FLORENCIE zázrak zrození renesance | ARS VIVA cesty za uměním

FLORENCIE zázrak zrození renesance

GIOTTO, DONATELLO, BRUNELLESCHI, GHIBERTI, MASACCIO, FRA ANGELICO, GOZZOLI, BOTTICELLI, GHIRLANDAIO, LEONARDO, MICHELANGELO...

TERMÍN: 9. - 16. listopad 2024 (8 dnů) VYPRODÁNO, přijímáme přihlášky náhradníků - bez zálohy ČÍSLO ZÁJEZDU: 1724

CENA: 23 900 Kč       se slevou 23 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 110 Kč; možnost snížené zálohy 6 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelné linky Swiss Airlines Praha - Florencie - Praha), transfer z a na letiště, 7x ubytování se snídaní-bufet (3* hotel ve Florencii - cca 2 km od Piazza del Duomo, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, safe box; příplatek za jednolůžkový pokoj je 5 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA,osobní audio systém, podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně:  č. 1) SIENA cena = 1 200 Kč; č. 2) FIESOLE cena = 600 Kč (zahrnuje jízdenku MHD do Fiesole a zpět); č. 3) FIRENZE CARD umožňuje 1 přednostní vstup do většiny muzeí, galerií a kostelů ve Florencii po dobu 72 hodin = zahrne veškeré vstupy dle programu zájezdu ve dnech 12. - 14. 11. 2024, cena = 2 300 Kč (cena v roce 2023); nabídka 4) úplné pojištění včetně Pandemic A60 = 680 Kč;  č. 5) úplné pojištění včetně Pandemic A60 pro osoby 70+ = 1 160 Kč. Cena nezahrnuje osobní městský poplatek 6 € / noc - vybere průvodce před odletem v Praze. 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 9.11.

odlet z Prahy ve 14:55 hodin (via Zürich), sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze ve 13:00 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J), přílet do FLORENCIE v 18:10 hodin; transfer do hotelu, ubytování

neděle 10.11.

FLORENCIE Palazzo Strozzi (B. da Maiano, r. 1489), kostel S. Trinitá (11. st., přestavba 13.-16. st., goticko-renesanční interiér, výjimečná malířská výzdoba kaple Sassetti - D. Ghirlandaio, výjevy ze života sv. Františka), Piazza della Repubblica centrální náměstí na místě římského fóra, unikátní kostel Orsanmichele (r. 1304, A. di Cambio, slavná sochařská díla v nikách po obvodu: Donatello, Ghiberti, Giambologna, N. di Banco ad.), v přízemí dvoulodní kostel s nádherným gotickým oltářem, Piazza della Signoria historické náměstí s dominantními stavbami a pastikami: Loggia della Signoria (14. st., Orcagna, S. Talenti, plastiky Donatello, Cellini, Giambologna), Neptunova fontána (B. Ammannati, r. 1575), jezdecký pomník Cosima I. (Giambologna, r. 1595), radnice - tzv. Palazzo Vecchio (od r. 1314, arch. A. di Cambio, před průčelím kopie Michelangelova Davida),díly), Piazza del Duomo: katedrála S. Maria del Fiore (na místě původního kostela S. Reparata z 6.-7. st., gotická přestavba v letech 1294-1436, první arch. A. di Cambio, dále Talentini, kupole - F. Brunelleschi), kampanila (1334-59, Giotto, Pisano, Talenti, d. Robia, Donatello), Museo OPAunikátní muzeum založené v místech původních řemeslnických dílen pro výstavbu a výzdobu katedrály, v interiéru uložena nejvýznamnější umělecká díla z kostela (plastiky A. di Cambia, Donatella, L. della Robbia, Michalengelova Pieta, skvěle instalované originály tří bronzových dveří z Baptisteria, historické stavební náčiní, dřevěné makety soutěžních návrhů na dokončení hl. průčelí katedrály, rekonstrukce hlavní fasády S. Maria d. Fiore podle projektu A. Cambio); muzeum bylo otevřeno r. 1891, první modernizace muzea proběhla v letech 1998-2000 (rozšíření výstavní plochy cca o třetinu, arch. L. Zanhgeri a D. Palterer), další v letech 2009-15 (rozšíření o přilehlé prostory bývalého divadla "degli Intrepidi", zal. velkovévodou  P. Leopoldem v r. 1779, arch. této rekonstrukce A. Natalini, znovu otevřeno 29.10.2015); volný program - možnost výstupu na kampanilu nebo kupoli dómu

pondělí 11.11.

FLORENCIE volný program; fakultativní výlet č. 1: SIENA po Florencii druhé nejvýznamnější toskánské město a její historický rival; město se zcela odlišnou polohou, urbanismem i charakterem, ležící uvnitř kompletně dochovaných hradeb, zachována původní goticko-renesanční dispozice, městské paláce a domy v typické jednotné terakotové barvě; množství uměleckohistorických památek: katedrála S. Maria Assunta (13.-17. st., bohatě zdobená gotická architektura, průčelí G. Pisano, v interiéru unikátní inkrustovaná podlaha a řada vynikajících renesančních děl, mj. N. Pisano - kazatelna, Donatello, Piccolominiovská knihovna - Pinturicchio), Museo del Duomo bohatá umělecká sbírka, možnost výstupu na ochoz - vyhlídka na centrum Sieny i daleké okolí, křestní kaple S. Giovanni (14.-15 st., Donatello, Ghiberti, Quercia), Piazza del Campo urbanisticky neobvyklé  náměstí vějířovitého tvaru s centrální kašnou Fonte Gaia (vodní nádrž z r. 1348, reliéfní obložení J. della Quercia, r. 1419), Palazzo Pubblico (od 13. st., dnes Museo Civico - velkolepá výzdoba sálů, mj. S. Martini, A. a P. Lorenzetti), Torre Mangaia (14. st.); volný program, možnost návštěvy Palazzo Buonsignori (arch. 15. st., dnes sídlo obrazárny Pinacoteca Nazionale - sienská malířská škola od 12. do 17. st., Duccio da Siena, S. Martini, A. Lorenzetti, Pinturicchio, Sodoma ad.); navečer návrat do FLORENCIE

úterý 12.11.

FLORENCIE křestní kaple Battisterio S. Giovanni (troje bronzové dveře - historie vývoje reliéfu od pozdní gotiky k renesanci: A. Pisano, r. 1336, L. Ghiberti 1403-24 a 1425-52, v interiéru nádherná mozaiková výzdoba stropu, sarkofág vzdoropapeže Jana XXIII. - arch. Michelozo, plastiky Donatello), Gallerie degli Uffizi (rezervovaný vstup) původně administrativní budova (Uffizi = kanceláře) pro úředníky a řemeslníky vévody Cosima I. na nábřeží Arna (arch. G. Vasari, r. 1560), od r. 1737 upravováno pro umístění uměleckých sbírek rodiny Medici, dnes jedna z nejvýznamnějších světových obrazáren - skvělá kolekce italského malířství 14.-18. st. (zastoupeni mj. Cimabue, Giotto, P. d. Francesca, Lippi, Botticelli, Raffael, Mantegna, Leonardo, Tizian, Tintoretto, Caravaggio ad.), dále evropská malba 16.-18. st. (německé, vlámské, španělské malířství), antické plastiky, nyní rozšířeno o další výstavní sály (nově instalovaná  jedinečná sbírka Contini Bonacossi - mj. sv. Vavřinec od G.L. Bernini ad., prostory pro termínované výstavy) výklad v sálech pozdní gotiky a rané renesance a dostatečný čas na individuální prohlídku; možnost občerstvení v kavárně na střešní terase; Bargello - Museo Nazionale středověký palác zal. v r. 1225 jako sídlo městské vlády, přestavěn v letech 1325-46 pro soudce, nakonec sídlo policejního velitele; v r. 1865 do interiérů umístěny medicejské sochařské sbírky - vynikající kolekce florentské renesanční plastiky; výklad v sále rané renesance (mj. Donatello, Ghiberti, Robbiové, Michelangelo, Giamologna, Cellini ad.), františkánský klášter S. Croce (13.-16. st., v interiéru zachovány původní nástěnné malby Giotta a dalších gotických malířů, renes. úprava G. Vasari; náhrobky mnoha slavných Florenťanů - mj. Ghiberti, Michelangelo, Machiavelli ad.), v areálu kláštera Cappella Pazzi (F. Brunelleschi), refektář, muzeum;volný program

středa 13.11.

FLORENCIE kostel San Lorenzo -medicejské pohřební kaple: Cappella dei Principi (17.-19. st.) a Nová sakristie (Michelangelo - architektura i náhrobky Lorenza a Guilia Medici, Madona s dítětem, 1520-34), interiér kostela (do původní gotické architektury vestavěl r. 1419 arch. F. Brunelleschi tzv. „starou sakristii“ - první renesanční sakrální stavba, potom pověřen i „modernizací“ celého interiéru; další vynikající renesanční díla, mj. Donatello, Bronzino, Desiderio da Settignano, F. Lippi), Biblioteca Medicea Laurenziana  přistavěna ke kostelu pro uložení medicejské sbírky knih - cca 15 tis. rukopisů a tisků (arch. Michelangelo od r. 1524, vestibul se schodištěm, tzv. Ricetto z let 1559-71, v r. 1571 zpřístupněna veřejnosti); dominikánský kostel S. Marco (zal. ve 13. st. pro řád Silvestrinů, přest. v 15. st. pro řád Dominikánů, v interiéru kaple S. Antonio, Gianbologna) a klášter San Marco (15. st., přestavba kláštera „sponzorovaná“ Cosimem Vecchio) - dnes Museo S. Marco (unikátní sbírka deskových obrazů a nástěnných maleb Fra Angelica, dále D. Ghirlandaio - Poslední večeře, Fra Bartolomeo - obrazy a nástěnná malba v klášterním refektáři, v 1. patře cely mnichů s nástěnnými malbami, cela G. Savoranoly a Cosima Vecchia, renesanční sál klášterní knihovny); Galleria dell´Accademia(rezervovaný vstup) další významná florentská umělecká sbírka (součást původní výtvarné školy založené vévodou Pietrem Leopoldem v r. 1784); ve speciálním novorenesančním sále navrženém E. de Fabris vystaveny Michelangelovy plastiky (David, sv. Matouš, Pieta z Palestriny a čtyři Otroci), dále expozice florentské renesanční malby 15. a 16. st., unikátní sbírka toskánské gotické deskové malby 13.-15. st. a Muzeum hudebních nástrojů;volný program

čtvrtek 14.11.

FLORENCIE gotický dominikánský klášter S. Maria Novella (renesanční průčelí L.B. Alberti - r. 1456, v interiéru vynikající fresková výzdoba, mj. Giotto, Massacio, Ghirlandaio, F. Lippi, Brunelleschi), Chiostro Verde - rajský dvůr s křížovou chodbou, mal. výzdoba P. Ucello, A. da Firenze), refektář (mnišská jídelna), kostel S. Spirito bývalý augustiniánský klášter (původní gotická stavba byla po požáru kompletně renesančně přestavěna podle návrhu F. Brunelleschi, v sakristii Ukřižování - rané dílo Michelangela); největší florentský palác Palazzo Pitti (architektura 15.-18. st., základní stavba snad arch. F. Brunelleschi, další přístavby B. Ammannati, B. Buontalenti a Pariggi), zakladatelem bankéř L. Pitti, další majitel Cosimo I. de´ Medici - rezidence pro jeho manželku Eleonoru z Toleda, v letech 1861-70 královský palác; dnes v interiérech několik galerií a muzeí - především významná obrazová sbírka Galleria Palatina (evropská malba 15.-19. st.: mj., Raffael, Botticelli, Tizian, Caravaggio), dále Galerie moderního umění (italské malířství 19. a 20. st.), Galerie kostýmů, Galerie stříbra, Galerie kočárů; palácový park Giardino di Boboli (návrh arch. N. Tribolo, r. 1549, rozlehlá terasovitě upravená zahrada, doplněná manýristickými stavbami a vodotrysky, pavilon s Galerií porcelánu); výstup ke kostelu S. Miniato al Monte (tzv. proto-románská stavba, zal. r. 1016, jedinečný interiér s románskými, gotickými a renesančnímidíly), Piazzale Michelangelo -podvečerní vyhlídka na Florencii,Ponte Vecchio nejstarší kamenný most přes řeku Arno (od r. 1345); volný program

pátek 15.11.

FLORENCIE karmelitánský klášter S. Maria del Carminekaple rodiny Brancacci (rezervovaný vstup) první renesanční fresky (Masaccio - Vyhnání z Ráje a cyklus výjevů ze života sv. Petra, 1426-27), Palazzo Medici-Riccardi - soukromá kaple Cappella dei Magi (jedinečně zachovaný renesanční interiér s nádhernými freskami B. Gozzoli - průvod Tří králů, 1459-63),volný program; fakultativní výlet č. 2: výjezd autobusem (MHD) do FIESOLE (etruská FELSINA) oblíbené výletní městečko nad Florencií s krásnou vyhlídkou na město a okolí; klášter S. Francesco (14.-15. st., v interiéru zajímavé misionářské muzeum, etruské hradby z 6.-5. st. př.Kr.), dóm S. Romolo (vysvěcen v r. 1256, v int. plastika  biskupa S. Romolo - A. d. Robbia, dále M. da Fiesole ad.), v centru města archeologický areál se základy etruského chrámového okrsku, římským divadlem, lázněmi a archeologickým muzeem; volný program; dominikánský kostel S. Domenico (1406-35, částečně přestavěn v 17. st., první působiště Fra Angelica; v interiéru renesanční a manýristická výzdoba) FLORENCIE volný program

sobota 16.11.

FLORENCIE bývalý klášter S. Apollonia (zal. v r. 1339, rozšířený v pol. 15. st.), v refektáři (klášterní jídelna) na celé čelní stěně výjimečně dobře zachovaná freska Poslední večeře (Andrea d. Castagno, r. 1447, nejstarší renesanční „večeřadlove Florencii); Ospedale degli Innocenti-první renesanční světská stavba v historii architektury - tzv. nalezinec pro odložené děti (arch. F. Brunelleschi, od r. 1419); volný program, odpoledne transfer na letiště, odlet do Prahy v 18:55 hodin (via Zurich), přílet do Prahy ve 22:20 hodin

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi