TURECKO - starověká východní LÝKIE a PISÍDIE | ARS VIVA cesty za uměním

TURECKO - starověká východní LÝKIE a PISÍDIE

málo známé archeologické skvosty jižního Turecka…

TERMÍN: 24. květen - 1. červen 2024 (9 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 0424

CENA: 28 900 Kč       se slevou 28 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 5 350 Kč; možnost snížené zálohy 7 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Antalya - Praha (pravidelná linka Turkish Airlines via Istanbul), v Turecku lux. klimatizovaný autobus, 8x ubytování s polopenzí - bufet (kromě první večeře, 3+* hotel u moře v klidné zátoce s průzračnou vodou; 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, WiFi, lednice, v hotelu bazén; příplatek za jednolůžkový pokoj je 6 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, místní technický doprovod, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky... Cena nezahrnuje: Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) LIMYRA = 1 100 Kč; výlet č. 2) POTOPENÁ LÝKIJSKÁ MĚSTA = 1 100 Kč (bez jízdenky za plavbu lodí); výlet č. 3) BURDUR, SAGALASSOS = 1 200 Kč; č. 4) úplné pojištění včetně Pandemic A60 = 765 Kč; 5) úplné pojištění včetně Pandemic A60  pro osoby nad 70 let (v době konání zájezdu) = 1 305 Kč. Cena nezahrnuje částku za spropitné 25 € (vybere průvodce před odletem na letišti v Praze) a místní pobytový turistický poplatek.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

VÝCHODNÍ LÝKIE je historický region v Anatolii, který je dnes administrativní součástí turecké provincie Mugla. Jde o oblast s velmi bohatou historií (od r. 2000 př.Kr. do 8. st.) a mnoha jedinečnými archeologickými památkami - relativně mimo hlavní turistický zájem. Lýkové se do charakteru krajiny nesmazatelně zapsali nesčetnými skalními hrobkami, jež lemují pobřeží Středozemního moře (některé z nich jsou i pod mořskou hladinou). Na území Lýkie existovalo zhruba 20 městských států, které dohromady tvořily tzv. Lýkijskou konfederaci s jednotou zahraniční politikou; byla jedním z prvních známých příkladů federativního uspořádání na světě.

PISÍDIE hornatá země v jižní centrální Anatolii byla ve starověku obydlená mj. Chetity a Pisíďany, současníky považovanými za hrdé a nezávislé obyvatele celé oblasti, kteří si svoji svobodu a kulturu chránili i proti Peršanům v horských městech nad hlubokými roklemi a kolem četných jezer.

pátek 24.5.

odlet z Prahy v 15:00 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze ve 13:00 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do ANTALYE ve 21:25 hod. m.č.; autobusem z letiště do ADRASANU ubytování u nádherné mořské zátoky (chráněná krajinná oblast) na jednom z nejkrásnějších míst v Lýkii a celém jižním pobřeží Turecka

sobota 25.5.

ADRASAN autobusem do přímořského městečka CIRALI odtud k výchozí cestě na náhorní plošinu v předhůří Olympu; dále pěšky po původní posvátné cestě do CHIMAERA jedno z nejposvátnějších a nejpozoruhodnějších míst v Lýkii; z mnoha puklin náhorní plošiny hoří od nepaměti plamínky, které uhasínají a opět se samy vzněcují (zvláštní složení plynu obsahující mj. metan), tento jev byl proto ve starověku spojován s místním kultem boha Hefaista (Vulkána) a monstrem složeným ze tří zvířat (lev, koza a had; nejslavnější zobrazení je etruská plastika Chimaera z Arezza); na místě mj. zbytky mnoha malých obětních oltářů a svatyní; autobusem zpět do CIRALI; pěšky přes ústí horské řeky a nádhernou pláž do starověkého města OLYMPOS název pravděpodobně podle nedaleké hory Olympos (dnes Tahtali Dagi, 2 365 m n.m.) dominující východolýkijskému pobřeží; historicky doloženo od 3. st. př.Kr., od 1. st. prosperita v rámci římské nadvlády, obydleno až do 15. st.; byzantsko-janovské opevnění na skalním mysu (ext., ruiny pevnosti), tzv. přístavní hrobky (lýkijský typ, zachovalá výzdoba a nápisy), lázně, monumentální vstupní brána do chrámu (v. 5 m), torzo antického mostu přes řeku, nové vykopávky městských domů; pěšky přes řeku na již. stranu: zbytky byzantského kostela, ruiny ant. divadla; volný program, možnost koupání na pláži přímo pod hradbami a skalními útesy; pěšky přes pláž zpět do CIRALI autobusem do ADRASAN

neděle 26.5.

ADRASAN - TERMESSOS (Gülük) město v jihozápadní Pisíidii, 1 650 m n.m., v oblasti dnešního Národního parku; pořečtění Pisídové - rozkvět města, dále ve 2. a 3. st., biskupství v pol. 4. st.; malé muzeum (arch. fragmenty, plastiky), Hadriánův chrám (2. st., zajímavé arch. články), pěší stezkou a Královskou cestou - městská brána, Agora (bouleuterion, arkády, zbytky obchodů, cisterny), Attalova stoa (2. st. př.Kr., král Attalos II.), heroon (staré obětiště s nikami ve skalách), odeion (malé divadlo) s chrámovým okrskem; nekropole ve skalách (uvnitř měst. hradeb, s obojím ritem - spalovacím i pohřebním), ruiny divadla (nezapomenutelný výhled do krajiny) PHASELIS slavné starověké město na hranici východní Lýkie a záp. Pamfýlie zal. již kolem r. 690 př.Kr. řeckými kolonisty z Rhodu; centrum námořního a pobřežního obchodu (Lýkijská cesta), člen Lýkijské federace; severní hradby a nekropole, zbytky řím. akvaduktu, přímořské lázně s gymnasiem (zbytky mozaikových podlah); orientace tří antických přístavů (pod vodou zbytky původ. hrází), agora, divadlo (2. st., kapacita 1500 diváků), Domitianova agora, jižní vstupní brána (r. 129-131)

pondělí 27.5.

ADRASAN volný program; fakultativní výlet č. 1: LIMYRA jedinečné lýkijské město zal. v 5. st. př.Kr. nad malebnými meandry řeky Karasu, rozděleno podle doby vzniku na tzv. Dolní a Horní město: Dolní město zal. za Římanů a Byzantinců na starších helénistických základech (dodnes zde probíhá archeolog. průzkum); antické divadlo (2. st.), velmi dobře zachovalé hradby, tzv. Ptolemaion (pravděpodobně symbol císařského kultu), kenotaf Gaia Caesara (vnuk a adoptivní dědic Augusta, který zde zemřel r. 4 při návratu z tažení ze Sýrie), několik antických mostů a můstků, archaické hradby, bazilika, lázně, zbytky městských bran, vyhlídka na tzv. hrobku Xataburiho; volný program, možnost pěšího výstupu po staré kamenité lýkijské cestě k tzv. Hornímu městu (původ. místo založení cca v 5. st. př.Kr.) pod vrcholem Tocak Dagi; cestou vyhlídky na množství lýkijských hrobek; lýkijské městské hradby, heroon (zač. 4. st. př.Kr., jedinečná hrobka patřící pravděpodobně místnímu vládci Periklovi; pův. ozobená čtyřmi karyatidami); cesta kolem Finikijské zátoky FINIKE (původ. PHOINIKOS) pravděpodobně ant. přístav města Limyra; zbytky helénisticko-římských hradeb; volno v centru města, možnost koupání v nádherné zátoce Karaoz; cesta po tradiční Lýkijské cestě kolem slavné osady GAGAE (GAGAI) nad krásnou zátokou u jihovýchodního Výběžku poloostrova Yardimci; podle legendy osada zal. přistěhovalci z Rhodu; doposud nalezeny jen zbytky hrobek v zalesněných horách ADRASAN

úterý 28.5.

ADRASAN - MYRA jedno z nejpůsobivějších lýkijských měst pod antickou akropolí (ext., od 5. st. př.Kr., zbytky archaických hradeb, agory, byzantské hradby), tzv. západní nebo mořské nekropole (ukázka různých typů jedinečných lýkijských hrobek s nádhernými reliéfy vytesaných do skály pod akropolí), divadlo pův. řeckého typu, přest. po r. 141 (38 řad sedadel, 14 schodišť, 13 sekcí; množství unikátních reliéfů s divadelní tematikou), lázeňský komplex DEMRE mladší část starověkého města Myra proslavená především působením sv. Mikuláše (narodil se koncem 3. st. v nedalekém lýkijském městě Patara, v Demre/Myře se stal později biskupem; zde známý jako Noel Baba), dnes centrum zemědělské oblasti; poutní kostel sv. Mikuláše v centru města - původní stavba dnes chráněna novou konstrukcí, místo pohřbu světce (zal. ve 3. st., přestavba v r. 1043 za Konstantina IX., posl. přestavba r. 1862 za cara Mikuláše I.); synthronom (biskupský trůn v apsidě), mozaiková podlaha, byzantské architekt. články, starov. sarkofág (údajně sv. Mikuláše) ANDRIACE starověké přístavní město zal. ve 3 st. př.Kr. u malebné zátoky s písečnou pláží v ústí starov. řeky Andrakos, dnes částečně zatopené; starověké domy kolem tzv. Přístavní ulice, jedinečně zachovalá ant. sýpka - granarium (65x32 m, 119-138), zbytky ant. vodního mlýna, nymphaeum, tržiště (plakoma), nedávno odkrytá mohutná cisterna SURA kdysi slavné místo antické Apollónovy věštírny; akropole se zachovalými hradbami, několik „gotických“ lýkijských hrobek ADRASAN

středa 29.5.

ADRASAN volný program; fakultativní výlet č. 2: POTOPENÁ LÝKIJSKÁ MĚSTA: autobusem do ÜČAGIZ malé městečko a přístav - hl. východisko pro dostupnost pobřežních lýkijských měst TEIMIUSSA staré lýkijské město a přístav zal. ve 4. st. př.Kr.; malá pevnost nad mořem, řada hrobek těsně nad (nebo pod) hladinou moře (některé s původ. nápisy), jedinečné tzv. „gotické“ hrobky; plavba lodí: vyhlídky na Teimiussu a potopené hrobky; kolem malých ostrůvků s původ. antickými lomy SIMENA/KALE dnes malá rybářská vesnice s malebnými barevnými domy na svahu pod antickou akropolí; v přístavu potopené nebo částečně potopené lýkijské hrobky a zbytky ant. hrází; procházka městečkem Kale do Simeny: člen Lýkijské federace, dnes zbytky středověkého hradu a pevnosti na základech antického města - zbytky antických hradeb (polygonální zdivo), ant. divadlo se stupni vytesanými do skály (kap. 300 diváků), ant. lázně; množství tzv. „gotických hrobek“, nádherné vyhlídky do zátoky a na ostrov Kekova; pokračování plavby kolem severního břehu ostrova KEKOVA (Potopené město) - nezapomenutelné vyhlídky na zbytky starověkých domů, přístavu, potopené části města, přístavní hráze, hrobky aj.; plavba kolem ostrova Toprak Adasi do malé zátoky - odtud pěšky (cca 30 minut) do další zátoky (na druhé straně poloostrova) APERLAE kdysi významný lýkijský přístav zal. již v 5. st. př.Kr. (výskyt mincí s nápisem APR, PRL); zachovalé mohutné hradby spojující akropoli s přístavem; množství ruin starov. budov a hrobek; pěšky zpět do přístavu - plavba ÜČAGIZ – ADRASAN

čtvrtek 30.5.

ADRASAN cesta vnitrozemím východní Lýkie - ARYKANDA (díky podobnosti zvaná lýkijské Delfy; v překladu „místo na vysoké skále“) jedno z nejmalebnějších starých měst Lýkie posazené na strmém jižním svahu hory s nádhernými vyhlídkami do vnitrozemské krajiny Lýkie; historie města doložena již od 5. st. př.Kr., od 2. st. př.Kr. člen Lýkijské federace, zánik až ve 12. st.; archeolog. areál: heroon, gymnasium, zbytek antických a tureckých lázní (apsida, mramor. obklady a mozaiková výzdoba), nekropole, agora (po stranách stoa, uprostřed zdi centrálního chrámu), odeon, bazilika (mozaiková podlaha, v apsidě synthronom), nádherné divadlo řeckého typu (2. st., 20 řad sedadel, 7 výsečí), půdorysy byzantských domů, helénistický stadion (sedadla na sev. straně), tzv. horní lázně a cisterny; obchodní agora: Heliův chrám, budova archivu, bouleuterion; tzv. západní městské vily TEL HACIMUSALAR (ext.) typický tel na Lykijské náhorní plošině - archeolog. průzkum až od r. 1993 do souč. (ext., Bilkentská univerzita ve spolupráci s americkými univerzitami); 300x350 m, v. 13 m, nejstarší vrstva z období neolitu (nejmladší z cca 5-6. st.), objeveny zbytky opevnění z doby železné, byzantský kostel, helénistická keramika, římské lázně ad. ELMALI malebné vnitrozemské městečko ve stínu hory Elmali Dagi (2 296 m n.m.); historické jádro města s opravenými osmanskými domy, mešita Ömer Paša Cami (17. st., keramické výzdoba ext. i interiéru) ADRASAN

pátek 31.5.

ADRASAN volný program; fakultativní výlet č. 3: BURDUR zajímavé město v oblasti mnoha jezer (nejbližší Burdur Gölü); historické centrum města: Ulu Camii (od 14. st., vlivy lokální architektury), trh před mešitou, Archeologické muzeum v budově původní městské knihovny - jedno z nejzajímavějších archeolog. muzeí v Turecku (nová instalace z r. 2010 ve spolupráci s belgickou Lovaňskou univerzitou, nálezy z oblasti Pisídie zahrnují období od 7 000 př.Kr. po středověk; mj. originály nádherných monumentálních antických plastik z lokality Sagalassos, plastiky z Kibiry); na nádvoří antické a středověké plastiky a artefakty AGLASUN výjezd (7 km) do výšky cca 1 450 m n.m. - SAGALASSOS jedno z nejpůsobivějších a velmi dobře zachovalých starověkých měst v Anatolii; znovuobjeveno v letech 1706 (P. Lucas) a 1824 (J. Arundel); intenzivní archeolog. výzkum probíhá v posledních 23 letech (belgičtí archeologové z Lovaně); nejstarší osídlení již kolem 11 000 př.Kr.; město existovalo již od 9. st. př.Kr., rozvoj od 4. st. př.Kr., zničeno zemětřesením; rozsáhlý archeolog. areál: římské lázně, cardo maximus, dolní agora (zbytky sloupořadí a plastik), vyhlídka na ruiny chrámu Hadriána a Antonina Pia (2 st.), skalní hrobky, odeion, horní agora: bouleuterion, fontána, rekonstruované funkční nymphaeum, heroon; antická knihovna, divadlo (r. 180-210, 9 000 diváků, jedinečné vyhlídky na celý areál města a okolní hory) ADRASAN

sobota 1.6.

ADRASAN transfer autobusem na letiště ANTALYA odlet do Prahy ve 13:30 hodin, přílet do Prahy v 18:20 hodin

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi