JAN VAN EYCK - „OPTICKÁ REVOLUCE“ | ARS VIVA cesty za uměním

JAN VAN EYCK - „OPTICKÁ REVOLUCE“

jedinečná výstava geniálního Vláma v Gentu a Bruggách a Cáchy

TERMÍN: 21. - 24. březen 2020 (4 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 0720

CENA: 9 400 Kč       se slevou 9 300 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 3x ubytování se snídaní - bufet (2* kvalitní designový hotel v historickém centru Brugg, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, WiFi v hotelu, příplatek za jednolůžkový pokoj je 3 600), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky.... Fakultativně: č. 1) cenově zvýhodněná vstupenka na výstavu J. van Eyck za 25 € (dospělí vč. seniorů), 15 € (19-25 let), 2 € (6-18 let); vstupenku je nutno závazně objednat zároveň s přihláškou, úhrada během zájezdu. Cena nezahrnuje osobní městský poplatek 2,20 € / os./ noc.  


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 21.3.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin, cesta přes Německo do Belgie - BRUGGY ubytování v historickém centru města

neděle 22.3.

BRUGGY od 12. st. významný evropský přístav a středisko flanderských hanzovních měst, bývalá rezidence flanderských hrabat a burgundských vévodů; Begijnhof (areál ženské komunity bekyní, možnost vstupu do jednoho z domků s původním zařízením), Sint-Salvatorskathedraal (gotická cihlová arch., 13.-16. st., věž 99 m), Vrouwekerk (kostel Panny Marie, 1220-1335, věž 122 m, v interiéru mj. Michelangelova Madona s dítětem, náhrobky posledního burgundského vévody Karla Smělého, jeho dcery Marie Burgundské, pod podlahou malované sarkofágy z 12. st.), špitál sv. Jana - dnes Memlingovo muzeum (arch. 12.-13. st., sbírky vlámského umění od středověku po renesanci, kolekce deskových maleb H. Memlinga - mj. relikviář sv. Uršuly, Mystická svatba sv. Kateřiny, Klanění tří králů ad.); náměstí Markt: Belfort - rozlehlé tradiční obchodní centrum města (masivní věž nad městskou tržnicí, v. 85 m, možný výstup a vyhlídka na město a okolí), tržnice (13.-16. st.), historické náměstí Burg s význ. budovami: dvoupatrová bazilika sv. Krve (od 12. st.), radnice (14.-19. st., gotický sál), Gerechtshof (Justiční palác, fasáda 1520-23, renesanční sál); Groeninge muzeum jedinečná stálá expozice tzv. vlámských primitivistů (mj. Van der Goes, David, Bosch, Memling, Provost aj., sbírka malby 19. a 20. st. - mj.  Delvaux, Magritte ad.); volný program, možnost projížďky lodí po kanálech v centru města

pondělí 23.3.

BRUGGY - GENT významné město na soutoku řek Šeldy a Leie s historickým jádrem protkaným sítí vodních kanálů, od 13. st. význ. obchodní přístav, rodiště císaře Karla V. (*24.2.1500), správní centrum provincie Východní Flandry; Muzeum krásných umění - bohatá sbírka belgického a nizozemského malířství od pozdního středověku po současnost; aktuální výstava „JAN VAN EYCK - OPTICKÁ REVOLUCE jedinečná příležitost vidět více než polovinu z cca 20 obrazů, které jsou Janu Van Eyckovi (okolo 1390-1441) připisovány, doplněná špičkovým výběrem děl jeho pozdně gotických současníků, na kterých bude představena soudobá tvorba kvalitních předních dobových umělců (malířů, miniaturistů, sochařů - celkem cca 90 děl) a doloží geniální novátorství vlámského mistra, jenž se svým bratrem Hubertem vnesl do tehdejší malby řadu novinek - rozvinul techniku olejomalby, zavedl použití perspektivy v kompozici prostoru, stínování, přesného poměru průzračného a rozptýleného světla - všemi těmito aspekty se přiblížil k mistrovství starověkých umělců, nezávisle na soudobých italských objevech jeho současníků: Brunelleschiho (1377-1446), Donatella (1386-1466), Ghibertiho (1378-1455) a Masaccia (1401-28) a stanul tak, společně s nimi, na počátku nového výtvarného směru - renesance; výstava je zakončením několikaleté práce gentských restaurátorů, kteří v letech 2012-19 navraceli původní podobu nejslavnějšímu dílu bratří van Eycků -  polyptychu Klanění božímu beránkovi z katedrály v Gentu (dokončen v r. 1432) www.mskgent.be/en/exhibitions/van-eyck; Sint-Baafskathedraal románsko-gotická katedrála, v int. mj. kaple pro oltářní křídlový tabulový obraz Klanění božímu beránkovi (namalovaný na objednávku bohatého gentského obchodníka Jose Vijda a jeho manželky Lisbety), vrcholně barokní kazatelna (18. st., L. Delvaux), krypta; Markt - pův. tržnice se suknem s věží (14.-15. st.), Sint-Niklaaskerk (od 13. st., dále 14.-15. st., barokní mobiliář, nově restaurovaný), most sv. Michala, Sint-Michielskerk (1440-1650, v bohatě zdobeném interiéru mj. Van Dyck); nábřeží Graslei původní cechovní a měšťanské domy (12.-17. st.), Vleeshuis (původně masné krámy, dnes tržnice s místními potravinářskými produkty, bary, restaurace, občerstvení), Graven­steen hrad a vodní pevnost (od 12. st.); volný program, možnost prohlídky Muzea užitého umění v elegantním městském paláci z 18. st., rekonstrukce a přístavba v r. 1992 (arch. Verstraete; původní historické interiéry, vynikající stálá expozice belgického a evropského designu, aktuální výstava) a projížďka lodí po kanálech BRUGGY

úterý 24.3.

BRUGGY po snídani odjezd - CÁCHY / AACHEN - historické a lázeňské město v nejzápadnější části Německa, osídleno již v paleolitu, keltská osada zasvěcená bohu Grannovi, za Římanů osídleno díky kvalitní termální vodě (název Aque Granni), za vlády Pipina III. Krátkého povýšeno na královské město a vybudována falc, za Karla Velikého falc přestavěna na palác - od r. 788 město povýšeno na jeho zimní sídlo - centrum karolinské vzdělanosti a kultury; katedrála P. Marie - tzv. Oktogon (r. 786 zahájena stavba palácové kaple P. Marie, dokončena r. 800, vzorem raně křesťanský kostel S. Vitale v Ravenně; osmiboká patrová centrální svatyně, kupole v. 32 m, v r. 814 zde pohřben Karel Veliký, v letech 936-1531 korunovační místo 30 německých králů, od 13. st. významné poutní místo - katedrála uchovává množství relikviářů s ostatky světců, ve 14. st. přebudován chór - vrcholná gotika); volný program v centru města: Marktplatz, Radnice (zal. r. 1349), Haus Lövenstein (14. st.); odjezd do Prahy, návrat ve večerních hodinách

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099
qrico

Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek