ITÁLIE města umění VII - SLAVNÉ VÉVODSKÉ DVORY | ARS VIVA cesty za uměním

ITÁLIE města umění VII - SLAVNÉ VÉVODSKÉ DVORY

Mantova - Parma - Piacenza - Cremona - Modena - Verona

TERMÍN: 20. - 26. září 2021 (7 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 0321

CENA: 16 700 Kč       se slevou 16 500 Kč
možnost snížené zálohy 3 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 6x ubytování se snídaní - bufet (3* hotely v centru Mantovy a Rovereta; 2lůžkové pokoje s příslušenstvím; příplatek za jednolůžkový pokoj je 5 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) PIACENZA, CREMONA = 900 Kč. Cena nezahrnuje osobní městské poplatky 12 € (vybere průvodce ARS VIVA během zájezdu).


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pondělí 20.9.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin, jízda přes Německo, Rakousko, Brennerský průsmyk; příjezd do centra MANTOVY, ubytování

úterý 21.9.

MANTOVA město na řece Mincio; zal. Etrusky, rodiště básníka Vergilia (70 př.Kr.), 1328-1707 signorie a vévodství rodu Gonzagů, historické jádro města zapsáno na listině památek UNESCO; Palazzo del Te „venkovská“ vila Federica II. Gonzagy (jedinečný příklad manýristické architektury pro volný čas a odpočinek vévody, arch. G. Romano, 1524-34, interiéry bohatě zdobeny nástěnnými malbami - podle návrhu G. Romana provedli místní malíři B. Pagni a R. Mantovano), kostel San Sebastiano (arch. L. B. Alberti, r. 1460), Casa del Mantegna (r. 1476, muzeum), Justiční palác (kol. 1620), Casa di Giulio Romano (r. 1540), kostel S. Francesco (konec 13. st.), bazilika Sant’Andrea (podle plánů L. B. Albertiho, 1472-95, kupole - F. Juvara 1732-65, fresky A. Mantegna, Correggio, Mantegnův hrob), rotunda S. Lorenzo (r. 1082), Piazza Broletto (příp. „náměstí Broletto“), Piazza delle Erbe, Palazzo della Ragione (hodinová věž), Piazza Sordello Vergiliův pomník (r. 1927); gotické paláce Gonzaga-Acerbi a Castiglioni, Torre della Gabbia, biskupský palác (18. st.), katedrála S. Pietro (přestavěna po r. 1545 dle návrhu G. Romana, klasicistní průčelí, románská zvonice), Palazzo Ducale rezidence Gonzagů, jeden z nejkrásnějších renesančních zámků v Itálii (mnoho pokojů a apartmánů v původní podobě, např. Appartamento degli Arazzi - bruselské tapiserie podle Raffaelových návrhů, Sál lučištníků s obrazy P.P. Rubense, Trojské pokoje - fresky G. Romano), Castello di San Giorgio (nejstarší část vévodské rezidence, arch. Bartolino da Novara, 14. st., v int. mj. proslulá Camera degli Sposi - fresky A. Mantegna, 1465-74, kostel S. Barbara, obrazárna); volný program

středa 22.9.

MANTOVA - PARMA pravděpodobně zal. Etrusky, od. r. 183 př.Kr. římská kolonie, přestavěna za Augusta, později sídlo rodu Farnese, vyhledávané centrum gastronomických specialit; historické jádro města: Piazza Duomo: S. Maria Assunta velkolepá románská katedrála (zal. v 11. st., architektonicky členěné průčelí s loggiemi a plastikami ze 13. st. - Giambono da Bissone, gotická kampanila, v interiéru mj. Correggio - Snímání z Kříže, B. Antelami ad.), románská křestní kaple (12. st., oktogonální stavba, fresky ze 13. st. - byzantský vliv, plastiky - B. Antelami), renesanční kostel S. Giovanni Evangelista (v int. freska Correggio, 1520-24, dále Parmigianino), klášter S. Paolo (refektář Camera di S. Paolo, freska Correggio, 1519-20), Palazzo d. Pilotta monumentální cihelný palácový komplex rodiny Farnese (arch. F. Paciotto, 1583-1622), v interiérech umístěno Teatro Farnese (r. 1619, arch. Aleotti, podle Teatro Olimpico ve Vicenze) a několik institucí: knihovna Palatina, Archeologické muzeum (exponáty od starověkého Egypta do středověku), Galleria Nazionale (zastoupena díla malířských škol z Benátska, Toskánska a oblasti Emilia-Romagna 14.-16. st., mj. Leonardo da Vinci, Fra Angelico, D. Dossi, A. Canaletto, Parmigianino, Correggio); Piazza Garibaldi - kostel Santa Maria della Steccata (mohutná centrála s kupolí, arch. B. Zaccagni, F. d´Agrate a A. da Sangalo ml., 1521-39, v kryptě hrobka rodiny Farnese); volný program, možnost procházky přes most Ponte Verdi do krásného městského parku Parco Ducale (součástí je Palazzo Ducale del Giardino ze 2. pol. 16. st.) MANTOVA

čtvrtek 23.9.

MANTOVA volný program; fakultativní výlet č. 1: PIACENZA hl. město provincie Emilia-Romagna, na řece Pád, od r. 218 př.Kr. římská kolonie Placentia, významné středověké a renesanční centrum; Piazza Cavalli: Palazzo d. Comune (zv. Il Gotico, 13. st.), jezdecký pomník A. Farnese a R. Farnese (17. st.), katedrála (1122-1233, arch. Sambuceto, románská rozeta a loggie, v interiéru fresky - mj. Guercino a Caracci, krypta - 100 sloupků s řím., byzant. a rom. hlavicemi), kostel S. Antonio (4.-11. st., oktogonální věž nad křížením), Palazzo Farnese (arch. F. Paciotto, r. 1558, od r. 1564 arch. Vignola, v části interiérů dnes Musei Civici - archeologie, zbrojnice, obrazárna - mj. Botticelli, Veronese, Pordenone aj.), S. Maria Campagna (arch. Tramello, 1522-28, fresky Pordenone) CREMONA jako římská kolonie zal. r. 218 př.Kr., od r. 1334 ovládána Milánskými vévody; historické jádro města: Palazzo d. Comune (od 13. st.), Torrazzo nejvyšší zvonice v Itálii (v. 112 m, 13.-14. st.), katedrála S. Maria Assunta (románsko-lombardská architektura, od r. 1109 do 15. st., rozeta, plastiky G. da Siena, v interiéru Pordenone, Boccaccino, Meloni), křestní kaple (románský oktogon, od r. 1167, arkády, galerie matron), radnice (pův. Palazzo Ghibellini, 13.-16. st.), Palazzo Stanga Trecco a Palazzo Raimondi (renesanční paláce 15.-16. st.), S. Agostino (1339-1568, oltářní obraz Perugino, bohatá mal. výzdoba, portrét Fr. Sforzy), S. Luca (14.-15. st., malby G. Guerrini, 18. st.), Palazzo Affaitati největší měst. palác (16.-18. st., v int. Museo Civico Ala Ponzone: archeologická část, sbírka slonovinových řezeb, cremonská malířská škola - mj. Boccaccino, Campi, Pordenone, Gatti), volný program, možnost návštěvy Fondazione Stradivari - Museo del Violino (jedinečná sbírka houslí 17.-20. st., Amatti, Stradivarius, Guarneri aj.) MANTOVA

pátek 24.9.

MANTOVA - MODENA pův. galské sídliště, etruská „Mutina“, v 1. st. př.Kr. římská kolonie na silnici Via Aemilia, r. 1175 zal. universita, význam. sídlo císaře Fridricha II., v letech 1288-1796 pod vládou rodu d´Este, v r. 1671 poškozeno silným zemětřesením - následné novostavby barokních paláců významných modenských rodin; dnes město spojené s výrobou automobilů Ferrari a Maserati (továrny na předměstích Modeny), ale také výtečného octa (aceto balsamico); Museo Enzo Ferrari (arch. J. Kaplický, otevřeno v r. 2012), Palazzo Ducale (vévodský palác rodu d´Este, arch. B. Avanzini, 1. pol. 17. st., dnes sídlo university, ext.), Palazzo Comunale renesanční radnice s arkádovým podloubím a věží, katedrála S. Geminiano jedna z nejkrásnějších románských katedrál v Itálii (zal. v 11. st. hraběnkou Matyldou Toskánskou, stavitel Lanfranco, 1099-1184, na hlavním průčelí, postranních portálech a v interiéru pozoruhodné románské plastiky a reliéfy ze 12.-13. st. - sochaři Wiligelmus a B. Antelami), Torre Ghirlandina (nakloněná zvonice, 11.-13. st., 5 pater, v. 88 m), Arcibiskupský palác (v int. dnes Dómské muzeum a klenotnice), Palazzo dei Musei pův. vévodská zbrojnice, pak chudobinec, dnes rozsáhlý komplex muzeí, mj. Archeologické muzeum (keltské, etruské a římské nálezy), Galleria Estense (vynikající umělecká sbírka rodiny d´Este, jedna z nejvýznamnějších italských uměleckých kolekcí - mj. Coreggio, Q. Reni, bratři Carraciové, Tintorettto, P. Veronese, El Grecco, Guercino, G.L. Bernini, D. Velázques ad.); volný program MANTOVA

sobota 25.9.

MANTOVA - VERONA druhé největší město v Benátsku, ve středověku signorie rodu Scaligeri, později v područí Milána, Benátek, Francie a Rakouska (do r. 1866), historické jádro města - památka UNESCO; bazilika San Zeno Maggiore (po r. 1117, bronzová vrata, v int. „usmívající se“ socha žehnajícího sv. Zenona, 13. st., A. Mantegna - oltář. triptych), levý břeh Adige (tzv. Veronetta): kostel S. Giorgio in Braida (kupole Sanmicheli, 16. st., v int. P. Veronese, Tintoretto), Teatro Romano (1. st.) a konvent sv. Jeronýma (dnes archeologické muzeum - plastiky, mince, sarkofágy, model divadla), původ. římský most Ponte della Pietra (upraven v 16. st.), dóm (od. r. 1187 na starších základech, románský portál s reliéfy mistra Nicoly, sochy paladinů Karla Velkého z r. 1139, apsida ze 12. st.; v int. Tizianovo Nanebevzetí z r. 1530; baptisterium S. Giovanni in Fonte, r. 1123; kostelík sv. Heleny, 9. st., románská křížová chodba), S. Anastasia (1290-1481, v int. obrazy veronské školy, kaple Pellegrini - sv. Jiří, A. Pisanello), Arche Scaligere - got. náhrobky Scaligerů (1277-1375); Piazza dei Signori - socha Danta Alighieri, radnice (12.-16. st.), Loggia d. Consiglio (r. 1492), Palazzo d. Governo (portál arch. M. Sanmicheli, r. 1533), Piazza delle Erbe (bývalé řím. fórum, sloup ze 16. st., fontána ze 14. st.), Casa di Giulietta (tzv. dům Julie Kapuletové, její náhrobek v kryptě kostela San Francesco al Corso), římská aréna z Augustovy doby (kapacita cca 25 000 diváků), S. Lorenzo (fresky ze 13. st.), římský oblouk Arco dei Gavi (1. st.) a most Scaligerů (r. 1376), Castelvecchio (hrad ze 13. st., dnes obrazárna se sbírkou veronské a benátské malby; otevřeno do 19:30 hod.); volný program, možnost návštěvy proslulé veronské Arény pro gladiátorské zápasy (vybudována v 1 st., 3. největší na světě - 139 x 110 m, kapacita 30 tis. diváků, poškozena zemětřesením v r. 1117, dochov. dvoupatrové arkády se 74 oblouky; otevřeno do 19:30 hod.) ROVERETO ubytování v centru města

neděle 26.9.

ROVERETO městečko položené v podhůří Dolomit nad Lago di Garda; historické centrum: Piazza Cesare Battisti, uličky a náměstí v centru starého města, pevnost (14.-15. st.); volný program, možnost návštěvy Muzea moderního a současného umění (r. 2002, arch. Mario Botta, ve sbírkách zastoupeni mj. Picasso, Léger, Klee, Kandinsky, Boccione, Carrá, Modigliani ad., aktuální výstava) nebo Domu futuristického umění Depero - jediné muzeum futurismu v Itálii (pův. název Casa d'Arte Futurista), které r. 1919 založil Fortunato Depero (1892-1960, malíř, básník, teoretik, jeden z hl. představitelů italského futurismu, nově rekonstruováno); odjezd do Prahy, příjezd v cca 23:00 hodin

 

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099
qrico

Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek