ATÉNY v centru klasické vzdělanosti | ARS VIVA cesty za uměním

ATÉNY v centru klasické vzdělanosti

a Delfy, Orchomenos, Epidauros, Mykény, Tírnys, Braurón, Sounion…

TERMÍN: 1. - 7. červenec 2024 (7 dnů) VYPRODÁNO, přijímáme přihlášky náhradníků - bez zálohy ČÍSLO ZÁJEZDU: 3024

přihlášky nejpozději do 20. března 2024

CENA: 24 900 Kč       se slevou 24 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 1 970 Kč; možnost snížené zálohy 5 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka Aegean Airlines Praha - Atény - Praha); transfery autobusem letiště-hotel-letiště, 6x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v centru Atén, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím - mj. lednice, klimatizace, free WiFi ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 7 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, místní technický doprovod během fakultativních výletů a vstupů do archeologických zón v Aténách, osobní audio systém, podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): č. 1) MARATHÓN, BRAURÓN, SOUNION cena= 1 800 Kč; č. 2) DELFY, ORCHOMENOS cena = 1 900 Kč; č. 3) EPIDAUROS, MYKÉNY, TÍRNYS cena = 1 900 Kč; č. 4) úplné pojištění včetně Pandemic A60 = 595 Kč; č. 5) úplné pojištění včetně Pandemic A60 pro osoby 70+ = 1 015 Kč. Cena nezahrnuje MHD v Aténácha, částku na spropitné za služby v Řecku 25 € a € a městský poplatek 18 € (vybere průvodce před odletem v Praze). 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pondělí 1.7.

odlet z Prahy v 18:40 hodin, sraz účastníků v 16:45 hod. na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do ATÉNve 22:10 hod. m.č., ATÉNY (řec. ATHÉNAI) hl. město Attiky s historickými pahory Lykabéttos, Areios Pagos, Nymfaion, Pnyx, Akropolis; osídlení od 7 000 př.Kr., stavební rozvoj od 7.-6. st. př.Kr., dále 5.-4. st. př.Kr. a 2. st.; transfer do hotelu v centru města, ubytování v centru města

úterý 2.7.

ATÉNY městská tržnice (atmosféra masných krámů, rybího a zelného trhu); Římská agora Věž větrů (1. st. př.Kr., oktogon, alegorické mramorové reliéfy na všech stranách), latríny (1. st.), Západní brána (1. st.), Trajánova knihovna (r. 132, rozsáhlý areál, korintské sloupy, fontány, nádvoří ad.); Řecká agora historické aténské náměstí, tržiště a shromaždiště občanů - centrum života Atéňanů (od 6. st. př.Kr. do pol. 6. st.): Panathénajská cesta, Areův chrám (435-420 př.Kr.), oltář 12 bohů (konec 6. st. př.Kr.), stoá poikilé (2. st.), Attalova stoá (2. st. př.Kr.), rekonstrukce v letech 1953-56, dnes archeologické muzeum s nálezy z agory, Agrippův ódeion (15 př.Kr., 3 kolosální sochy), nymhpeion (2. st. př.Kr.), byzantský kostel Ag. Apostoli (11. st.), heliaia (soudní dvůr), střední stoá (2. st. př.Kr.), strategeion (místo pro voj. velitele), tholos (prytanikon, sídlo městské rady, od 465 př.Kr.), bouleuterion (od 7. st. př.Kr., starov. radnice), Héfaisteion (Théseion, 449-444 př.Kr., dórský chrám, jedna z nejlépe zachovalých ant. staveb, metópy); Dionýsovo divadlo(od 6. st. př.Kr., jedno z nejstarších řec. divadel, souč. stav - od r. 330 př.Kr., kapacita cca 17 000 diváků), asklépieon (pod již. svahem Akropole, od r. 420 př.Kr.), vyhlídka na ódeion Heroda Attika (římské divadlo z 2. st., 5000 sedadel v 32 řadách na svazích Akropole); propylaje monumentální vstupní brána do posvátného okrsku na Akropoli (arch. Mnésikles, 437-432 př.Kr., zeď prolomená 5 vchody, vnější sloupová síň s 6 dórskými sloupy v průčelí, vnitřní předsíň), chrám Athény Niké (426-421 př.Kr., iónské sloupy), Erechtheion (arch. Mnésikles, 421-406 př.Kr., komplex svatyní, jižní předsíň s 6 karyatidami), Parthenón souč. podoba z let 447-438 př.Kr., (arch. Iktínos, Kallikratés, Feidiás vytvořil sochu bohyně a navrhl plastickou výzdobu metóp, štítu a vlysu; kruhový chrám Romy a Augusta); vyhlídka:pahorek Pnyx veřejné prostranství pro shromažďování aténských občanů (ekklesia), pahorek Areopagos, pahorek Filopáppos (pahorek Múz)nezapomenutelný výhled na Akropolis, Filopáppův pomník (12 m vysoké mramorové průčelí, zbytky plastik a reliéfů); Nové muzeum Akropole (otevřené v r. 2008, arch. B. Tschumi; nové prostory nad otevřenou archeologickou zónou pro dochované plastiky a architektonické články z již neexistujících staveb; kompletně přemístěné sbírky ze starého muzea na Akropoli, originály a kopie parthenónských vlysů na modelu části chrámu v měřítku 1:1); stanice metra Akropolis (archeolog. nálezy objevené při budování metra; keramické potrubí, pohřby, nádoby ad.); volný program

středa 3.7.

ATÉNY volný program; fakultativní výlet č. 1: MARATHÓN osada v severovýchodní Attice, osídlená již v mykénské době; místo proslavené vítěznou bitvou v r. 490 př.Kr, kdy Atéňané pod vedením Miltiadovým dosáhli vítězství nad perskou přesilou (tradice maratónského běhu = 42,2 km); mohyla Tymfos Marathona - smybol řecké národní hrdosti BRAURÓN významná starověká osada na východním břehu Attiky, centrum kultu bohyně Artemis, do něhož byly dívky zasvěcovány v přestrojení za medvědice; svatyně bohyně Artemis (dórský chrám, 6.-4. st. př.Kr., „Svatý dům“, obydlí kněžek - dívky mezi 5 a 10 lety), posvátný pramen (místo mnoha zajímavých archeolog. nálezů kultovních sošek), Stoá medvědic (místo zasvěcovacích rituálů); archeologické muzeum (bohaté místní nálezy - keramika, plastiky, nástěnné malby, rituální předměty; nálezy z pohřebiště Myrrhinos) RHAMNOUS malebné místo nad mořem s vyhlídkou na Euboiu; dórský chrám bohyně Nemesis (5. st. př.Kr.), tzv. Malý chrám, základy obětního oltáře, nekropole THORIKOS významné místo u moře osídlené již ve 3. tisíciletí př.Kr.; krátká zastávka v tzv. dolním starověkém městě MYS SOUNION na jižním cípu Attiky, jedno z nejmalebnějších míst v Řecku, orientační bod starověkých mořeplavců při cestě na ostrovy; chrám a posvátný okrsek boha Poseidona (2. pol. 5. st. př.Kr.), jeden z nejpůsobivěji posazených dórských chrámů na strmém útesu nad mořem; monumentální propylon, dórská stoá, Poseidonův chrám (místní mramor, původně 6x13 dórských sloupů)

čtvrtek 4.7.

ATÉNY Plateía Dimarcheíounově urbanisticky řešené náměstí: fontána a repliky antických bust; radnice, novostavba budovy Řecké národní banky (při. stavebních pracích odkryty základy starověkých dvojitých městských hradeb a měst. brány Acharnian), dnes pod skleněnou podlahou); zbytky přístupové cesty do antických Atén (náhrobní stély a sarkofágy z různých období - stále probíhá průzkum); Národní knihovna(arch. T. von Hansen, 1887-91), Aténská akademie (arch. T. von Hansen, r. 1859), Schliemannův dům (ext., arch. Ziller, r. 1878, tzv. Trojský palác, dnes Numismatické muzeum), náměstí Syntagma: hotel Grande Bretagne (arch. T. von Hansen, 1842-43), Národní park (královský park, navržen královnou Amálií), královský palác (ext., 1836-42, dórský portikus, od r. 1935 sídlo parlamentu), Byzantské muzeum zal. v r. 1914, od r. 1930 ve vile Ilissia (arch. Kleánthis, jedna z nejzajímavějších budov ve městě ve stylu toskánské vily, od r. 2004 skvělá instalace v novém interiéru) cca 5 000 předmětů z období od 5.-18. st. (arch. fragmenty, plastiky, mozaiky, velká kolekce ikon, náboženské liturgické předměty ad.), interiér stanice metra Evagelismós (mramorové urny, část Peisistratova akvaduktu - 6. st. př.Kr., ant. keramika ad.), Muzeum A. Benákise jedno z nejvýznamnějších muzeí v Aténách, zal. r. 1931 sběratelem Benákisem (1873-1954): soukr. nadace obsahující 45 000 sb. předmětů, 45 000 knih a 650 archiválií; nová instalace ve 36 místnostech (mj. nálezy z období neolitu, kykladská civilizace, minojské, klasické řecké a římské umění, umění Byzance, etnografická a historická kolekce); Muzeum kykladského umění - Nadace N.P. Goulandríse (otevřeno v r. 1986, arch. Y. Vikélas, přístavba k pův. budově z r. 1895, v r. 1992 jedinečná instalace; 2000 m2 výstavního prostoru, vynikající sbírky nejstaršího řeckého umění s důrazem na nálezy z oblasti Kykladských ostrovů: cca 350 objektů jednotlivých kykladských skupin od r. 3200 př.Kr., tzv. kykladské sošky všech typů a velikostí); volný program; možnost procházky na horu Lykabéttos (277 m vys.) - jedinečný pohled na aténské pahorky, stadion Kallimármaro, Akropolis, Pireus a ostrovy v egejském moři; na vrcholu kostel Agios Geórgios (pův. byzantský kostel Profítis Ilías, souč. stavba - 19. st.); ext. hl. areálu olympiády v r. 2004 (arch. S. Calatrava, r. 2004)  

pátek 5.7.

ATÉNY volný program; fakultativní výlet č. 2: DELFY významné město ve Fókidě pod vrchy Parnassu; posvátný okrsek Apollónův (200x130 m) stavby pokladnic (thesauroi) jednotlivých řeckých měst kolem svaté cesty - Sikyonská, Aténská (490 př.Kr.), buletereion, stoá Atéňanů, chrám boha Apollóna na základně ze 6. st. př.Kr. (ve svatyni byl omfalos - antický „pupek světa“),divadlo (4. st. př.Kr., kap. 5000 diváků, 35 řad sedadel), stadion (5. st. př.Kr., jeden z nejlépe dochovaných v Řecku, 600 m dlouhý, 5000 diváků), Marmarijský okrsek s ojedinělým kruhovým chrámkem typu tholos (5.-4. st.př.Kr., Athéna Pronaia), Archeologické muzeum (místní nálezy - vynikání sochy, mj. Vozataj delfský, sfinx z Naxu ad.) ORCHOMENOS starobylé město v severozápadní Boiótii, mystické středisko Minyů, jedno z civilizačních center mykénské doby;mykénský tumulový hrob krále Minyja (1250 př.Kr., odkryl H. Schliemann), raně křesťanský kostel s využitím dílů antických chrámů, městské hradby (4. st. př.Kr.) ELEUTHERAI (GYPTHOKASTRO = sádrovcový hrad) jedinečná zachovalá antická pevnost chránící průsmyk Kaza na historické cestě mezi Aténami a Thébami; od 6. st.př.Kr., současný stav z let 370-360 př.Kr., 300x125 m, čtvercové věže, vstupní brána ATÉNY

sobota 6.7

ATÉNY volný program; fakultativní výlet č. 3: cesta po Argolidě: ATÉNY - EPIDAUROS posvátný okrsek boha Asklépia, ve 4.-3. st. př.Kr. nejváženější lázeňský soubor starověku, fungující po 11 st. (od 6. st. př.Kr. do 5. st.): Asklépiova svatyně (Asklépiův chrám, tholos, abaton, svatyně egyptských božstev), antické divadlo (kap. cca 14 tis. diváků, 54 řad, dokonalá akustika), řecké lázně, gymnasion, stadion, palestra, římský ódeion a další stavby, Archeologické muzeum (mj. starověké lékařské nástroje, mapy a modely původní podoby areálu ad.) MYKÉNY významné sídliště Achájců, jehož jméno dalo název celé kulturní epoše (16.-13. st. př.Kr.); objeveno r. 1874 H. Schliemannem: citadela - hrad (vstupní Lví brána, dochované zbytky pevnosti, tzv. Agamemnónův královský palác, podzemní cisterna, tzv. sloupový dům), nekropole s rozsáhlým souborem kruhových hrobů, tzv. Atreova pokladnice (pravděpodobně Agamemnónova hrobka, pozoruhodná nepravá klenba v kuželovitém útvaru), pozůstatky kupeckých domů a ant. cest TÍRYNS významné středisko mykénské kultury, dosud nejmohutnější nalezený hrad, původně strategická poloha nad mořem, dnes v krajině; masivní, tzv. kyklopské hradby (d. 750 m., v. dnes cca 7 m, š. až 17 m), vstupní rampa, brána, základy paláce, megaron, královské místnosti, spojovací koridory, úniková branka); cesta kolem KORINTU (ext., významné starověké město v nejužším místě šíje mezi pevninou a Peloponésem, v antice centrum výroby žádané keramiky) ATÉNY

neděle 7.7.

ATÉNY Národní archeologické muzeum jedno z nejvýznamnějších archeolog. muzeí na světě; budova arch. P. Kálkos, od r. 1866, v r. 1888 arch. Ziller, přest. 1931-39, 2003-04; instalace: neolitické sbírky od r. 6 800 př.Kr. (nálezy ze Seskla, Dimíni, Límnu, Lokrídy, Rafíny ad.); kykladské sbírky - nálezy od cca 3 000 př.Kr. (sošky, vázy, bronzové předměty, zbraně ad.), mykénské sbírkyod 16. st. př.Kr. (pohřební výbava mykénských králů, mj. Agamemnónova zlatá maska, zbraně ad.), archaická a klasická plastika - nejrozsáhlejší část muzea (jedinečná ukázka vývoje řeckého sochařství po římské objekty), kolekce bronzů, egyptské sbírky(cca 400 předmětů ze starého Egypta od 6 000 př.Kr.), vázy a miniatury, fresky z Théry (Santorini) ad.; volný program, možnost navštívit Epigrafické muzeum (stély, sloupy, sedy a další předměty se starov. nápisy); odlet do Prahy v 16:10 hodin, přílet do Prahy v 17:35 hodin

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi