IZRAEL A PALESTINSKÁ ÚZEMÍ - archeologické a historické památky | ARS VIVA cesty za uměním

IZRAEL A PALESTINSKÁ ÚZEMÍ - archeologické a historické památky

velký okruh včetně oblasti starých měst a telů kolem pobřeží a v Judské poušti

TERMÍN: 24. březen - 2. duben 2020 (10 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2520

CENA: 45 900 Kč       se slevou 45 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 1 035 Kč; možnost snížené zálohy 9 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka EL-AL Praha - Tel Aviv - Praha), lux. klimatizovaný autobus, 9x ubytování s polopenzí (3* hotely - Jeruzalém, Tiberias, Akko, Tel Aviv, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím; příplatek za jednolůžkový pokoj je 11 900 Kč), odborné průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, místní technický doprovod, kompletní vstupné dle programu, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Cena nezahrnuje: částku na spropitné za služby v Izraeli (25 €) - vybere průvodce ARS VIVA před odletem v Praze.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

úterý 24.3.

odlet z Prahy v 11:45 hodin, sraz účastníků v 09:45 hodin na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“); přílet do IZRAELE na letiště Ben Gurion v TEL AVIVU v 16:25 hod. místního času; transfer do JERUZALÉMA cestou zastávka na západním pahorku NABI SAMWIL tradované místo hrobu proroka Samuela (archeolog. průzkum 1992-2003, osídlení od 8 st. př.Kr., zbytky ant. cisteren, křižácké pevnosti a středověké mešity, vyhlídky na významná místa biblické krajiny); ubytování; volný program

středa 25.3.

JERUZALÉM vyhlídka na historické jádro města z hory Scopus: Davidsonovo centrum (nedávno zpřístupněná archeologická zóna u Západní zdi Chrámové hory, jeden z nejvýznamnějších archeolog. areálů Izraele dokumentující historii města od 4. tisíciletí př.Kr.), archeolog. vykopávky, orientace Davidova města; cesta kolem kostela Pater Noster, vyhlídka na historické centrum města z OLIVOVÉ HORY - starý židovský hřbitov, Dominus Flevit (pohřebiště z 1.-5. st., řecké nápisy, mozaiky, židovské a byzant. hrobky), Getsemanská zahrada, kostel Všech národů (stavební fáze: 1. st. př.Kr.,  4.-12. st. - mozaiky), hrobka P. Marie (křižácké schodiště, 12. st.), Lví brána (sv. Štěpána), jeruzalémské hradby; kostel Sv. Anny (1.-12. st., křižácká architektura, r. 1142, krypta, pilíře), vodní nádrže Bethesda (jedno z míst Kristových zázraků, zbytky byzantské baziliky z 5. st. a křižácké kaple z 11. st.), pevnost Antonia, Křížová cesta (Via Dolorosis): 14 zastavení, zbytky římské cesty, cisterny, koptský kostel, chrám Božího hrobu (stavba od 4. st. s mnoha stavebními úpravami, gotická fasáda průčelí, Golgota, Adamova kaple, Kristův hrob, Koptská kaple, Katholikon, kaple sv. Heleny, kámen Posledního pomazání ad.), místo hospice sv. Jana; ubytování

čtvrtek 26.3.

JERUZALÉM vyhlídka na archeologický park Ófel, Wilsonův oblouk, podle možností vstup do areálu al-Haram-aš-Šaríf (exteriéry) - Skalní dóm (od konce 7. st., posvátné místo pro tři náboženství, jedinečný příklad ummájovské architektury; Mohamedova skála, arkády kolem nádvoří - 7. st., vrata 1468-96, otomanské dlaždice na fasádě ze 16. st., ad.), mešita El Aksa (poč. 8. st., za chalífy Walída I., kombinace islámské a křižácké architektury), Řetězová brána, Kájtbájova mešita, park; procházka kolem městských hradeb: brána Heroda Velikého (1. st. př.Kr. ad.), Citadela (osídlení od 7. st. př.Kr., Muzeum města Jeruzalém v bývalém Herodově paláci); HORA SION Sionská brána (součást opevnění z 16. st.), Večeřadlo (křižácká a muslimská arch.), hrobka krále Davida, chrám Zesnutí Panny Marie (původní stavba ze 4. st., souč. přestavba z poč. 20. st.), Cardo maximus (prohlídka nedávno odkrytých a zpřístupněných částí římské a byzantské cesty - původní dlažba, sloupořadí, sondy do starších historických vrstev), Zeď nářků, Hnojná brána; volný program; budova Knésetu - parlament (ext., příklad brutalistické architektury, r. 1966)

pátek 27.3.

JERUZALÉM - HERODEION jedinečná palácová pevnost krále Heroda Velikého (24-15 př.Kr., stavba na kuželovitém kopci, zahrada se sloupořadím, synagoga, lázně, podzemní chodby, cisterny, triklinium, východní věž, byzantská kaple, dvojité kruhové hradby, nedávno odkrytý královský hrob - snad H. Velikého, divadlo; tzv. spodní město - bazén, lázně, sloupořadí, peristyl, terasa pro královskou hrobku ad.); vjezd do autonomního území Palestiny BETLÉM Chrám Narození Páně (od 4. st., původ. mozaiky z 5. a 12. st., bronzové dveře - 6. st., nástěnné malby, polychromované sloupy, ikonostas, Jeskyně Narození), kostel a klášter sv. Kateřiny (původně křižácká arch., přestavěna po r. 1881, v podzemí místo, kde ve 4. st. působil sv. Jeroným) JERUZALÉM Izraelské muzeum vynikající sbírky v jednotlivých sekcích: archeologické muzeum (jedinečné objekty od 16 000 př.Kr. do byzantské doby, mj. pohřební urny ve tvaru domů, mozaikové podlahy ze synagog, římské sklo), jedinečné oddělení judaik, asijského umění, umění jižní a střední Ameriky, islámské umění, galerie impresionistů a světového umění 20. st. (mj. Klee, Dalí, Chagall, Matisse, Picasso), aktuální výstava, Billy Rose Garden (arch. I. Noguchi, plastiky v zahradě - Moore, Picasso, Tinquely, Vasarely, Lipchitz, Stella); model starověkého Jeruzaléma; Muzeum svitků od Mrtvého moře (nálezy z r. 1947 u Kumránu ad.); volný program

sobota 28.3.

JERUZALÉM vjezd do autonomního území Palestiny JERICHO - TEL JERICHO biblické město zal. kolem 8 000 př.Kr., původní zdivo, věže a brány (aktuální archeologický průzkum - stratigrafický pohled na jedno z nejstarších měst světa); na severním okraji zbytky palácového komplexu ummájovského chalífy Hišáma s jedinečnou výzdobou (r. 724-743, nádvoří, Velké a Malé lázně, sloupy, mozaiky, původní vodovodní systém), vyhlídky na biblická místa na západním břehu Jordánu KUMRÁN starověká osada nad Mrtvým mořem - snad komunita esejců na solné cestě, v r. 1947 první nález svitků v nedaleké jeskyni, pozůstatky starověkého osídlení (vchodová věž, akvadukt, refektář, kuchyně, prádelna, skriptorium) MASADA (lanovkou) osamocená pouštní pevnost na vrcholu skalnatého útesu (440 m.n.m a cca 860 m nad hladinou Mrtvého moře, Herodes, 1. st. př.Kr): visutý palác - horní terasa (obytné místnosti), střední terasa (kruhový balkon), spodní terasa (lázně, fresky, mozaiky), Západní palác (král. apartmá, dílny, sklady, lázně, vodní nádrže, dvojité hradby, věže), synagoga, kolumbárium, cisterny, vyhlídky na půdorysy římských vojenských táborů kolem skály, římská obléhací rampa MRTVÉ MOŘE (podle čas. možností) zastávka s možností koupání; cesta údolím Jordánu do TIBERIAS ubytování u Galilejského jezera

neděle 29.3.

TIBERIAS významné historické město, kde byl sepsán Talmud, pobývalo zde mnoho učenců a filozofů, dnes oblíbené místo odpočinku; hrob rabína Maimonida; archeologický park, přístav u Galilejského jezera - vyhlídka na Golanské výšiny; v HAMMAT TIBERIAS archeologický areál: cardo, zbytky lázní - mozaiky, bazilika, synagoga, aktuální archeologický průzkum - římské divadlo ad. TABGA benediktinský klášter (původně od 4. st., v 5. st. trojlodní bazilika, mozaiky s vyobrazením života na Nilu, nilometr ad.) KAFARNAUM zbytky římské cesty, ruiny monumentální synagogy na antických základech (4. st., místo pobytu Ježíšových učedníků Petra a Ondřeje, dům sv. Petra, starověké obytné domy, zdobené hlavice, reliéfy, synagoga) CHORAZIM historické město nad Galilejským jezerem a na významné obchodní cestě (3.-4. st., vykopávky 1962-64, dobře zachovalá synagoga) KURSI zbytky byzantského kláštera a kostela (vykopávky 1971-2007, mozaikové podlahy); cesta kolem Galilejského jezera a En Gév na Golanské výšiny - vyhlídka na Galilejské jezero a izraelsko-jordánsko-syrskou hranici, cesta kolem pevnůstek bývalého syrského obranného systému HAMMAT GADER jedinečný komplex velice dobře zachovalých antických římských lázní starověkého města Dekapolis Gadary (1. st. př.Kr., osídleno od 3000 př.Kr., hl. část na území Jordánska) nad bohatými termálními prameny; koupání v areálu modernizovaných termálních lázní a možnost návštěvy krokodýlí farmy; krátká zastávka u řeky Jordán - Yardenit (místo současných hromadných křtů), cesta kolem řeky Jordán TIBERIAS

pondělí 30.3.

TIBERIAS - BELVOIR monumentální hrad založený johanity v r. 1168 na náhorní planině Ramat Isachar nad údolím Jordánu (jedinečný příklad křižácké architektury na území starověké Palestiny, pětiúhelníkový půdorys, mohutný obranný příkop, opevněná Východní věž, cisterna, lázně, skladiště, stáje, kuchyně, jídelna ad.), vyhlídky do údolí Jordánu a na horu Tábor, instalace plastik sochaře I. Tumarkina BEJT ŠE´AN (SKYTHOPOLIS) jedno z měst Decapolis, starší osídlení (od r. 6000 př.Kr.); antická aréna (2. st.), Tel - egyptská pevnost; archeologický areál - akropole s Diovým chrámovým okrskem, sloupořadí na decumanu a cardo maximus, bazilika, Diův oltář, římské lázně s mozaikami a vodovodním systémem, odeon, divadlo (scenae frons, mozaiky), vyhlídka římský most BEJT ALPHA stará synagoga (6. st., unikátní mozaiková podlaha - motiv zvěrokruhu), výhled na HORU TÁBOR místo Ježíšova Proměnění, pravidelná kuželovitá hora (562 m) MEGIDDO pevnost ARMAGEDON (od r. 1050 př.Kr.), starý Tel Megiddo na staré obchodní cestě Via Maris (celkem min. 25 kulturních vrstev, přibližně 14 měst): zbytky vodního systému a hradeb, vstupní brána, tzv. Šalamounovy stáje, stará sýpka, podzemní šachta a tunel k pramenu; archeologické muzeum s modelem Megidda NAZARET bazilika Zvěstování P. Marie (původně kostel císaře Konstantina, přestavěn v r. 1099, dále v 18. st. a v r. 1969 - it. arch. G. Muzio, mozaiková výzdoba) AKKO ubytování u písečných pláží Středozemního moře

úterý 31.3.

AKKO (AKRA) významný starověký a od 12. st. křižácký přístav; centrální mešita, křižácké podzemní město (sloupové síně, refektář), křižácké hradby, osmanský Khan el-Afranji (kolem r. 1600), osmanský Khan el-Umdan (použity sloupy z křižáckých staveb), krypta sv. Jana (12. st.), janovská a benátská čtvrť; průchod nedávno objeveným templářským tunelem CAESAREA (CAESAREA AUGUSTA) Sebastos - antický přístav Heroda Velikého (původ. od 2. st. př.Kr.), později křižácká pevnost (hradby, vodní příkopy, obranné věže); archeologický areál (římské divadlo, Herodův palác, Augustův chrám, starý přístav, amfiteátr, zbytky byzantského, křižáckého a muslimského města - nové vykopávky); antický akvadukt u moře ARSUF / APOLLONIA starobylé město na skalnatých útesech zal. Féničany kolem 6. st. př.Kr. pravděpodobně na místě staršího Telu, později centrum Seleukovců a dále římský přístav; během křížových válek místo vítězné bitvy Richarda I. Lví srdce (r. 1191 porazil Saladina); zbytky křižácké pevnosti (hradby, obranné valy, přístav, model pevnosti) JAFFA významné historické město a důležizý přístav nad mytologickou Andromedinou skálou nad východním pobřežím Středozemního moře; osídlení doloženo již v 5. tisíciletí př.Kr.; procházka po renovovaném historickém jádru města s malebnými uličkami; vyhlídka ze starého města na přístav, písečné pláže a Tel Aviv, vykopávky kolem kláštera sv. Petra, „umělecká čtvrť“, archeologická zóna: brána z doby Ramesse II., zbytky kananejského osídlení, Gan ha-Pisgá (vyhlídková plošina s plastikou alegorie víry), Most přání, dělostřelecká plošina, mešita Mahmudíja (od r. 1812), hodinová věž (r. 1906) TEL AVIV ubytování

středa 1.4.

TEL AVIV - AŠDOD (ant. IZOTUS) stará akropole na místě původního telu; osídlení od 2. tisíciletí př.Kr., součást biblického města kanaánské kultury, filištínská a egyptská pevnost, později zničeno Asyřany, dále dobyto Alexandrem Velikým; archeolog. areál v místě starého přístavu: hradby s baštami a příkopy (od 8. st. př.Kr.), zbytky ummájovské a abbásovské pevnosti nad mořem AŠKELON (ant. ASCALON) starověké město a přístav; osídlení od 2. tisíciletí př.Kr., vystřídaly se zde snad všechny kultury, v r. 604 př. Kr. zničeno babylónským králem Nabukadnezarem II., dále důležitá křižácká pevnost (zničena Saladinem a poté r. 1270 Mamlúky); archeologický areál v písečných dunách na západním okraji města: hradby z doby bronzové (později rozšířené Muslimy - celkem 56 věží) včetně městské brány (kolem 1950 př. Kr., jedna z nejstarších na světě), opevněný příkop (cca 1850 př. Kr.), raně křesťanská byzantská bazilika (4. st.), antické sloupy, zbytky křižáckého kostela (12. st.); antické a byzantské lapidárium ve městě (podle možností; sarkofágy, sloupy, reliéfy) LACHIŠ (Tell al-Duwair) jedno z nejvýznamnějších historických měst Judey  (po Jeruzalému), na ploše 12,5 ha; osídlení již od 2. tisíciletí př.Kr., během povstání r. 701 př.Kr. dobyto asyrským králem Sancheribem, později také vypleněno babylónským králem Nabukadnezarem II.; archeologický areál mohutného telu (podrobně zkoumán britskými archeology ve 30. letech 20. st.): velmi dobře zachovalé vnější a vnitřní hradby s dvojitými branami, zbytky asyrské rampy, chrámy na akropoli, studna (hl. 44 m), místo nálezu „Láchišských dopisů“ (5. st. př.Kr.) TELL ARAD kdysi velmi významné město v Judské poušti na obchodní cestě západně od Mrtvého moře; dobře zachovalý a částečně rekonstruovaný archeologický areál starého města a citadely (od 3. tisíciletí př.Kr.): zbytky hradeb s baštami (původní délka 1200 m), půdorysy obytných domů, paláce, studna ad. TEL AVIV

čtvrtek 2.4.

TEL AVIV „Bílé město“ (památka UNESCO) - architektura hnutí BAUHAUS: procházka ulicemi Tel-Avivu s jedinečnými příklady mezinárodního arch. stylu 30. let 20. st.: mj. Bauhaus Center (dokumentační a výstavní centrum Bauhausu ve městě s cca 4000 budovami tohoto stylu), čtvrti Rotschild Area, Dizengoff Area a Bialik Area; Muzeum umění nejvýznamnější a největší sbírka umění 19. a 20. st. v Izraeli rozdělená na několik oddělení: izraelské umění, moderní a současné umění, tisky, grafiky a kresby, fotografie, architektura a design, umění starých mistrů (16.-19. st.); sbírky umístěny ve třech budovách (nejnovější Herta a Paul Amir Bldg. otevřena v r. 2011, arch. P.S. Cohen); zahrnují odkazy významných sběratelů - zastoupeni mj. Monet, Renoir, Pisarro, Sisley, Cézanne, van Gogh, Modigliani, Chagall, Gauguin, Picasso, Braque, Larionov, van Dongen, Dalí, Magritte, Ernst, Miró, Klimt, Pollock, de Kooning, Rothko, Warhol, Stella aj., aktuální výstava; vyhlídky na současnou výstavbu kolem přístavu; volný program - možnost procházky po široké plážové promenádě; transfer na letiště Ben Gurion v TEL AVIV, odlet do Prahy v 17:55 hod., přílet do Prahy v cca 20:55 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi