavalieri, labyrint úzkých uliček, Piazza dei Dogi, Piazza Duomo centrální náměstí s kašnou Fontana del Popolo (16. st.), impozantní schodiště vedoucí k dómu S. Andrea (zal. v 9. st., od r. 1203 přestavba v arabsko-normanském slohu, novogotické dekorativní průčelí a předsíň; bronzové hlavní dveře z Konstantinopole, r. 1066; barokní interiér, krypta s ostatky sv. Ondřeje, rajský dvůr Chiostro del Paradiso a přilehlá bazilika Ukřižování - v interiéru dnes Muzeum sakrálního umění); hlavní osa města via Lorenzo d´Amalfi (arcibiskup, zemřel r. 1049), paralelní středověká krytá obchodní ulička Via dei Mercanti; volný program (možnost procházky malebnými postranními uličkami s nádhernými výhledy a koupání na městské pláži nedaleko přístavu) MAIORI

pátek 23.6.

MAIORI volný program; fakultativní výlet č. 3: plavba výletní lodí podél východního amalfského pobřeží SALERNO druhý největší přístav Kampánie po Neapoli; město významné již za vlády Byzantinců a Normanů; 8. září 1943 po vylodění Spojenců značně poškozeno během bojů; dlouhá nábřežní promenáda Lungomare Trieste, paralelní pěší zóna - ulice Corso Garibaldi a Via Roma, v centru starého města monumentální dóm S. Matteo - v kryptě uchovává údajné ostatky evangelisty Matouše (zal. r. 1076 normanským vévodou Robertem Guiscardem, vysvěcen r. 1084 papežem Řehořem VII., který je zde také pohřben; před chrámem rozlehlé nádvoří s patrovou kolonádou, kterou nese 28 ant. sloupů z Paesta, hlavní brána zdobená 56 bronzovými destičkami se scénami z evangelia sv. Matouše - vyrobeny v Konstantinopoli v r. 1099; románský interiér po zemětřesení v r. 1688 barokizován, v 19. st. částečně navrácena původní románská podoba; dvě mozaikové ambony v Cosmatiho stylu, zbytky středověkých nástěnných maleb, náhrobek papeže Řehoře VII.), v sousední budově bývalého arcibiskupského semináře Dómské diecézní muzeum (kvalitní sbírka obrazů a plastik od středověku do 20. st.), středověká obchodní ulice Via Mercanti, městské paláce Palazzo d´Avossa, Palazzo Fruscione (pův. ze 13. st.), Palazzo Natella, Palazzo di Cittá (arch. C. Guerra, r. 1936), kostelík S. Pietro a Corte (zal. v 8. st.; ext.), park Villa Comunale (zahrada města“, založen r. 1874 kolem krásné barokní fontány z r. 1790), divadlo Teatro Giuseppe Verdi (arch. A. D´Amora a G. Menichini, 1863-69), urbanismus nového náměstí Piazza della Libertá - Crescent (arch. R. Bofill, 2011-21; obytný komplex ve tvaru půlměsíce s rozlehlým náměstím, pod kterým je situováno nákupní centrum a garáže), přístav Molo Manfredi - Stazione Maritima „Zaha Hadid“ (mezinárodní soutěž v r. 1999, vítězný návrh arch. Z. Hadid realizován v letech 2009-16); volný program, možnost návštěvy Archeologického muzea, Provinční obrazárny (15.-18. st.) - obě muzea otevřena do 19:30 hod. nebo koupání na blízké městské pláži; individuální návrat lodí do MAIORI

sobota 24.6.

MAIORI volný program; fakultativní výlet č. 4: lodí a vlakem - PAESTUM (řec. POSEIDÓNIÁ) jedna z nejvýznamnějších řeckých kolonií v rámci Magna Graecia na Apeninském poloostrově; podle Strabóna zal. achájskými kolonisty na počset boha moře Poseidóna kolem r. 600 př.Kr. jako subkolonie města Sybaris. Původní místo založení bylo v okolí souč. města Agropoli na jižním výběžku Salernské zátoky, později město z bezpečnostních důvodů přestěhováno více do vnitrozemí; v 6. st. př.Kr. úzká vazba na Sybaris a Krotón, po r. 510 př.Kr. ekonomický a kulturní růst - až do konce 5. st. př.Kr., od 6. st. př.Kr. ražba mincí; součástí městské aglomerace nedaleký samostatný chrámový areál v ústí řeky Sele (Héřin chrám ze 6. st. př.Kr. - odkryto mj. 70 panelů archaických metop), v 5. st. př.Kr. město dobyto Lukánci (jeden z italických kmenů) - počátek mísení řecké a lokálních kultur; od r. 273 př.Kr. oblast ovládnuta Římem, od 4. st. úpadek města i díky malárii a nájezdům pirátů. Souvislý archeolog. průzkum již od r. 1750 - postupné opravy a romantické znovuobjevování Paesta; v r. 1943 chrámové areály místem americké administrativy po spojenecké invazi v jižní Itálii. Archeologický areál na ploše 120 ha (zatím okryto pouze 25 ha): dobře zachovalé řecké hradby na polygonálním půdorysu (obvod 4,75 km, v. ca 15 m, tloušťka hradeb 5-7 m, původně 28 věží a 4 vstupní brány - Porta Sirena, Porta Guistizia, Porta Aurea, Porta Marina); rozlehlé římské fórum na místě řecké agory (330x300 m) lemované sloupořadím: dobře zachovalá via sacra (cardo maximus), podzemní svatyně (sacellum), římská aréna (1. st.), aerarium (pokladnice), ekklesiasterion (budova městské rady, od 4. st. př.Kr.), macellum (krytá tržnice, 20x20 m), římský chrám (3. st. př.Kr.), římské gymnasium s palestrou (od 2. st. př.Kr.), divadlo italického typu nebo bouleuterion (původně kryté, cihlové obložené polosloupy), lázně M.T. Venneiana (1. pol. 3. st.); velmi dobře zachovalé tři řecké chrámy: Poseidónův chrám (první pol. 5. st. př.Kr., dórský peripteros, 60x24 m, 6x14 sloupů), předsíň, cella, zbytky obvodové zdi a obětního oltáře; nejstarší Héřin chrám (tzv. Bazilika, 2. pol. 6. st. př.Kr., 9x18 sloupů, ojedinělé dvoudílné členění vnitřní celly); dórský chrám bohyně Athény (konec 6. st. př.Kr., 6x13 sloupů); Archeologické muzeum zal. v r. 1952 (arch. M.D. Vitu), nedávno proběhla reinstalace a rozšíření muzea pro velmi vzácné sbírky: votivní sošky, terakotové předměty, importy řecké a etruské keramiky, architektonické a zdobné články jednotlivých chrámů, metopy z Héřina chrámu, náhrobní malované desky z nekropolí (mj. slavná deska z Hrobky skokana) MAIORI

neděle 25.6.

MAIORI transfer autobusem na letiště v Neapoli; odlet do Prahy v 14:50 hodin, přílet do Prahy ve 21:50 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi