BELGICKÉ umělecké a historické „chuťovky“ | ARS VIVA cesty za uměním

BELGICKÉ umělecké a historické „chuťovky“

BRUGGY, GENT, BRUSEL a císařské Cáchy

TERMÍN: 23. - 27. březen 2022 (5 dnů) VYPRODÁNO, přijímáme přihlášky náhradníků - bez zálohy ČÍSLO ZÁJEZDU: 0122

CENA: 10 450 Kč       se slevou 10 350 Kč
možnost snížené zálohy 2 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 4x ubytování se snídaní - bufet (3x 3* designový hotel v historickém centru Brugg, 1x 3* hotel v centru Bruselu; 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, free WiFi, ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 600), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Cena nezahrnuje osobní městské poplatky v Bruggách a v Bruselu v celkové částce 14 €.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

středa 23.3.

odjezd z Prahy v 07:00 hodin, cesta přes Německo do Belgie - BRUGGY ubytování v historickém centru města

čtvrtek 24.3.

BRUGGY od 12. st. významný evropský přístav a středisko flanderských hanzovních měst, bývalá rezidence flanderských hrabat a burgundských vévodů; Begijnhof (areál ženské komunity bekyní, možnost vstupu do jednoho z domků s původním zařízením), Sint-Salvatorskathedraal (gotická cihlová arch., 13.-16. st., věž 99 m), Onze-Lieve-Vrouwekerk (kostel Panny Marie, 1220-1335, věž 122 m, v interiéru mj. Michelangelova Madona s dítětem, náhrobky posledního burgundského vévody Karla Smělého, jeho dcery Marie Burgundské, pod podlahou malované sarkofágy z 12. st.), špitál sv. Jana - dnes Memlingovo muzeum (arch. 12.-13. st., sbírky vlámského umění od středověku po renesanci, kolekce deskových maleb H. Memlinga - mj. relikviář sv. Uršuly, Mystická svatba sv. Kateřiny, Klanění tří králů ad.); náměstí Markt: Belfort - rozlehlé tradiční obchodní centrum města (masivní věž nad městskou tržnicí, v. 85 m; možnost výstupu - vyhlídka na město a okolí), tržnice (13.-16. st.), historické náměstí Burg s význ. budovami: dvoupatrová bazilika sv. Krve (od 12. st.), radnice (14.-19. st., gotický sál), Gerechtshof (Justiční palác, fasáda 1520-23, renesanční sál); Groeningemuseum jedinečná stálá expozice tzv. vlámských primitivistů (mj. H. van der Goes, David, Bosch, Memling, Provost ad., sbírka malby 19. a 20. st. - mj. Delvaux, Magritte ad.); volný program, možnost projížďky lodí po kanálech v centru města

pátek 25.3.

BRUGGY - GENT významné město na soutoku řek Šeldy a Leie s historickým jádrem protkaným sítí vodních kanálů, od 13. st. význ. obchodní přístav, rodiště císaře Karla V. (*24.2.1500), správní centrum provincie Východní Flandry; Muzeum krásných umění - bohatá sbírka především belgického a nizozemského malířství od pozdního středověku po současnost; ve stálé expozici vystavuje bohaté, kvalitní a pestré sbírky s důrazem vlámské malířství (mj. H. Bosch, P.P. Rubens, J. Ensor a R. Magritte), významně jsou však zastoupeny i obrazy evropských malířů, především francouzských; samostatná expozice proslulého Gentského oltáře od bratří van Eycků včetně průběhu jeho restaurování); Sint-Baafskathedraal románsko-gotická katedrála, v int. mj. kaple pro kterou byl namalován oltářní křídlový tabulový obraz - polyptych Huberta a Jana van Eycka Klanění božímu beránkovi (na objednávku bohatého gentského obchodníka Joose Vijda a jeho manželky Lysbetty, dokončen v r. 1432, zde je vystavena jeho kopie); v samostatném prostoru je vystaven originál obrazu geniálního malíře, jenž se svým bratrem vnesl do tehdejší malby řadu novinek - rozvinul techniku olejomalby, zavedl použití perspektivy v kompozici prostoru, stínování, přesného poměru průzračného a rozptýleného světla - všemi těmito aspekty se přiblížil k mistrovství starověkých umělců, zcela nezávisle na soudobých italských objevech jeho současníků: Brunelleschiho (1377-1446), Donatella (1386-1466), Ghibertiho (1378-1455) a Masaccia (1401-28) a stanul tak, společně s nimi, na počátku nového výtvarného směru - renesance; oltář byl od roku 2012 do roku 2019 postupně restaurován; vrcholně barokní kazatelna (18. st., L. Delvaux), krypta; Markt - původ. tržnice se suknem s věží (14.-15. st.), Sint-Niklaaskerk (od 13. st., dále 14.-15. st., barokní mobiliář, nově restaurovaný), most sv. Michala, Sint-Michielskerk (1440-1650, v bohatě zdobeném interiéru mj. A. van Dyck); původní cechovní a měšťanské domy na nábřeží Graslei (12.-17. st.), Vleeshuis (původní masné krámy, dnes tržnice s místními potravinářskými produkty, bary, restaurace, občerstvení), Graven­steen hrad a vodní pevnost (od 12. st.); volný program, možnost prohlídky Muzea užitého umění v elegantním městském paláci z 18. st., rekonstrukce a přístavba v r. 1992 (arch. Verstraete; původní historické interiéry, vynikající stálá expozice belgického a evropského designu, aktuální výstava) a projížďka lodí po kanálech BRUGGY

sobota 26.3.

BRUGGY - BRUSEL zastávka v městské části Woluwe-Saint-Pierre u Stocletpaleis (arch. J. Hoffmann, 1905-11, pro bankéře a sběratele umění Adolfa Stocleta, luxusní vila v unikátním stylu vídeňské secese a belgického art deco, na výzdobě interiéru se mj. podílel G. Klimt - mozaikový vlys; vila je stále v majetku rodiny - nepřístupná, od r. 2009 na seznamu památek UNESCO); historické jádro města: Sint-Michielskathedraal (1226-1490, kazatelna, gobelíny), původně obchodní dům Old England (arch. P. Saintenoy, r. 1899), Královská muzea krásných umění stálá expozice - vynikající sbírky evropského umění od středověku do 20. st., rozdělené do samostatných sekcí (podrobně na www.fine-arts-museum.be): Muzeum starého umění (umění 15.-19. st., mj. R. van der Weyden, Campin, Christus, Bouts, Memling, Bosch, H. van der Goes, David, Metsys, Brueghel, Rubens, Hals, Gauguin, Monet, Vuillard, Ensor; nově zrekonstruované křídlo „galerie holandské malby“ - mj. Hals, Rembrandt, Maes, Bloemaert, J. van Goyen, J. van Ruisdael a Pieter de Hooch. ad.), Muzeum konce století (vybraná díla užitého umění z období let 1868-1914), Muzeum moderního umění (evropské a belgické umění 20. st., mj. Permeke, Delvaux, Miró, Ernst, Bacon, de Chirico, Arman, Chagall ad.), a Musée René Magritte nové muzeum (otevřeno v r. 2009) významného belgického malíře (1898-1967) a čelního světového představitele surrealismu (sbírka uceleně představuje malířovo dílo ve třech základních etapách života a tvorby); prohlídka historického jádra města: Grand-Place: Stadhuis (historická budova radnice, arch. van Thienen, Bornoy, 1401-18), honosné měšťanské cechovní domy (16. st.), Královský dvůr (16. st.), krytá obchodní pasáž sv. Huberta (1846-47); volný program, možnost návštěvy Královského muzea umění a historie (bohatá a kvalitní sbírka volného a užitého umění, archeologické sbírky ze starověké Mezopotámie, Egypta, Řecka, Říma, Palestiny, Číny, Polynésie a Mikronésie, Střední a Jižní Ameriky, exponáty evropského užitého umění ad.); ubytování

neděle 27.3.

BRUSEL - CÁCHY / AACHEN historické a lázeňské město v nejzápadnější části Německa, osídleno již v paleolitu, keltská osada zasvěcená bohu Grannovi, za Římanů osídleno díky kvalitní termální vodě (název Aque Granni), za vlády Pipina III. Krátkého povýšeno na královské město a vybudována falc, za Karla Velikého falc přestavěna na palác - od r. 788 město povýšeno na jeho zimní sídlo - centrum karolinské vzdělanosti a kultury; katedrála P. Marie - tzv. Oktogon (r. 786 zahájena stavba palácové kaple P. Marie, dokončena v r. 800, vzorem pro tuto stavbu byl raně křesťanský kostel S. Vitale v Ravenně; osmiboká patrová centrální svatyně, výška kupole 32 m, v r. 814 zde byl pohřben Karel Veliký, v letech 936-1531 korunovační místo 30 německých králů, od 13. st. významné poutní místo - katedrála uchovává množství relikviářů s ostatky světců, ve 14. st. přebudován chór - vrcholná gotika); volný program v centru města: Marktplatz, Radnice (zal. r. 1349), Haus Löwenstein (14. st.); odjezd do Prahy, návrat ve večerních hodinách

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi