umění a historie jihozápadní FRANCIE V - Périgord Blanc, Vert a regiony Limoges, Brive-la-Gaillarde | ARS VIVA cesty za uměním

umění a historie jihozápadní FRANCIE V - Périgord Blanc, Vert a regiony Limoges, Brive-la-Gaillarde

starověká římská a keltská města, raně křesťanské a středověké kláštery a kostely, poklady uměleckého řemesla

TERMÍN: 1. - 8. červenec 2023 (8 dnů) POSLEDNÍ 2 MÍSTA ČÍSLO ZÁJEZDU: 1823

letenky na vyžádání

CENA: 29 900 Kč       se slevou 29 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 010 Kč; možnost snížené zálohy 6 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka společnosti KLM a Air France Praha - Paříž - Bordeaux - Amsterdam - Praha), dopravu lux. autokarem ve Francii dle programu, 7x ubytování se snídaní (3* hotely v centru Périgueux, Limoges a Brive, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, free WiFi ad.), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; příplatek za jednolůžkový pokoj je 7 500 Kč; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): č. 1) CASSINOMAGUS cena = 1 200 Kč; č. 2) TULLE cena = 1 200 Kč; č. 3) úplné pojištění včetně Pandemic = 560 Kč. Cena nezahrnuje částku na spropitné ve Francii 25 € a osobní městské poplatky 8 € / osoba (vybere průvodce ARS VIVA před odletem na letišti v Praze).


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Kolem centra oblasti Dordogne a města Périgueux navazovali Keltové i Římané na prehistorickou pestrost kulturního dědictví a současně tvořili základy nové dějinné etapy tzv. západní civilizace, kterou v 8. století zachránili před muslimskou invazí z jihu u Poitiers Frankové. Kontinuita odkazu antiky tak v oblasti Périgordu umožnila rozkvět románské kultury a klášterní vzdělanosti…

sobota 1.7.

odlet z Prahy v 06:30 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“) ve 04:30 hodin, přílet na letiště BORDEAUX v 10:40 hod.; transfer autobusem do PÉRIGUEUX ubytování v centru města u řeky pod katedrálou; volný program, možnost příjemné procházky historickým jádrem města

neděle 2.7.

PÉRIGUEUX hl. město departamentu Dordogne, kulturní centrum historické oblasti Périgord Blanc; původně keltské oppidum Pétrocores kolem meandru řeky L‘Isle, později významné římské město Vesunna; ve středověku normanské nájezdy a kult světce St-Front; současná podoba je výsledkem spojení několika původních osad; historické centrum: kamenný most Pont des Barris (od r. 1767 na místě starého mostu z 1. st., nejlepší vyhlídka na katedrálu a staré město), tři staré městské paláce na nábřeží Maisons des Quais (14.-16. st.), zbytky středověkých hradeb a starého mlýna, ulice du Daumesnil (středověké hrázděné domy) a Rue du Port de Graule“ (domy z 15.-17. st.); katedrála St-Front památka UNESCO, v 6. st. kaple nad hrobem světce, přestavěna 1047-1120, od r. 1137 centrála byzantského typu ovlivněná benátskou a konstantinopolskou architekturou - périgordský styl, poničena v 16. st., od r. 1852 romantizují přestavba (arch. P. Abadie), typické kupole pokryté kamennými taškami, int. přestavěn do novorománské podoby; křížová chodba (12.-13. st.); románská zvonice (12. st.), orientalizující budova zednářské lóže (r. 1869), Musée du Périgord - Muzeum umění a archeologie v budovách býv. Augustiniánského kláštera (prehistorická sbírka - nálezy z regionu, 15-12 000 př.Kr.), antické nálezy, středověké umění, obrazárna (místní škola); Rue Limogeanne (mnoho středověkých a renesančních domů - ubytování poutníků), Place St-Louis (tradice starých hospod a pekáren, trh s husími játry ad.), staré trhové náměstí Place du Coderc, Rude du Calvarie (domy ze 13. st.), hradební věž Tour Mataguerre (15. st., součást středověkého opevnění); původní římské město Vesunna ve čtvrti La Cité: Tour de Vésone (2. st., část svatyně - cely), Musée Gallo-Romain Vesunna jedinečné nové muzeum na místě honosného městského paláce z pol. 1. st. (arch. J. Nouvel, r. 2003; vykopávky 1960-77, 4 000 m2: hlavice ant. sloupů, keramika, nástěnné malby, funerální plastika a reliéfy, mozaiky, modely ant. města ad.); normanská brána, románský hrad (od 12. st., přistavěný k antickým hradbám), zbytky antické arény (1. st., 141x116 m, kapacita 18 000 diváků); volný program

pondělí 3.7.

PÉRIGUEUX - CHANCELADE (CANCELATUS) augustiniánské opatství Abbaye de Chancelade v údolí řeky Beauronne (zal. r. 1096, stále funkční - aktuálně 7 mnichů); v areálu konventu malá jednolodní románská kaple St-Jean (vysvěcená r. 1147, na západním průčelí jemný přechod od románské arch. ke gotice - ústupkový portál srovnatelný s opatstvím St-Denis u Paříže, románské polosloupy a konzoly, ve štítu reliéf beránka Božího), funkční pramen Logis de Bourdeilles, opatský kostel Ste-Marie (1128-1575 a následující přestavby; na západním průčelí viditelný vývoj stavby od románských slepých oblouků k hlavnímu gotickému portálu; jednolodní interiér, románské boční zdi se slepými oblouky, gotické klenby a románská kopule nad křížením), replika obrazu Krista od George de la Tour (původně zde, dnes v Gettyho muzeu v Los Angeles); Le Logis Abbatial (12.-17. st., zajímavý arkádový parter) PREYSSAC jednolodní románský kostel sv. Jana Křtitele (1. pol. 12. st. - 14. st., úpravy v 19. st), ploché západní průčelí ve formě opevněné věže s rozetou a zvonicí, renovovaný románský interiér, valená klenba na pasech, boční gotická kaple s křtitelnicí AGONAC opevněný románský kostel St-Martin (12.-13. st., autentická románská valená klenba na pasech, dvě románské kopule nad oltářním prostorem a pod věží, mnoho fragmentů nástěnných maleb) BRANTÔME městečko a opatství na březích malebné řeky Dronne; městský park a kanály s loděmi, kamenný most - vyhlídka na benediktinský klášterní komplex na místě skalní poustevny (zal. Karlem Velikým v 9. st. a postupně rozšiřovaný až do 19. st.): opatský kostel (od 11. st.) gotické západní průčelí (součást komplexu původní křížové chodby), kapitula s centrálním sloupem (int. upraven v 19. st., arch. P. Abadie), románsko-gotický závěr, raně románská stupňovitá zvonice postavená samostatně na skalním převisu (10.-11. st., pravděpodobně nejstarší ve Francii); místo původních skalních pousteven a kláštera - reliéfy (postava opata ze 17.st., Ukřižování ad.), pramen, holubník, kamenolom, na mnoha místech sochařské železné objekty v přízemí opatských budov Musée F. Desmoulin (velmi kvalitní sbírka pastelů, kreseb a obrazů malíře a grafika, z blízkého Javerlhac, žil v letech 1853-1914); volný program; dobře zachovalý neolitický dolmen Peyre Levade (v. 2,50 m, d. 5 m; v 19. st. stabilizován, vápencový překlad) ST-JEAN-DE-CÔLE malebné kamenné městečko na řece La Côle; středověký hrad La Marthonie (14.-17. st., přístavby v 18. st.), opevněný byzantsko-románský kostel St-Jean-Baptiste (centrála, u vstupu sloup s figurální výzdobou), konstrukce původní otevřené tržnice, kamenný most (15. st. na římských základech), vyhlídka na město a starý mlýn LIMOGES ubytování v centru města

úterý 4.7.

LIMOGES volný program; fakultativní výlet č. 1: ST-JUNIEN malé městečko na řece Vienne, již v 7. st. biskupem postavena malá kaple nad hrobem poustevníka, rozšířena v románský kostel St-Junien (11.-13. st., oktogonální věž nad křížením, v int. freska s námětem Apokalypsy ze 13. st., kaple St-Martial) ROCHECHOUART malebné opevněné středověké město s hrázděnými domy, proslavené dopadem velkého meteoritu (před 200 milióny let, průměr cca 20 km); hrad Château de Rochechouart (1170-1230, zal. Aymeric VI., pozdější úpravy, místo mnoha významných historických událostí) dnes v int. i ext. zajímavé Muzeum současného umění (založil r. 1985 R. Hausmann, mj. kolekce dadaistů, dále Penone, Arte Povera, Cragg ad.) CHASSENON románsko-gotický kostel St-Jean-Baptiste (10.-14. st., dostavby v 17.-19. st.), na západním průčelí reliéf Ukřižování Krista (11. st.), transept s apsidou (tři úzká vysoká románská okna), jednoduchý jednolodní interiér s křížovou klenbou na pasech, románská kopule, zdobené románské hlavice CASSINOMAGUS významná archeologická lokalita římského města v provincii Aquitania (1.-4. st., celková plocha cca 300 ha), dodnes pokračují úspěšné výzkumy (od pol. 19. st., zatím odkryta plocha 25 ha): Archeologický park - nová transparentní budova vstupu a malé muzeum (arch. r. 2008, historie výzkumu a lokální nálezy, mapy římské Galie, role řím. města na strategické cestě, model svatyně), akvadukt (součást obvodových zdí) - vyhlídky na chrám a lázeňský areál, velký chrámový okrsek a cella na složitém polygonálním pódiu (1.-3. st., v blízkosti prezentace aktuálních výzkumů a poznatků v otevřeném pavilonu), místo ant. divadla, areál ant. lázní (od první pol. 1. st.) s desítkami cisteren, apodyterium, calidarium, frigidarium, tepidarium, gymnasium, zastřešená palestra, jedinečný zachovalý systém pecí k ohřevu vody (vše atypicky ve vnitřní části lázní), několik velkých bazénů pro teplou i studenou vodu, rozsáhlý systém hypocaust, latríny ad. ORADOUR-SUR-GLANE jedno z míst nacistického válečného zločinu spáchaného pár dní po spojenecké invazi v Normandii (10. června 1944 zde příslušníci SS pluku Der Führer brutálně povraždili 642 civilistů včetně žen a dětí); celá původní vesnice byla ponechána ve stavu z června 1944 (včetně poničených domů, dílen, kostela, pošty, školy, aut, tramvajové linky ad.) a tak dodnes vyvolává mrazivé emoce; nová budova dokumentačního centra, hřbitov s památníkem obětí LIMOGES / BRACHAUD vykopávky malé galo-římské vily s vlastními lázněmi (570 m2, hypocaustum, mramorové obklady a nástěnné malby) a vodním zásobovacím systémem (1.-4. st.) LIMOGES volný program

středa 5.7.

LIMOGES významné město na řece Vienne, ve středověku proslulá výroba smaltovaných uměleckých předmětů (emailů), od 2. pol. 18. st. produkce kvalitního porcelánu, unikátní výroba dubových sudů pro koňak; keltská osada a od r. 10 římské AUGUSTORITUM (na místě dnešního „horního“ města); parková úprava s fontánami, pozdně secesní nádraží Gare des Bénédictins (připomíná mešitu s minaretem - viditelné ze všech částí města, významný orientační bod; vybudováno na místě staršího nádraží - projekt arch. R. Gonthier, r. 1914, dostavěno v letech 1925-29; alegorie ženských postav na tympanonech centrální kopule, prosklené stěny dekorovány vitrážemi ve stylu art deco); Place Jourdan secesní Památník padlým ve válkách 1870-71 (r. 1899, bohatá sochařská výzdoba - A. Thabard), vrcholně gotický kostel St-Pierre (r. 1534, zvonice ze 13. st., v int. řada sloupů), Place de la République - místo původního kláštera St-Martial (9.-11. st., krypta s ostatky světce a prvního biskupa Limoges z 6. st.), secesní pavilon Verdurier (arch. R. Gonthier, r. 1920, vlivy stylu art deco, mozaiková výzdoba), funkcionalistická budova bývalých garáží (arch. M. Dussagne, r. 1935), bývalá prodejna firmy Peugeot (funkcionalistická), hrázděné domy raně středověkého města; katedrála St-Etienne (11.-16. st.; samostatná vysoká pětipatrová románská kampanila na západním průčelí, mimořádně zdobené průčelí severního transeptu, jedinečná flamboyantní gotika, dvojitý nartex ozdobený gotickými náhrobky, mohutný interiér, v některých kaplích zachovány fragmenty got. nástěnných maleb, románská krypta, nedaleko katedrály v letech 2005-08 odkryta raně křesťanská křestní kaple (5.-6. st.); barokní biskupská zahrada s fontánami (z teras vyhlídky na řeku a katedrálu); Musée des Beaux Arts v areálu biskupské rezidence z 18. st. s moderní přístavbou (2006-10), celkem čtyři sekce: Starý Egypt (mj. replika hroby Nachta), Historie Limoges (mnoho galořímských nálezů, modely města podle období), Obrazárna (mj. Renoir, Denis, Valadon), Limogeské emaily; starý most St-Etienne na trase svatojakubské poutní cesty (13. st.), parková úprava nábřeží; nová radnice na místě původního římského fóra (r. 1883, v neorenesančním stylu pařížské radnice), kaple St-Aurelien (od r. 1471, postavena řeznickým cechem v blízkosti jednotlivých obchodů), centrální tržnice (inspirace architekturou G. Eiffela, panely z porcelánu), halový kostel St-Michel (14.-15. st., před průčelím torza dvou kamenných románských lvů), městské hrázděné domy (17.-18. st.), kruhové náměstí D. Dussbos (na místě středověkého vstupu do města); Musée National Adrien Dubouché (od r. 2002, součást „měst keramiky a porcelánu“ Sévres a Limoges), expozice rozdělena do dvou částí: Vývoj výroby keramiky a Technologie (včetně pecí, strojů, výzdoby, obtisků ad.), ve staré budově sbírky zakladatele a mecenáše muzea A. Dubouché, historický vývoj keramiky a porcelánu od starověku po současnost

čtvrtek 6.7.

LIMOGES - SOLIGNAC část zachovalého benediktinského opatství (zal. r. 632 sv. Eligiem) v malebném údolí řeky Briance - románský kostel St-Pierre (jedinečný příklad románské architektury z 1. pol. 12. st.), v závěru tři apsidy, další 2 apsidy po stranách transeptu, polygonální věž nad křížením, nad vstupem do transeptu zbytek reliéfu trůnícího Krista, jednoduché průčelí s raně gotickým ústupkovým portálem, v int. valená klenba s kupolemi, asymetrický transept, vyřezávané lavice, zdobené hlavice sloupů, nástěnná malba sv. Kryštofa (15. st.); římsko-románský most upravený ve středověku (součást svatojakubské cesty), torzo starého mlýna; Pont Rompu středověký most LE VIGEN románský žulový kostel (12. st., patrová zvonice nad západním průčelím s konzolemi, v int. gotická přestavba) PIERRE-BUFFIÉRE rozlehlá galořímská venkovská vila d´Antone na návrší u města nad řekami Biance a Blanzou, zal. na poč. 1. st. pravděpodobně na místě keltské svatyně spojené s vydatným pramenem, zánik ve 4. st.; od r. 1921 probíhají archeologické výzkumy, v letech 1931-39 nálezy keramiky, šperků (F. Delage), od r. 1980 do současnosti (ve spolupráci s dobrovolníky) - několik částí: Pars Rustica obytná část pro otroky a zaměstnance, Pars Urbana a lázeňský areál, Nymphaeum za Římanů zvětšená část keltského posvátného místa s rozvodem vody; zachovalá část stěny mohutné terasy (1. st.), UZERCHE skalní městečko na kopci sv. Eulálie nad meandrem řeky Vézère, poslední místo odporů Galů proti římské armádě (r. 51 př.Kr.); centrum města: Rue Gaby Furnestin (hrázděné domy), městská brána La Porte Bécharie (součást hradeb, nad vstupem Panna Marie s Ježíšem), terasy s vyhlídkami na údolí řeky Vézère, na hl. náměstí opevněný románský kostel St-Pierre (od 12. st.), třípatrová románská zvonice, jednoduché průčelí, v závěru interiéru sloupy se zdobenými hlavicemi, raně gotická valená klenba na pasech, krypta z 11. st., zbytky opatství se zahradou; kostel Notre-Dame de Bécharie (původně součást merovejského hradu) BRIVE-LA-GAILLARDE druhé největší město regionu na řece Corrèze zal. již v 1. st., rozkvět od 12. st. (postavena první linie hradeb); ubytování a procházka centrem města: kamenný most Pont Cardinal, pomník místnímu rodákovi a Napoleonovu maršálovi G.M.A. Brune (1763-1815), St-Libéral (gotická kaple, dnes výstavní síň), středověké uličky s hrázděnými domy, kostel St-Martin na místě svatyně z 5. st. (přest. od 12. st.), románské apsidy, obloučkový vlys se zdobenými konzolemi, patrová zvonice; renesanční paláce kolem kostela, Musée Labenche v paláci z r. 1540 (podle časových možností, v int. 17 místností s místním nálezy a uměleckými předměty); volný program

pátek 7.7.

BRIVE-LA-GAILLARDE volný program; fakultativní výlet č. 2: ST-XANTIN románský kostel a převorství St-Xantin (12.-13. st., polosloupy se zdobenými hlavicemi, gotická křížová klenba), převorství z 13.-17. st. (dřevěný ochoz v patře z 19. st.) AUBAZINE (OBAZINE) horská vesnice a cisterciácké opatství St-Étienne (sv. Štěpána) - v r. 1147 na místě poustevny sv. Štěpána z Obazine založeny dva kláštery; klášterní kostel (12.-18. st.), délka hlavní lodě zredukována na 1/3 (dnes plocha náměstí), oktogonální románská věž nad křížením, v int. trojlodí s transeptem, kolem závěru na obou stranách 6 kaplí, got. nástěnné malby, v jižní části transeptu náhrobek sv. Štěpána z Aubazine (mimořádná kamenická práce s nádhernými reliéfy z let 1250-60, pravděpodobně pro Ludvíka IX., řemeslníci z Île-de-France); uličky kolem budov opatství, stará prádelna, vyhlídky do krajiny CORNIL románský kostel St-Étienne (od r. 1105), tři apsidy s konzolemi, jednoduchý interiér, gotická křestní kaple s románskou křtitelnicí; La Chapoulie ruina donjonu (14.-15. st.), viditelná jednotlivá podlaží, důležitá strategická poloha TULLE významné historické město v údolí řeky Corrèze mj. smutně „proslavené“ nacistickým masakrem civilního obyvatelstva 6. června 1944; centrum města: Théâtre des Sept Collines (arch. A. de Baudot, r. 1899, secesní dekorace fasády v orientálním stylu), katedrála Notre-Dame (od r. 1103), patrová zvonice (v. 73 m), v int. základy karolínského kostela z 9. st., křížová chodba - masivní sdružené sloupy arkád, velká kapitulní síň, dominantní žebra se zubořezem (totéž i na fasádě kostela), malé muzeum; středověké uličky s měšť. domy, renesanční palác Hôtel de Lauthonie (r. 1551); volný program GIMEL-LES-CASCADES malebné staré horské městečko; hrad la Roche-Haute (14.-15. st., vyhlídky do krajiny a městečko v údolí řeky); kostel St-Pardoux (12.-15. st.), dřevěný strop, monumentální pozdně gotické nástěnné malby, pozdně gotické a barokní plastiky, piety, vzácný relikviář sv. Štěpána vyzdobený limogeským emailem (1170-75); tvrz (16. st., volně přístupné zahrady), kamenný most s vyhlídkou na vodopád STE-FORTUNADE gotický zámek s cylindrickými věžemi (15. st., v int. dnes radnice), kostel Ste-Fortunade (románsko-gotický, fragmenty reliéfů a hlavic sloupů) BEAULIEIU-SUR-DORDOGNE krásné starobylé město na březích řeky Dordogne; dobře zachovalé historické centrum: St-Pierre románský kostel benediktinského opatství (1140-13. st.), na západním průčelí hlubokého portálu jedinečně zachovány románské reliéfy, trůnící Kristus, zdobený centrální sloup portálu a poškozené reliéfy Adama a Evy, v int. valená klenba na pasech, sdružené pilíře a mohutná apsida s ochozem); starý kanál kolem Dordogne, z mostu vyhlídka na románskogotickou kapli Des Penitents (12.-16. st.); volný program COLLONGES-LA-ROUGE (podle časových možností) hojně navštěvované historické město z místního zlatavého pískovce; architektura starých domů s červenými fasádami porostlými květinami; raně gotický kostel St-Pierre na románských základech, nedokončená věž, na portálu pozdně románský reliéf Krista s apoštoly, románsko-gotický int.; brána Porte Plate (vyhlídka na Castel de Maussac) BRIVE-LA-GAILLARDE

sobota 8.7.

BRIVE-LA-GAILLARDE - LIBOURNE (podle čas. možností) krátká zastávka ve významném historickém městě na soutoku řek Isle a Dordogne a obchodní centrum vinařských oblastí severní Gironde (mj. Pomerol, St-Emílion, Néac); zal. v r. 1270 jako bastide LEYBORNIA, historické centrum: nábřeží Quai Souchet u soutoku řek, Porte de Libourne (část středověkého opevnění, 14. st.), vyhlídka na most Ponte de Pierre (navržený Napoleonem I., d. 178 m. 1820-25); volný program; transfer na letiště BORDEAUX, odlet do Prahy v 17:10 hodin, přílet ve 22:30 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi